Tu bổ Nhà thờ phát diệm Ninh Bình

Nhà thờ phát diệm Ninh Bình

Nhà thờ phát diệm Ninh Bình

Bằng chữ: Tám trăm năm mươi lăm triệu đồng

Thời gian thực hiện: 1997-1999

Chủ đầu tư: Toà giám mục Phát Diệm