Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Kiền Bái - Hải Phòng


Công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Kiền Bái - Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Xã Kiền Bái - huyện Thuỷ Nguyên - thành phố Hải Phòng

Chủ đầu tư: Sở Văn hoá Thông tin thành phố Hải Phòng

Đơn vị thi công: Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương