Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

L?i m? ??u

1. Chúng tôi, các chuyên gia, h?p ? Nara, Nh?t B?n, xin bày t? ḷng c?m t? v? tinh th?n phóng khoáng và t?m nh́n trí tu? c?a các v? ch?c quy?n Nh?t B?n ?ă thu x?p cho chúng tôi c? h?i g?p g? nhau t?i di?n ?àn này nh?m ??t l?i v?n ?? các khái ni?m ?ă tr? thành truy?n th?ng và cùng nhau tranh lu?n v? các bi?n pháp và ph??ng ti?n m? r?ng t?m nh́n ??ng nâng cao h?n ḷng tôn tr?ng tính ?a d?ng v?n hoá và di s?n trong vi?c th?c hành b?o toàn.

2. Chúng tôi c?ng xin ?ánh giá cao chân giá tr? c?a khuôn kh? th?o lu?n do U? ban Di s?n Th? gi?i ?? x??ng. Khi xem xét h? s? các tài s?n v?n hoá có giá tr? ??c s?c toàn c?u mu?n ???c ??ng kư vào Danh sách Di s?n Th? gi?i, U? ban có ư mu?n áp d?ng cách tr?c nghi?m tính xác th?c c?a di s?n v?n hoá mà v?n hoàn toàn tôn tr?ng các giá tr? v?n hoá và xă h?i c?a m?i ??t n??c.

3. "V?n ki?n Nara v? tính xác th?c'' là ???c nh?n th?c theo tinh th?n ''Hi?n ch??ng Venice, 1964", và trên c? s? ?ó mà m? r?ng khái ni?m ra ?? ?áp ?ng các m?i quan tâm và l?i ích ??i v?i di s?n v?n hoá ngày càng m? r?ng trong th? gi?i chúng ta ngày nay.

4. Trong m?t th? gi?i ngày càng b? các l?c l??ng toàn c?u hoá và ??ng nh?t hoá (homogenizatiorl) ?e do?, và trong m?t th? gi?i mà vi?c l?n t́m b?n s?c v?n hoá ?ôi khi l?i ???c bi?u th? thông qua m?t ch? ngh?a dân t?c c?c ?oan (aggressive) và lo?i b? v?n hoá c?a các t?c ng??i thi?u s?, th́ ?óng góp ch? y?u c?a vi?c cân nh?c tính xác th?c trong công cu?c b?o v? di s?n v?n hoá là làm sáng t? và th?p sáng lên kư ?c t?p th? c?a nhân lo?i.

Tính ?a d?ng v?n hoá và ?a d?ng di s?n

5. Tính ?a d?ng c?a v?n hoá và di s?n v?n hoá là m?t ngu?n trí tu? và tinh th?n phong phú không th? thay th? ???c ??i v?i toàn th? nhân lo?i. Vi?c b?o v? và làm n?i b?t tính ?a d?ng v?n hoá và di s?n trong th? gi?i chúng ta c?n ph?i ???c thúc ??y tích c?c thành m?t nhân t? c? b?n c?a s? phát tri?n nhân lo?i.

6. Tính ?a d?ng v?n hoá và di s?n t?n t?i trong th?i gian l?n không gian, nó ?̣i h?i ph?i có s? tôn tr?ng ??i v?i các v?n hoá khác và v?i m?i m?t trong h? th?ng tín ng??ng c?a các v?n hoá ?ó. Trong tr??ng h?p các giá tr? v?n hoá có v? nh? là xung ??t l?n nhau, th́ s? tôn tr?ng tính ?a d?ng v?n hoá ?̣i h?i ph?i th?a nh?n tính chính ?áng c?a các giá tr? v?n hoá riêng c?a m?i bên.

7. M?i v?n hoá và xă h?i ??u b?t ngu?n t? nh?ng h́nh thái và ph??ng th?c bi?u th? h?u h́nh và vô h́nh riêng, t?o nên di s?n c?a h?. Các h́nh thái và ph??ng th?c ?ó c?n ph?i ???c tôn tr?ng.

8. ?i?u quan tr?ng là c?n ph?i nh?n m?nh ??n m?t nguyên t?c c? b?n c?a UNESCO, nói r?ng di s?n v?n hoá c?a m?i m?t b? ph?n là di s?n v?n hoá c?a toàn th?. Trách nhi?m ??i v?i di s?n v?n hoá và vi?c qu?n lư di s?n ?ó, tr??c h?t, là thu?c c?ng ??ng v?n hoá ?ă s?n sinh ra nó, và sau ?ó là thu?c v? c?ng ??ng trông nom nó. Tuy nhiên, ngoài nh?ng trách nhi?m ?ó ra, vi?c tuân th? các hi?n ch??ng và công ??c qu?c t? tiên quan ??n di s?n v?n hoá c̣n ?̣i h?i ph?i ch?p nh?n các ngh?a v? và trách nhi?m mà các hi?n ch??ng và công ??c ?ó quy ??nh. Do v?y, m?i c?ng ??ng c?n ph?i suy xét cân nh?c các yêu c?u c?a ḿnh v?i nh?ng yêu c?u c?a các c?ng ??ng v?n hoá khác sao cho vi?c cân nh?c ?ó, khi th?c hi?n, không phá ho?i các giá tr? v?n hoá c? b?n c?a các c?ng ??ng kia.

Giá tr? và tính xác th?c

9. Vi?c b?o v? di s?n v?n hoá, d??i m?i h́nh th?c và thu?c m?i th?i k? l?ch s?, là b?t ngu?n t? các giá tr? v?n ???c quy cho di s?n ?ó. Kh? n?ng c?a chúng ta ?? hi?u ???c các giá tr? ?ó tu? thu?c m?t ph?n vào m?c ?? xác tín c?a các ngu?n thông tin v? các giá tr? ?ó. Tri th?c và hi?u bi?t các ngu?n thông tin ?ó, có liên quan t?i các ??c tr?ng g?c và ??c tr?ng ? các th?i sau c?a di s?n v?n hoá, c?ng nh? ư ngh?a c?a chúng trong ti?n tŕnh l?ch s?, là c? s? c?n ph?i có ?? ?ánh giá tính xác th?c c?a di s?n trên m?i m?t.

10. Tính xác th?c, suy xét theo cách này và ?ă ???c kh?ng ??nh trong "Hi?n ch??ng Venice", rơ ràng là nhân t? ??nh ph?m ch?t ch? y?u cho các giá tr?. S? hi?u bi?t tính xác th?c ?óng m?t vai tṛ c? b?n trong m?i nghiên c?u khoa h?c v? di s?n v?n hoá, trong vi?c l?p k? ho?ch b?o toàn và trùng tu, c?ng nh? trong các th? t?c ??ng kư vào Danh sách Di s?n Th? gi?i ho?c m?i danh m?c di s?n v?n hoá khác.

11. M?i phán xét v? các giá tr? ???c th?a nh?n ??i v?i di s?n v?n hoá, c?ng nh? ?? tin c?y c?a các

ngu?n thông tin có liên quan, có th? khác nhau gi?a các v?n hoá, và ngay c? trong cùng m?t v?n hoá. Do ?ó không th? phán xét các giá tr? và tính xác th?c c?a ngu?n thông tin mà ch? d?a trên nh?ng tiêu chí c? ??nh. Ng??c l?i, ḷng tôn tr?ng ??i v?i m?i v?n hoá ?̣i h?i m?t di s?n v?n hoá ph?i ???c suy xét và phán xét theo các tiêu chí ??c tr?ng cho b?i c?nh v?n hoá mà trong ?ó di s?n kia to? l?c

12. Do ?ó ?i?u quan tr?ng và c?p bách t?i cao là trong m?i v?n hoá, tính ??c thù c?a các giá tr? di s?n c?ng nh? ?? tin c?y và tính xác ?áng c?a các ngu?n thông tin có liên quan c?n ???c th?a nh?n.

13. Tu? theo tính ch?t c?a di s?n v?n hoá, b?i c?nh v?n hoá c?a di s?n ?ó, và s? bi?n chuy?n c?a nó trong th?i gian mà s? phán xét v? tính xác th?c có th? ???c g?n v?i m?t lo?t các ngu?n thông tin khác nhau. Các d?ng thông tin có th? bao g?m h́nh th?c và thi?t k?, v?t li?u và ch?t li?u, cách s? d?ng và ch?c n?ng, truy?n thông và k? thu?t, v? trí và n?i d?ng l?p, tinh th?n và cách th? hi?n, và nh?ng nhân t? khác bên trong và bên ngoài di s?n. Vi?c s? d?ng nh?ng ngu?n thông tin ?ó s? cho phép d?ng lên ???c các chi?u kích ngh? thu?t, l?ch s?, xă h?i và khoa h?c c?a di s?n v?n hoá ???c kh?o sát.

Ph? l?c l

Nh?ng g?i ư c?n tri?n khai (do H. Stovel ?? xu?t)

1. S? tôn tr?ng ??i v?i tính ?a d?ng v?n hoá và di s?n ?̣i h?i ph?i có nh?ng n? l?c có ư th?c ?? tránh áp ??t nh?ng công th?c máy móc, nh?ng th? t?c ???c chu?n m?c hoá trong khi t́m cách xác ??nh ho?c ?ánh giá tính xác th?c c?a m?t di tích và di ch? nào ?ó.

2. Vi?c xác ??nh tính xác th?c v?i ḷng tôn tr?ng tính ?a d?ng v?n hoá và di s?n v?n hoá ?̣i h?i m?t cách ti?p c?n có th? khuy?n khích các v?n hoá ?ó t? trang b? cho ḿnh các ph??ng pháp phân tích và các công c? ph?n ánh ???c tính ch?t và nhu c?u c?a ḿnh. Nh?ng cách ti?p c?n nh? v?y có th?

có nhi?u ?i?m chung c?n ph?i n? l?c ??:

·         ??m b?o cho vi?c ?ánh giá tính xác th?c thu hút ???c s? h?p tác ?a ngành và s? d?ng ???c m?i ư ki?n và tri th?c chuyên môn có trong tay;

·        ??m b?o nh?ng giá tr? ???c công nh?n ph?i th?c s? là ??i di?n cho m?t v?n hoá và cho các m?i quan tâm khác nhau, ??c bi?t là ??i v?i các di tích và di ch?;

·        L?p ???c h? s? t? li?u rơ ràng v? tính ch?t ??c thù c?a tính xác th?c ??i v?i các di tích, di ch? ?? làm ra m?t quy?n h??ng d?n th?c ti?n cho vi?c x? lư và giám sát sau này;

·        C?p nh?t ???c các ?ánh giá tính xác th?c trong ti?n tŕnh bi?n ??i c?a các giá tr? và t́nh hu?ng.

3. ??c bi?t quan tr?ng là c?n n? l?c ??m b?o các giá tr? ?ă ???c công nh?n ph?i ???c tôn tr?ng, ??m b?o vi?c xác ??nh tính xác th?c là ?ă bao g?m các n? l?c ?? xây d?ng, ? m?c cao nh?t có th? ???c, m?t s? ??ng thu?n ?a ngành và c?a c?ng ??ng v? các giá tr? ?ó.

4. Các cách ti?p c?n c̣n ph?i ???c xây d?ng trên s? h?p tác qu?c t? gi?a nh?ng ng??i có quan tâm ??n vi?c b?o v? di s?n v?n hoá và ph?i có góp ph?n vào s? h?p tác ?ó nh?m nâng cao tính tôn tr?ng và s? hi?u bi?t toàn c?u v? tính ?a d?ng c?a các cách bi?u th? và các giá tr? c?a m?i v?n hoá.

5. Vi?c ti?p t?c m? r?ng cu?c ??i tho?i này ra các khu v?c và v?n hoá khác nhau trên th? gi?i là ?i?u tiên quy?t ?? làm t?ng thêm giá tr? th?c ti?n c?a vi?c suy xét tính xác th?c trong s? nghi?p b?o v? di s?n chung c?a nhân lo?i.

6. Làm cho công chúng ngày càng th?c ng? v? các ph??ng di?n c? b?n này c?a di s?n là c?c k? c?n thi?t ?? ?i ??n ???c nh?ng bi?n pháp c? th? nh?m b?o v? ???c các di tích th?i quá kh?. Nh? th? có ngh?a là c?n m? r?ng h?n s? hi?u bi?t các giá tr? ???c bi?u th? trên chính các tài s?n v?n hoá, c?ng nh? c?n ph?i tôn tr?ng vai tṛ c?a các di tích di ch? trong xă h?i ngày nay.

Ph? l?c II

??nh ngh?a

B?o toàn (conservation): Bao g?m m?i n? l?c nh?m t́m hi?u di s?n v?n hoá, hi?u ???c l?ch s? và ư ngh?a c?a di s?n ?ó, ??m b?o vi?c gi? ǵn h́nh th? (material) c?a di s?n ?ó và, ?? r?i sau ?ó gi?i thi?u, trùng tu và phát huy di s?n ?ó. (Di s?n v?n hoá bao g?m các di tích ki?n trúc (monuments) các nhóm công tŕnh xây d?ng (groups 0f buildings) và các di ch? (sites) có giá tr? v?n hoá nh? ?ă ???c ??nh ngh?a

trong ?i?u 1 Công ??c Di s?n Th? gi?i, 1972).

Ngu?n thông tin: Toàn b? các ngu?n v?t ch?t, ch? vi?t, truy?n mi?ng, h́nh l??ng (figurative) ?? có th? hi?u ???c tính ch?t, ??c tr?ng, ư ngh?a và l?ch s? c?a di s?n v?n hoá.

V?n ki?n Nara v? Tính xác th?c ???c th?o ra b?i 45 ng??i tham gia H?i th?o Nara v? Tính xác th?c trong khuôn kh? Công ??c Di s?n Qu?c t?, t? ch?c ? Nara, Nh?t B?n t? 1-6 tháng 11, 1994, theo l?i m?i c?a V? V?n hoá (Chính ph? Nh?t B?n) và Qu?n Nara. V? V?n hoá t? ch?c H?i th?o Nara v?i s? h?p tác c?a UNESCO, /CCROM và ICOMOS.

V?n b?n cu?i cùng c?a V?n ki?n Nara ?ă ???c hai t?ng thuy?t tŕnh viên c?a H?i th?o, Ô. Raymond Lemaire và Ô. Herb Stovel, biên t?p l?i.

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng