Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Văn Miếu - Bắc Ninh

Di tích Văn Miếu Bắc Ninh là một trong những di tích còn khá nguyên vẹn, với 11 bia đá ghi tên 645 vị khoa bảng của tỉnh, nơi có số người đỗ tiến sĩ nhiều nhất trong nước.Bắc Ninh - Địa danh nổi tiếng đã sản sinh ra : Một giỏ ông Đồ, một bồ ông Cống, một đống ông Nghè, một bè Tiến sĩ, một bị Trạng Nguyên, một thuyền Bảng Nhãn".
Di tích Văn Miếu Bắc Ninh là một trong những di tích còn khá nguyên vẹn, với 11 bia đá ghi tên 645 vị khoa bảng của tỉnh, nơi có số người đỗ tiến sĩ nhiều nhất trong nước.Bắc Ninh - Địa danh nổi tiếng đã sản sinh ra : Một giỏ ông Đồ, một bồ ông Cống, một đống ông Nghè, một bè Tiến sĩ, một bị Trạng Nguyên, một thuyền Bảng Nhãn".
Trong lịch sử Hán học dưới chế độ Phong Kiến kéo dài 845 năm (1075-1919) nước ta đã có 18 khoa thi đại khoa đã được chọn 2.991 tiến sĩ thì Bắc Ninh đã đỗ 645 tiến sĩ...
Thời gian thực hiện: 2001 - 2007
- Thi công nhà Tiền đường:
+ Thời gian thi công: 8/2001 - 12/2001
- Thi công nhà Hậu đường, ống muống, tả vu, hữu vu:
+ Thời gian: 01/2003 - 10/2003
- Thi công nhà Tạo Soạn 1, Toạ soạn 2, Tam quan:
+ Thời gian thi công: 3/2004 - 9/2004
- Tu bổ, tôn tạo sân vườn, tường rào nội tự, nội thất đồ thờ:
+ Thời gian thi công: 1/2007 - 10/2007
Chủ đầu tư: Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
Chỉ huy trưởng công trình: KS Nguyễn Đình Hiện