THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2020
Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở 489 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội