Tu bổ, tôn tạo khu di tích đình Đình Bảng - Bắc Ninh

Công trình: Tu bổ, tôn tạo khu di tích đình Đình Bảng - Bắc Ninh

Địa điểm xây dựng: huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: 01/2007 - 02/2008

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Đình Bảng

Đơn vị thi công: Công ty CP Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương

Chỉ huy trưởng công trường: KS Nguyễn Đình Hiện

 

Địa điểm xây dựng: huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Giá trị hợp đồng: 8.388.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: 01/2007 - 02/2008

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Đình Bảng

Đơn vị thi công: Công ty CP Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương

Chỉ huy trưởng công trường: KS Nguyễn Đình Hiện