• Văn kiện NARA về tính xác thực (1994)

  Lời mở đầu 1. Chúng tôi, các chuyên gia, họp ở Nara, Nhật Bản, xin bày tỏ lòng cảm tạ về tinh thần phóng khoáng và tầm nhìn trí tuệ của các vị chức quyền Nhật Bản đã thu xếp cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ nhau tại diễn đàn này nhằm đặt lại vấn đề các khái niệm đã trở thành truyền thống và cùng nhau tra...
  Chi tiết
 • Quy chế bảo quản tu bổ và phục hồi DTLSVH, danh lam thắng cảnh

  BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH (Ban hành theo Quyết định số 05/2003/QĐ - BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin) Chương I QUY ĐỊNH CHU...
  Chi tiết
 • Nguyên tắc lập hồ sơ di tích, cụm kiến trúc và di chỉ (1996)

  Đã được đại hội đồng ICOMOS lần thứ 11 ở sofia, tháng do - 1966 phê chuẩn Xét thấy rằng di sản văn hoá là sự thể hiện độc đáo thành tựu của con người; và - Vì di sản văn hoá là thường hằng bị đe doạ; và - Vì việc lập hồ sơ là một trong những phương thức chính để cung cấp ý nghĩa, hiểu biết, cách xác...
  Chi tiết
 • Nguyên tắc chỉ đạo việc giáo dục và đào tạo về bảo vệ di tích, cụm công trình và di chỉ (1993)

  Đại Hội đồng ICOMOS, tại kỳ họp lần thứ 11 ở Colombo, Srilanca, từ 30-7 đến 7-8-1993 Xét thấyrằng tầm cỡ của di sản là bao trùm các khái niệm về ditích, cụm công trình và di chỉ (monuments, ensembles, sites); Xét thấyrằng việc bảo toàn di sản đó đòi hỏi những hành động và cách xử lý rất đa dạng, và ...
  Chi tiết
 • Hiến chương VENICE

  Hiến chương Quốc tế về Bảo tồn và Trùng tu Di tích và Di chỉ (1964) Đại hội Quốc tế lần thứ hai các Kiến trúc sư và Kỹ thuật gia về Di tích lịch sử, Venice, 1964, được ICOMOS chấp nhận năm 1965. Các di tích lịch sử của các thế hệ con người, thấm đượm một thông điệp từ thời quá khứ, đến ngày nay hãy ...
  Chi tiết
 • Hiến chương FLORENCE

  Lời nói đầu Uỷ ban quốc tế về Hoa viên lịch sử thuộc ICOMOS - IFLA, họp ở Florence ngày 21-5-1981 quyết định xây dựng một Hiến chương về bảo tồn các Hoa viên lịch sử mang tên thành phố có hoa viên. Hiến chương Florence này do Uỷ ban soạn ra và đã được ICOMOS đăng ký vào hồ sơ văn kiện ngày 15-12-198...
  Chi tiết
 • Công ước quốc tế về du lịch văn hoá

  Việc quản lý du lịch ở những nơi có di sản quan trọng (1999) Đã được ICOMOS thông qua tại Đại Hội đồng lần thừ 12 ở Mexico, 10 - 1999 Lời mở đầu Tinh thần cơ bản Theo nghĩa rộng lớn nhất, di sản thiên nhiên và văn hoá thuộc về mọi con người. Mỗi một chúng ta có quyền và trách nhiệm phải hiểu, thưởng...
  Chi tiết