Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019

Chào m?ng Quư khách ??n v?i website Công Ty c? ph?n Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon

Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Gi?i thi?u

Công ty c? ph?n Tu b? di tích Trung ??ng - Vinaremon (tên c? là Công ty c? ph?n Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng) ???c chuy?n ??i t? Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng theo Quy?t ??nh s? 4651/Q?-BVHTT ngày 09/10/2006 c?a B? V?n hoá Thông tin. Là DNNN ??u ngành có truy?n th?ng xây d?ng và tr??ng thành lâu dài trong công tác tu b?, ph?c h?i và tôn t?o di tích l?ch s? v?n hoá ngh? thu?t trên c? n??c, ?ă có nhi?u ?óng góp to l?n cho s? nghi?p b?o t?n di s?n n??c nhà.

Ph?n ??u v?i t?m nh́n: "TH??NG HI?U TU B? DI TÍCH HÀNG ??U VI?T NAM VÀ ?ÔNG NAM Á". Công ty mong mu?n ???c làm b?n và h?p tác v?i các ??i tác trong và ngoài n??c ?? cùng b?o t?n và phát huy di s?n, phát tri?n Công ty và ?óng góp cho phát tri?n kinh t? xă h?i c?a ??t n??c


I/ Thông tin chung:

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

* ??a ?i?m:

- Tr? s? chính : S? 489 ???ng Nguy?n Trăi, Ph??ng Thanh Xuân Nam, Qu?n Thanh Xuân, TP Hà N?i

- Mă s? thu?: 0100123319

+ Tel : (024)  3.8544314  – 3.8546923

+ Fax : (024) 3.8542851

+ Website:

Http://www.Vinaremon.com.vn

Http://www.tuboditich.com.vn

Http://www.baotonditich.com.vn

+ Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com

- Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, Thành ph? Hu?

- ?i?n tho?i/ Fax: (84-54) 3526012

- Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh

- ?i?n tho?i: (028)38111323 - 38111596; Fax: (028) 38111596

- Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?.

- Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh

- Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760

- V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng

 

Ch?c n?ng, nhi?m v?, các ngành ngh? SXKD chính:

- Thi công các lo?i t??ng ?ài và tranh hoành tráng;

- Thi công tu b?, tôn t?o các di tích l?ch s?, di tích v?n hoá, thi công các công tŕnh c?u, ???ng trong khu di tích ho?c liên quan ??n khu di tích. Xây d?ng công tŕnh dân d?ng và công tŕnh khác;

-  L?p quy ho?ch, l?p d? án ??u t? xây d?ng, thi?t k? ki?n trúc công tŕnh, d? toán và t?ng d? toán ??u t? tu b?, tôn t?o các di tích l?ch s? v?n hoá, thi?t k? sáng tác ph?n m? thu?t các công tŕnh t??ng ?ài và tranh hoành tráng, thi?t k? các công tŕnh dân d?ng và các công tŕnh công nghi?p. Thi?t k?, thi công h? th?ng pḥng ch?ng m?i m?t; T? v?n qu?n lư d? án, ki?m ??nh và ?ánh giá s? phù h?p ch?t l??ng công tŕnh xây d?ng. T? v?n l?p h? s?, th?m tra, th?m ??nh h? s? ??u th?u thi?t k? (trong ph?m vi ch?ng ch? hành ngh? cho phép), thi công các d? án tu b? di tích, giám sát thi công xây d?ng: dân d?ng và công nghi?p; - D?ch v? t? v?n l?p thi?t k? l?p báo cáo ?ánh giá tác ??ng và x? lư môi tr??ng ( ch? ho?t ??ng khi có ?? ?i?u ki?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t ).

- D?ch v? l?u trú ng?n ngày

- Xây d?ng công tŕnh k? thu?t dân d?ng khác

Chi ti?t: Thi công xây d?ng các công tŕnh k?t c?u thép, công tŕnh th? thao, các công tŕnh phát tri?n h? t?ng k? thu?t, ???ng dây và tr?m h? th? ??n 35KV và các công tŕnh c?p thoát n??c; - Thi công các công tŕnh x? lư và b?o v? môi tr??ng, công tŕnh th?y l?i;

- B?o qu?n, tu s?a, ph?c ch? c? v?t, tranh và các hi?n v?t b?o tàng.

- Kinh doanh các v?t li?u cho tu b? di tích, xây d?ng công tŕnh v?n hóa;

- T? v?n, môi gi?i h?p tác ??u t? (không b?o g?m d?ch v? t? v?n pháp lu?t, tài chính);

- T? v?n ??u t?; môi gi?i ??u t?, kinh doanh và cho thuê nhà;

- Kinh doanh, l?p ??t, s?a ch?a thi?t b? k? thu?t, thi?t b? n?i th?t cho ngành v?n hóa và cho dân d?ng. S?n xu?t, thi?t k? các chi ti?t, l?p ráp và s?a ch?a các thi?t b? c? khí, ?i?n, vo tuy?n ?i?n t? ph?c v? cho ngành v?n hóa và dân d?ng; - Ch? bi?n và kinh doanh các m?t hàng t? g?; kinh doanh các s?n ph?m v?n hóa truy?n th?ng, s?n ph?m m?c my ngh?, m?c n?i th?t, ph?c trang ??o c? ngh? thu?t ?áp ?ng nhu c?u trong n??c và xu?t kh?u;

- Kinh doanh l? hành n?i ??a; - Kinh doanh các d?ch v? v?n hóa - th? thao - du l?ch ngh? ng?i gi?i trí ( tr? lo?i h́nh vui ch?i gi?i trí Nhà n??c c?m );

- Xu?t, nh?p kh?u tr?c ti?p và kinh doanh các thi?t b?, v?t t?, s?n ph?m ph?c v? ngành v?n hoá và nhu c?u xă h?i theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

H? s? pháp nhân:

- Quy?t ??nh s? 74/VH-Q? ngày 23/2/1965 c?a B? V?n hoá v? vi?c chuy?n ??i Pḥng Tu s?a ph?c ch? thu?c V? B?o t?n b?o tàng thành X??ng Tu s?a ph?c ch?.

- Quy?t ??nh s? 126/VH-Q? ngày 30/6/1987 c?a B? V?n hoá v? vi?c thành l?p Xí nghi?p thi công tu b? di tích là ti?n thân chính th?c c?a Công ty ngày nay.

- Quy?t ??nh s? 4651/Q?-BVHTT ngày 09/10/2006 c?a B? V?n hoá-Thông tin v? vi?c duy?t ph??ng án và chuy?n Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng thành Công ty c? ph?n.

- Gi?y ch?ng nh?n ??ng kư doanh nghi?p Công ty c? ph?n, mă s? doanh nghi?p 0100123319 do S? K? ho?ch và ??u t? thành ph? Hà n?i c?p ngày 13 tháng 4 n?m 2007.

- Ch?ng ch? hành ngh? xây d?ng s? 151/BXD - CSXD ngày 21/7/1998 c?a  B? Xây d?ng.

- Ch?ng ch? hành ngh? t? v?n xây d?ng s? 161/BXD - CSXD ngày 24/07/1998.

- Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n hành ngh? b?o qu?n, tu b?, ph?c h?i Di tích s? 03/GCN-BVHTTDL ngày 26/3/2014 c?a B? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch.

- Ch?ng ch? n?ng l?c ho?t ??ng xây d?ng s?: BXD-00002897 ngày c?p: 21/05/2018 c?a C?c qu?n lư ho?t ??ng xây d?ng

- Công b? thông tin v? n?ng l?c c?a t? ch?c tham gia ho?t ??ng xây d?ng trên trang web c?a B? Xây d?ng (S? th? t? 137 t?i ??a ch? http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn).

- Gi?y ch?ng nh?n ??ng kư nhăn hi?u hàng hoá s? 74263 ???c c?p theo quy?t ??nh s? 7872/Q?-SHTT ngày 09/08/2006 c?a C?c S? h?u trí tu? - B? Khoa h?c và công ngh?.

Các thành tích và ch?t l??ng công tŕnh, s?n ph?m:

- 01 Huân ch??ng lao ??ng h?ng nh?t, 01 Huân ch??ng lao ??ng h?ng nh́

- C? ??n v? d?n ??u phong trào thi ?ua n?m 2010 c?a Chính Ph?.

- Cúp vàng ch?t l??ng xây d?ng Vi?t nam.

- 16 Huy ch??ng vàng ch?t l??ng cao công tŕnh s?n ph?m XD Vi?t Nam

-  03 C? "??n v? ch?t l??ng cao ngành XD Vi?t Nam".

-  09 C? "??n v? ??n v? thi ?ua xu?t s?c" c?a B? V?n hoá Thông tin.

-  B?ng khen ??m b?o và nâng cao ch?t l??ng công tŕnh, s?n ph?m xây d?ng Vi?t Nam giai ?o?n 2006 - 2010.

- B?ng khen "?ă có thành tích trong các ho?t ??ng k? ni?m 1000 n?m Th?ng Long - Hà N?i, góp ph?n vào s? nghi?p xây d?ng ch? ngh?a xă h?i và b?o vê t? qu?c" theo Quy?t ??nh s? 591/Q?-TTg ngày 21/4/2011 c?a Th? t??ng Chính ph?.

-  Và nhi?u b?ng khen và gi?y khen cho các cán b?, ngh? nhân ?ă có thành tích ??m b?o ch?t l??ng cao cho các công tŕnh s?n ph?m.

II/ H? s? kinh nghi?m:

N?m kinh nghi?m:

STT

L?NH V?C THI CÔNG

S? N?M KINH NGHI?M

1

Tu b? ph?c h?i di tích ki?n trúc ngh? thu?t, di tích l?ch s? và cách m?ng (c? t? v?n thi?t k? và thi công)

51 n?m

2

Trang trí n?i ngo?i th?t và tr?ng bày b?o tàng

27 n?m

3

Xây d?ng các công tŕnh V?n hoá, dân d?ng, công nghi?p

36 n?m

4

Gia công l?p ??t thi?t b? c? khí, ?i?n l?nh

47 n?m

5

Ch? bi?n gia công các s?n ph?m t? g? ph?c v? trong n??c và xu?t kh?u

28 n?m


 

163.262.980

  Công ty c? ph?n Tu b? di tích Trung ??ng - Vinaremon (tên c? là Công ty c? ph?n Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng) ???c chuy?n ??i t? Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng theo Quy?t ??nh s? 4651/Q?-BVHTT ngày 09/10/2006 c?a B? V?n hoá Thông tin. Là DNNN ??u ngành có truy?n th?ng xây d?ng và tr??ng thành lâu dài trong công tác tu b?, ph?c h?i và tôn t?o di tích l?ch s? v?n hoá ngh? thu?t trên c? n??c, ?ă có nhi?u ?óng góp to l?n cho s? nghi?p b?o t?n di s?n n??c nhà. Ph?n ??u v?i t?m nh́n: "TH??NG HI?U TU B? DI TÍCH HÀNG ??U VI?T NAM VÀ ?ÔNG NAM Á". Công ty mong mu?n ???c làm b?n và h?p tác v?i các ??i tác trong và ngoài n??c ?? cùng b?o t?n và phát huy di s?n, phát tri?n Công ty và ?óng góp cho phát tri?n kinh t? xă h?i c?a ??t n??c I/ Thông tin chung: CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON * ??a ?i?m: - Tr? s? chính : S? 489 ???ng Nguy?n Trăi, Ph??ng Thanh Xuân Nam, Qu?n Thanh Xuân, TP Hà N?i - Mă s? thu?: 0100123319 + Tel : (024)  3.8544314  – 3.8546923 + Fax : (024) 3.8542851 + Website: Http://www.Vinaremon.com.vn Http://www.tuboditich.com.vn Http://www.baotonditich.com.vn + Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com - Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, Thành ph? Hu? - ?i?n tho?i/ Fax: (84-54) 3526012 - Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh - ?i?n tho?i: (028)38111323 - 38111596; Fax: (028) 38111596 - Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?. - Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh - Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760 - V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng   Ch?c n?ng, nhi?m v?, các ngành ngh? SXKD chính: - Thi công các lo?i t??ng ?ài và tranh hoành tráng; - Thi công tu b?, tôn t?o các di tích l?ch s?, di tích v?n hoá, thi công các công tŕnh c?u, ???ng trong khu di tích ho?c liên quan ??n khu di tích. Xây d?ng công tŕnh dân d?ng và công tŕnh khác; -  L?p quy ho?ch, l?p d? án ??u t? xây d?ng, thi?t k? ki?n trúc công tŕnh, d? toán và t?ng d? toán ??u t? tu b?, tôn t?o các di tích l?ch s? v?n hoá, thi?t k? sáng tác ph?n m? thu?t các công tŕnh t??ng ?ài và tranh hoành tráng, thi?t k? các công tŕnh dân d?ng và các công tŕnh công nghi?p. Thi?t k?, thi công h? th?ng pḥng ch?ng m?i m?t; T? v?n qu?n lư d? án, ki?m ??nh và ?ánh giá s? phù h?p ch?t l??ng công tŕnh xây d?ng. T? v?n l?p h? s?, th?m tra, th?m ??nh h? s? ??u th?u thi?t k? (trong ph?m vi ch?ng ch? hành ngh? cho phép), thi công các d? án tu b? di tích, giám sát thi công xây d?ng: dân d?ng và công nghi?p; - D?ch v? t? v?n l?p thi?t k? l?p báo cáo ?ánh giá tác ??ng và x? lư môi tr??ng ( ch? ho?t ??ng khi có ?? ?i?u ki?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t ). - D?ch v? l?u trú ng?n ngày - Xây d?ng công tŕnh k? thu?t dân d?ng khác Chi ti?t: Thi công xây d?ng các công tŕnh k?t c?u thép, công tŕnh th? thao, các công tŕnh phát tri?n h? t?ng k? thu?t, ???ng dây và tr?m h? th? ??n 35KV và các công tŕnh c?p thoát n??c; - Thi công các công tŕnh x? lư và b?o v? môi tr??ng, công tŕnh th?y l?i; - B?o qu?n, tu s?a, ph?c ch? c? v?t, tranh và các hi?n v?t b?o tàng. - Kinh doanh các v?t li?u cho tu b? di tích, xây d?ng công tŕnh v?n hóa; - T? v?n, môi gi?i h?p tác ??u t? (không b?o g?m d?ch v? t? v?n pháp lu?t, tài chính); - T? v?n ??u t?; môi gi?i ??u t?, kinh doanh và cho thuê nhà; - Kinh doanh, l?p ??t, s?a ch?a thi?t b? k? thu?t, thi?t b? n?i th?t cho ngành v?n hóa và cho dân d?ng. S?n xu?t, thi?t k? các chi ti?t, l?p ráp và s?a ch?a các thi?t b? c? khí, ?i?n, vo tuy?n ?i?n t? ph?c v? cho ngành v?n hóa và dân d?ng; - Ch? bi?n và kinh doanh các m?t hàng t? g?; kinh doanh các s?n ph?m v?n hóa truy?n th?ng, s?n ph?m m?c my ngh?, m?c n?i th?t, ph?c trang ??o c? ngh? thu?t ?áp ?ng nhu c?u trong n??c và xu?t kh?u; - Kinh doanh l? hành n?i ??a; - Kinh doanh các d?ch v? v?n hóa - th? thao - du l?ch ngh? ng?i gi?i trí ( tr? lo?i h́nh vui ch?i gi?i trí Nhà n??c c?m ); - Xu?t, nh?p kh?u tr?c ti?p và kinh doanh các thi?t b?, v?t t?, s?n ph?m ph?c v? ngành v?n hoá và nhu c?u xă h?i theo quy ??nh c?a pháp lu?t; H? s? pháp nhân: - Quy?t ??nh s? 74/VH-Q? ngày 23/2/1965 c?a B? V?n hoá v? vi?c chuy?n ??i Pḥng Tu s?a ph?c ch? thu?c V? B?o t?n b?o tàng thành X??ng Tu s?a ph?c ch?. - Quy?t ??nh s? 126/VH-Q? ngày 30/6/1987 c?a B? V?n hoá v? vi?c thành l?p Xí nghi?p thi công tu b? di tích là ti?n thân chính th?c c?a Công ty ngày nay. - Quy?t ??nh s? 4651/Q?-BVHTT ngày 09/10/2006 c?a B? V?n hoá-Thông tin v? vi?c duy?t ph??ng án và chuy?n Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng thành Công ty c? ph?n. - Gi?y ch?ng nh?n ??ng kư doanh nghi?p Công ty c? ph?n, mă s? doanh nghi?p 0100123319 do S? K? ho?ch và ??u t? thành ph? Hà n?i c?p ngày 13 tháng 4 n?m 2007. - Ch?ng ch? hành ngh? xây d?ng s? 151/BXD - CSXD ngày 21/7/1998 c?a  B? Xây d?ng. - Ch?ng ch? hành ngh? t? v?n xây d?ng s? 161/BXD - CSXD ngày 24/07/1998. - Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n hành ngh? b?o qu?n, tu b?, ph?c h?i Di tích s? 03/GCN-BVHTTDL ngày 26/3/2014 c?a B? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch. - Ch?ng ch? n?ng l?c ho?t ??ng xây d?ng s?: BXD-00002897 ngày c?p: 21/05/2018 c?a C?c qu?n lư ho?t ??ng xây d?ng - Công b? thông tin v? n?ng l?c c?a t? ch?c tham gia ho?t ??ng xây d?ng trên trang web c?a B? Xây d?ng (S? th? t? 137 t?i ??a ch? http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn). - Gi?y ch?ng nh?n ??ng kư nhăn hi?u hàng hoá s? 74263 ???c c?p theo quy?t ??nh s? 7872/Q?-SHTT ngày 09/08/2006 c?a C?c S? h?u trí tu? - B? Khoa h?c và công ngh?. Các thành tích và ch?t l??ng công tŕnh, s?n ph?m: - 01 Huân ch??ng lao ??ng h?ng nh?t, 01 Huân ch??ng lao ??ng h?ng nh́ - C? ??n v? d?n ??u phong trào thi ?ua n?m 2010 c?a Chính Ph?. - Cúp vàng ch?t l??ng xây d?ng Vi?t nam. - 16 Huy ch??ng vàng ch?t l??ng cao công tŕnh s?n ph?m XD Vi?t Nam -  03 C? "??n v? ch?t l??ng cao ngành XD Vi?t Nam". -  09 C? "??n v? ??n v? thi ?ua xu?t s?c" c?a B? V?n hoá Thông tin. -  B?ng khen “??m b?o và nâng cao ch?t l??ng công tŕnh, s?n ph?m xây d?ng Vi?t Nam” giai ?o?n 2006 - 2010. - B?ng khen "?ă có thành tích trong các ho?t ??ng k? ni?m 1000 n?m Th?ng Long - Hà N?i, góp ph?n vào s? nghi?p xây d?ng ch? ngh?a xă h?i và b?o vê t? qu?c" theo Quy?t ??nh s? 591/Q?-TTg ngày 21/4/2011 c?a Th? t??ng Chính ph?. -  Và nhi?u b?ng khen và gi?y khen cho các cán b?, ngh? nhân ?ă có thành tích ??m b?o ch?t l??ng cao cho các công tŕnh s?n ph?m. II/ H? s? kinh nghi?m: N?m kinh nghi?m: STT L?NH V?C THI CÔNG S? N?M KINH NGHI?M 1 Tu b? ph?c h?i di tích ki?n trúc ngh? thu?t, di tích l?ch s? và cách m?ng (c? t? v?n thi?t k? và thi công) 51 n?m 2 Trang trí n?i ngo?i th?t và tr?ng bày b?o tàng 27 n?m 3 Xây d?ng các công tŕnh V?n hoá, dân d?ng, công nghi?p 36 n?m 4 Gia công l?p ??t thi?t b? c? khí, ?i?n l?nh 47 n?m 5 Ch? bi?n gia công các s?n ph?m t? g? ph?c v? trong n??c và xu?t kh?u 28 n?m   163.262.980...

Công tŕnh s?n ph?m và ho?t ??ng c?a VINAREMON

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng

 

Tin t?c & S? ki?n

H?i ngh? Ban Ch?p hành H?i Di s?n V?n hóa Vi?t Nam

News image

Ngày 10-8-2019, t?i TP Biên Ḥa, t?nh ??ng Nai, H?i Di s?n V?n hóa Vi?t Nam t? ch?c H?i ngh? Ban Ch?p hành l?n th? VI, nhi?m k? 2014-2019. Tham d? H?i ngh? có lănh ??o C?c Di s?n V?n hóa, S? VHTTDL ??ng Nai và m?t s? c? quan ??n v? ? ??ng Nai, các ?y viên Ban Ch?p hành H?i Di s?n V?n hóa Vi?t Nam, ??i di?n các Công ty, Trung tâm, ??n v? tr?c thu?c H?i. Toàn c?nh H?i ngh? Phát bi?u chào m?ng H?i ngh?, ông Lê Kim B?ng, T?nh ?y viên, Giám ??c S? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch t?nh ??ng Nai bày t? ni?m vinh d? ???c là n?i t? ch?c H?i ngh? BCH H?i DSVHVN l?n th? VI. Ông c?ng chia s?, ??ng Nai là t?nh n?m trong vùng kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam. Cùng v?i phát tri?n kinh t?, ??ng b? và chính quy?n t?nh ??ng Nai c?ng ??c bi?t quan tâm ??n v?n hóa. V?i b? dày 320 n?m h́nh thành và phát tri?n cùng nhi?u dân t?c sinh s?ng trên ??a bàn, ??ng Nai có h? th?ng di s?n v?n hóa khá phong phú. V? di s?n v?n hóa v?t th?, ??ng Nai hi?n có 55 di tích c?p qu?c gia và c?p t?nh, trong ?ó có 2 di tích qu?c gia ??c bi?t. V? di s?n v?n hóa phi v?t th?, ??ng Nai...

Chi ti?t

TVGS nhà b?o tàng t?nh Yên Bái

Tháng 4/2019, Công ty CP Tu b? di tích Trung ??ng - Vinaremon ?ă trúng th?u gói th?u s? 32: Giám sát thi công xây d?ng và l?p ??t thi?t b?, s?u t?m, b? sung hi?n v?t, ph?c d?ng, tu s?a hi?n v?t công tŕnh Nhà b?o tàng t?nh Yên Bái, do S? v?n hóa th? thao và du l?ch t?nh Yên Bái làm ch? ??u t? v?i giá tr? h?p ??ng g?n 1 t? vnd. M?t m?t c?a b?o tàng t?nh Yên Bái tr??c ngày thi công gói th?u s? 31...

Chi ti?t

Vinaremon khai xuân K? H?i 2019

Ngày 12/02/2019 t?c mùng 8 t?t K? H?i, Toàn th? cán b?, công nhân viên Vinaremon ?ă có bu?i ?i làm ??u tiên sau k? ngh? t?t. Ban lănh ??o công ty, cùng cán b? công nhân viên nâng ly r??u, nh?n ĺ x́ m?ng n?m m?i. Chúc Vinaremon sang n?m K? H?i g?t hái ???c nhi?u thành công h?n n?a. Ly r??u ??u n?m m?i 2019  ...

Chi ti?t

Ki?m tra công tŕnh V?n Mi?u Xích ??ng tr??c khi bàn giao

" alt="News image" style="width:70px;height:60px;margin: 3px;" />

Ngày 07/01/2019 v?a qua, T?ng giám ??c công ty cùng các cán b? ch? huy công tr??ng ?ă ti?n hành ki?m tra công tŕnh ??n L?c Long Quân - V?n Mi?u Xích ??ng ( TP H?ng Yên, t?nh H?ng Yên) tr??c khi ti?n hành công tác nghi?m thu bàn giao ??a vào s? d?ng....

Chi ti?t

Kh?i công CT: TB, TT di tích LSVH ??n L?ng ( Hà Nam )

Ông: Tr?n V?n Khanh - T?ng giám ??c công ty CP Tu B? Di Tích Trung ??ng - Vinaremon ph" alt="News image" style="width:70px;height:60px;margin: 3px;" />

Sáng ngày 07/12/2018, t?i di tích l?ch s? v?n hóa ??n L?ng, xă Liêm C?n, huy?n Thanh Liêm, t?nh Hà Nam ?ă di?n ra l? kh?i công tu b?, tôn t?o di tích. T?i d? bu?i l? có lănh ??o c?a S? v?n hóa th? thao và du l?ch t?nh Hà Nam, lănh ??o huy?n Thanh Liêm, xă Liêm C?n, ban qu?n lư di tích, nhà th?u thi công: Công ty CP Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon cùng toàn th? nhân dân trong vùng. ??n L?ng c̣n có tên là ??n Ninh Thái thu?c thôn Cơi (x?a g?i là làng B?o Thái), xă Liêm C?n, huy?n Thanh Liêm. ??n th? vua ?inh Tiên Hoàng, Lê ??i Hành. Theo s? sách c̣n chép l?i hai vua ?inh, Lê cùng các t??ng l?nh ?ă xây d?ng l?c l??ng ch?ng thù trong gi?c ngoài ǵn gi? ??c l?p dân t?c. Ngoài ra c̣n m?t huy?n tích khác v? cha ?? c?a Lê Hoàn là Lê L?c t?ng sinh s?ng ? n?i ?ây. M?t l?n ?i ?? ?ó ?êm t?i núi Bông b? con h? tr?ng do chính ông nuôi ?? trông cá vô t́nh v? ch?t. Con h? nh?n ra ch? ?ă cơng ông v? núi Cơi gi?u xác. M?i ?ùn lên thành m?t ngôi m? to, dân trong vùng g?i là M? D?u hay “m? h? táng”. H?i ??n L?ng di?n ra vào ngày 10 tháng Giêng. ??n L?ng, xă Liêm C?n, huy?n Thanh Liêm, t?nh Hà Nam Ông: Tr?n V?n Khanh - T?ng giám ??c công ty CP Tu B? Di Tích Trung ??ng - Vinaremon phát bi?u t?i bu?i l? Lănh ??o S? VHTT và DL t?nh Hà Nam, huy?n Thanh Liêm, xă Liêm C?n cùng toàn th? nhân dân ??n d? bu?i l?...

Chi ti?t

K? ni?m ch??ng - h?i di s?n v?n hóa Vi?t Nam

News image

Ngày 23/11/2018 Công ty CP Tu B? Di Tích Trung ??ng - Vinaremon ?ă ???c h?i di s?n v?n hóa Vi?t Nam t?ng B?ng Khen v? vi?c ?ă có ?óng góp tích c?c vào ho?t ??ng b?o v? và phát huy giá tr? di s?n v?n hóa dân t?c Ông: Tr?n V?n Khanh - T?ng giám ??c, ??i di?n công ty lên nh?n b?ng khen c?a H?i...

Chi ti?t

K?t n?p ??ng viên m?i chi b? 3 Vinaremon

News image

Ngày 25/09/2018, t?i h?i tr??ng chi b? 3 thu?c ??ng b? công ty CP Tu B? Di Tích Trung ??ng - Vinaremon ?ă ti?n hành k?t n?p ??ng viên m?i. ??ng viên d? b?: Lê Duy Thành ??ng chí H? H?u Hành - bí th? chi b? 3 lên t?ng hoa và trao quy?t ??nh k?t n?p ??ng viên cho ??ng chí Lê Duy Thành...

Chi ti?t

T? v?n giám sát gói th?u n?i th?t tr?ng bày B?o tàng t?nh Bà R?a - V?ng T

B?o tàng t?nh Bà R?a - V?ng Tàu

Ngày 19 tháng 9 n?m 2018, t?i h?i tr??ng B?o tàng t?nh Bà R?a V?ng Tàu ?ă ti?n hành l? kh?i công d? án: Tr?ng bày n?i th?t nhà b?o tàng t?nh. Tham d? t?i bu?i l? có các lănh ??o c?a B?o tàng t?nh, S? v?n hóa th? thao và du l?ch t?nh cùng các nhà th?u có liên quan. Nhà th?u thi?t k?: Công ty CP m? thu?t Trung ??ng. Nhà th?u giám sát: Công ty CP Tu b? di tích Trung ??ng - Vinaremon. Nhà th?u thi công: Công ty CP xây d?ng và ph?c ch? công tŕnh v?n hóa. B?o tàng t?nh Bà R?a - V?ng Tàu Ông: Tr?n V?n Khanh - T?ng giám ??c Công ty CP Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon phát bi?u t?i bu?i l?   CÁC KHÔNG GIAN TR?NG BÀY – NH?NG ?I?M NH?N 1. T?ng tr?t Không gian t?ng tr?t chia làm 2 ph?n: Ti?n s?nh và ??i s?nh Ti?n s?nh - Trung tâm là Kh?i ?èn ?iêu kh?c ngh? thu?t H́nh t??ng m?t ?àn chim l?c và sóng bi?n ( ch?t li?u th?y tinh Falê màu vàng, tr?ng nhi?u kích th??c khác nhau ) chi?m h?t 2/3 chi?u cao ti?n s?nh, ban ngày l?y ánh sáng t? nhiên, ban ?êm s? d?ng ánh sáng ?èn chi?u ngh? thu?t. - Không gian ?ón ti?p, qu?y l?u ni?m và gi? ?? ( c?a khách) ??i s?nh - Sa bàn l?n, cung c?p thông tin v? hành chính, giao thông, di tích l?ch s? v?n hóa; s? ki?n l?ch s? tiêu bi?u; danh th?ng; làng ngh?; dàn khoan; b?n c?ng, khu ch? xu?t/ công nghi?p…. - Tr?n sa bàn: b?u tr?i tṛn, ánh sáng r?c r?, d?u mát c?a gió bi?n, cho c?m giác ban ngày 24/24 gi? ( sa bàn có ???ng kính ch? b?ng 2/3 b?u tr?i) - Ph?n tr?ng bày Nh?t th?i và Chuyên ?? ( tr?ng bày m?t s? b? s?u t?p ??c ?áo nh?: C? v?t, s?u t?p v? khí c?… c?a các nhà s?u t?p t? nhân. K?t h?p tr?ng bày ng?n h?n ph?c v? các nhi?m v? chính tr? c?a t?nh theo t?ng th?i ?i?m). D?ng chân và gi?i khát: ???c b? trí ? không gian bên ngoài tr?i, ti?p c?n tr?c ti?p v?i s?nh ?ón ti?p. 2. L?u 1 ( S=900m2) Ph?n I. ??t n??c – con ng??i Bà R?a – V?ng Tàu (443m2) - M?c tiêu t?ng quát: Tái hi?n, gi?i thi?u ??c ?i?m t? nhiên và ??i s?ng các c?ng ??ng dân c? tiêu bi?u trong t?nh. - Yêu c?u th? hi?n: m?u hi?n v?t ( tài nguyên thiên nhiên); tài li?u khoa h?c ph?: h́nh ?nh, s? ??, b?n ??, mô h́nh, âm thanh; t?p trung th? hi?n ?i?m nh?n ?n t??ng nh?ng ??a l?i ???c cái nh́n toàn di?n cho du khách. - N?i dung tr?ng bày: + S?n th?y h?u t́nh ( núi r?ng, sông bi?n, ??ng b?ng); các ngu?n tài nguyên thiên nhiên. + C?nh quan thiên nhiêu tiêu bi?u ( ?i?m nh?n l?i th?): R?ng B́nh Châu, Ph??c C?u, su?i n??c nóng T? h?p b?o t?n thiên nhiên h?i ??o ( Côn ??o: San hô, c? bi?n, ḅ bi?n, rùa bi?n, th?m th?c v?t) . Tài nguyên khoáng s?n: d?u, khí; tài nguyên bi?n . Tài nguyên danh th?ng: các băi t?m, c?nh quan ??c tr?ng + Các c?ng ??ng tiêu bi?u x?a- nay ( ?i?m nh?n v?n hóa xă h?i ??c tr?ng) . Khái quát v? di?n tích, thành ph?n dân t?c, ngành ...

Chi ti?t

K?t n?p ??ng viên m?i chi b? 1 và 2 - Vinaremon

Ngày 17 tháng 9 n?m 2018 t?i h?i tr??ng ??ng b? công ty CP Tu B? Di Tích Trung ??ng - Vinaremon, chi b? 1 và chi b? 2 ?ă ti?n hành l? k?t n?p ??ng viên m?i cho chi b? ḿnh. ??ng viên d? b?: ??ng chí Bùi Triêu Hoàng ( ng??i bên trái ) Các ??ng chí ??ng viên trong chi b? 1 ch?p h́nh l?u ni?m ??ng viên d? b? chi b? 2: ??ng chí T?ng Th? Mai - Tr??ng ban ki?m soát công ty CP Tu B? Di Tích Trung ??ng - Vinaremon ??ng chí: Bùi Th? Lư - Bí th? chi b? 2 trao quy?t ??nh và t?ng hoa cho ??ng viên m?i...

Chi ti?t
More in: Tin t??c

Thông tin cô? ?ông & Tuyê?n du?ng

Tri?u t?p h?p ?H?C? b?t th??ng 12/2018

Thay m?t h?i ??ng qu?n tr?, Ch? t?ch H?QT Công ty CP Tu B? Di Tích Trung ??ng - Vinaremon thông báo tri?u t?p toàn th? c? ?ông hi?n h?u ??n d? h?p ??i h?i ??ng c? ?ông b?t th??ng vào: 9 gi? 00 phút, ngày 21 tháng 12 n?m 2018 ( th? sáu ) Kính ?? ngh? c? ?ông ??n d? ??i h?i tr??c 30 phút ?? làm các th? t?c c?n thi?t tr??c khi d? h?p và ?? bu?i h?p ??t k?t qu? cao. C? ?ông có th? ?y quy?n theo m?u ?ính kèm phía d??i. T?i m?u gi?y ?y quy?n theo ???ng link bên d??i: https://drive.google.co...

TB phát hành CP thành l?p Cty CP Tu b? Di tích

Phát hành c? phi?u Công ty CP Tu B? Di Tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trun...

Thông báo v/v chuy?n nh??ng CP c?a Vinaremon

H?i ??ng qu?n tr? thông báo t?i c? ?ông hi?n h?u c?a Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon có nhu c?u mua s? c? ph?n Công ty thoái v?n t?i Công ty Cp Tu b? tôn t?o Di tích Hu? n?i dung nh? sau:   1. Th?i gian ??ng kư chuy?n nh??ng : Tr??c 16h ngày 15/5/2018 t?i pḥng Tài Chính - K? toán Công ty. 2. Th?i gian ch?t ng??i mua, n?p ti?n và làm th? t?c chuy?n nh??ng tr??c ngày 30/5/2018.   Trân tr?ng!  ...