Tu bổ tôn tạo bảo tồn di tích Nhà Đày Buôn Ma Thuột

Gói thầu số 2 - mua sắm thiết bị thuộc dự án Tu bổ tôn tạo bảo tồn di tích Nhà Đày Buôn Ma Thuột

Gói thầu số 2 - mua sắm thiết bị thuộc dự án Tu bổ tôn tạo bảo tồn di tích Nhà Đày Buôn Ma Thuột

Giá trị hợp đồng: 898.200.000 đồng

(Tám trăm chín mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng)

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Văn hoá Thông tin ĐắK Lắk

Thời gian thực hiện:

+ Bắt đầu: 22/9/2006

+ Kết thúc: 25/12/2006