Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hàng Kênh - Hải Phòng


Công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hàng Kênh - Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Thời gian thi công: 2005 - 2007

Chủ đầu tư: Sở Văn hoá Thông tin thành phố Hải Phòng

Đơn vị thi công: Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương