Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

B? V?N HÓA THÔNG TIN

C?NG H̉A XĂ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phúc

 

QUY CH?

B?O QU?N, TU B? VÀ  PH?C H?I DI TÍCH

L?CH S? - V?N HÓA, DANH LAM TH?NG C?NH

(Ban hành theo Quy?t ??nh s? 05/2003/Q? - BVHTT

ngày 06 tháng 02 n?m 2003 c?a B? tr??ng B? V?n hóa - Thông tin)

Ch??ng I

QUY ??NH CHUNG

?i?u 1. M? ?ích c?a ho?t ??ng b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích l?ch s? - v?n hóa, danh lam th?ng c?nh

1. B?o v? các di tích l?ch s? - v?n hóa, danh lam th?ng c?nh (sau ?ây g?i là di tích) tr??c nh?ng tác ??ng x?u c?a môi tr??ng thiên nhiên và môi tr??ng xă h?i.

2. B?o ??m gi? ǵn t?i ?a các y?u t? nguyên g?c và và các giá tr? chân xác c?a di tích v? các m?t: v? trí, c?u trúc, ch?t li?u, k? thu?t truy?n th?ng, ch?c n?ng, n?i th?t, ngo?i th?t, c?nh quan liên quan và các y?u t? khác c?a di tích nh?m b?o v? và phát huy các giá tr? c?a di tích.

3. B?o ??m s? hài ḥa gi?a di tích v?i môi tr??ng c?nh quan xung quanh.

?i?u 2. ??i t??ng ?i?u ch?nh, ph?m vi áp d?ng

1. Quy ch? này quy ??nh v? các ho?t ??ng b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i có liên quan ??n di tích ?ă ???c Th? t??ng Chính ph?, B? tr??ng B? V?n hóa Thông tin, Ch? t?ch ?y ban Nhân dân t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng (sau ?ây g?i là ?y ban nhân dân c?p t?nh) quy?t ??nh x?p h?ng di tích và các di v?t thu?c di tích ?ó.

2. Quy ch? này áp d?ng ??i v?i các t? ch?c, cá nhân Vi?t Nam; t? ch?c, cá nhân n??c ngoài và ng??i Vi?t Nam ??nh c? ? n??c ngàoi ?ang ho?t ??ng trong l?nh v?c có liên quan t?i Vi?t Nam.

?i?u 3. Gi?i thích t? ng?

Trong quy ch? này các t? ng? d??i ?ây ???c hi?u nh? sau:

1. B?o t?n di tích là nh?ng ho?t ??ng nh?m ??m b?o s? t?n t?i lâu dài, ?n ??nh c?a di tích ?? s? d?gn và phát huy giá tr? c?a di tích ?ó;

2. B?o qu?n di tích là ho?t ??ng nh?m pḥngng?a và h?n ch? nh?ng tác nhân h?y ho?i di tích mà không làm thay ??i nh?ng y?u t? nguyên g?c v?n có c?a di tích;

3. Tu b? di tích là ho?t ??ng nh?m tu s?a, gia c?, tôn t?o di tích;

4. Gia c?, gia c??ng di tích là bi?n pháp x? lư các c?u ki?n c?a di tích nh?m gi? ?n ??nh v? m?t c?u trúc và t?ng c??ng kh? n?ng ch?u l?c c?a các c?u ki?n này;

5. Tôn t?o di tích là nh?ng ho?t ??ng nh?m t?ng c??ng kh? n?ng s? d?ng và phát huy giá tr? di tích nh?ng v?n ??m b?o tính nguyên v?n, s? hài ḥa c?a di tích và c?nh quan l?ch s? - v?n hóa c?a di tích;

6. Ph?c h?i di tích là ho?t ??ng nh?m ph?c d?ng l?i di tích l?ch s? - v?n hóa, dnah lam th?ng c?nh ?ă b? h?y ho?i trên c? s? các c? li?u khoa h?c v? di tích l?ch s? - v?n hóa, danh lam th?ng c?nh ?ó;

7. Tu s?a c?p thi?t di tích là ho?t ??ng s?a ch?a nh? nh?m gia c?, gia c??ng các b? ph?n di tích ?? k?p th?i ng?n ch?n di tích kh?i b? s?p ?? tr??c khi ti?n hành công tác tu b? toàn di?n.

?i?u 4. Phân lo?i di tích

C?n c? ?i?u 4 Lu?t Di s?n v?n hóa, ?i?u 14 Ngh? ??nh s? 92/2002/N?-CP ngày 11/11/2002 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Di s?n v?n hóa, các di tích ???c phân lo?i nh? sau:

1. Di tích lích s? - v?n hóa là công tŕnh xây d?ng, ??a ?i?m và các di v?t, c? v?t, b?o v?t qu?c gia thu?c công tŕnh, ??a ?i?m có giá tr? l?ch s?, v?n hóa, khoa h?c:

2. Di tích ki?n trúc ngh? thu?t là công tŕnh ki?n trúc ngh? thu?t, t?ng th? ki?n trúc ?ô th? và ?ô th? có giá tr? tiêu bi?u trong các giai ?o?n phát tri?n ngh? thu?t ki?n trúc c?a dân t?c;

3. Di tích kh?o c? là nh?ng ??a ?i?m kh?o c? có giá tr? n?i b?t ?ánh d?u các giai ?o?n phát tri?n c?a các v?n hóa kh?o c?;

4. Danh lam th?ng c?nh là c?nh quan thiên nhiên ho?c ??a ?i?m có s? k?t h?p gi?a c?nh quan thiên nhiên v?i công tŕnh ki?n trúc có giá tr? l?ch s?, th?m m? , khoa h?c.

?i?u 5. Nguyên t?c b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích

1. Ch? ti?n hành b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích trong tr??ng h?p c?n thi?t và ph?i l?p thành d? án (tr??ng h?p tu s?a c?p thi?t di tích th?c hi?n theo quy ??nh t?i ?i?u 10 và ?i?u 11 c?a Quy ch? này). D? án và thi?t k? b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích ho?c báo cáo tu s?a c?p thi?t di tích ph?i ???c c? quan nhà n??c có th?m quy?n phê duy?t.

2. B?o ??m tính nguyên g?c, tnhs chân xác, tính toàn v?n và s? b?n v?ng c?a di tích.

3. ?u tiên cho các ho?t ??ng b?o qu?n, gia c? di tích tr??c khi áp d?ng nh?ng bi?n pháp k? thu?t tu b? và ph?c h?i khác.

4. Vi?c thay th? k? thu?t hay ch?t li?u c? b?ng k? thu?t hay ch?t li?u m?i ph?i ???c thí nghi?m tr??c ?? b?o ??m két qu? chính xác khi áp d?ng vào di tích.

5. Ch? thay th? m?t b? ph?n c? b?ng m?t b? ph?n m?i c?a di tích khi có ?? nh?ng ch?ng c? khoa h?c chu?n xác và ph?i có s? phân bi?t rơ ràng gi?a b? ph?n m?i thay th? v?i nh?ng b? ph?n khác.

6. B?o ??m an ṭan cho b?n thân công tŕnh và khách tham quan.

 

Ch??ng II

L?P D? ÁN B?O QU?N, TU B? VÀ PH?C H?I DI TÍCH

 

?I?U 6.  ?i?u ki?n l?p d? án b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích

1. D? án b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích (sau ?ây g?i là d? án) ph?i do t? ch?c có chuyên môn v? b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích th?c hi?n theo nh?ng quy ??nh trong Quy ch? qu?n lư ??u t? và xây d?ng c?a Chính ph? và quy ??nh t?i ?i?u 20 c?a Quy ch? này.

2. Vi?c phân lo?i d? án th?c hi?n theo Quy ch? qu?n lư ??u t? và xây d?ng c?a Chính ph?.

?i?u 7. N?i dung báo cáo nghiên c?u ti?n kh? thi và báo cáo kh? thi

N?i dung báo cáo nghiên c?u ti?n kh? thi và báo cáo kh? thi b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích ph?i tuân th? n?i dung các b??c l?p báo cáo nghiên c?u ti?n kh? thi và báo cáo kh? thi ???c quy ??nh trong Quy ch? qu?n lư ??u t? và xây d?ng c?a Chính ph? và các n?i dung sau:

1.     Li?t kê, ?ánh giá, phân tích v? l?ch s?, kh?o c?, k? thu?t, m? thu?t, v?t li?u và các tài li?u liên quan khác c?a di tích:

a) Báo cáo v? n?i dung l?ch s? di tích bao g?m:

- L?ch s? nhân v?t, s? ki?n liên quan t?i di tích (g?m tài li?u vi?t, ?nh ch?p, b?n v? và nh?ng mô t? khác có liên quan ??n nhân v?t, s? ki?n);

- L?ch s? quá tŕnh b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích (tài li?u vi?t, ?nh ch?p, b?n v? và các lo?i h? s? t? li?u khác). N?i dung các tài li?u trên ph?i nêu rơ n?m xây d?ng công tŕnh; n?i dung và th?i gian nh?ng l?n công tŕnh ?ă ???c b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i.

b) Báo cáo v? kh?o c? h?c c?a di tích bao g?m:

- Trích d?n tài li?u kh?o c? tr??c ?ây c?a di tích (n?u có);

- ?ánh giá d? báo m?c ?? nghiên c?u kh?o c? h?c ??i v?i di tích nh? ?i?u tra, thám sát ho?c khai qu?t kh?o c?;

- Ki?n ngh? v? công tác kh?o c?: ki?n ngh? th?c hi?n (ho?c không th?c hi?n) công tác nghiên c?u, thám sát, khai qu?t kh?o c? t?i t?ng công tŕnh khi ti?n hành tu b? và ph?c h?i; ?ánh giá toàn b? công tác kh?o c? ?ă th?c hi?n; ki?n ngh? vi?c b?o v? di tích kh?o c?.

c) Báo cáo v? k?t c?u và n?n móng công tŕnh c?a di tích bao g?m: t́nh tr?ng k?t c?u, kh? n?ng ch?u t?i, liên k?t.

d) Báo cáo v? m? thu?t c?a di tích bao g?m:

- Tài li?u vi?t, ?nh mô t? v? giá tr? l?ch s? m? thu?t c?a di tích;

- ?ánh giá giá tr? các trang trí m? thu?t t?i di tích;

- ?ánh giá giá tr? các thành ph?n ???c trang trí s?n th?p v? màu s?c, th? lo?i, trang trí, ch?t li?u, niên ??i;

- Báo cáo t́nh tr?ng, ch?t l??ng các trang trí m? thu?t.

?) Báo cáo v? v?t li?u c?a di tích bao g?m:

- S? li?u v? các lo?i v?t li?u trong di tích nh?: ch?ng lo?i, ch?t li?u, kích th??c, màu s?c, trang trí m? thu?t, niên ??i, thành ph?n và nh?ng s? li?u liên quan khác;

- ?ánh giá t́nh tr?ng k? thu?t và nguyên nhân gây h? h?ng c?a các c?u ki?n, thành ph?n ki?n trúc c?a di tích qua các th?i k?, các giai ?o?n xây d?ng, b?o qu?n, tu b?, ph?c h?i và ki?n ngh? các gi?i pháp b?o qu?n, tái s? d?ng, ph?c ch? v?t li?u.

2. L?p h? s? kh?o sát, ?ánh giá hi?n tr?ng ki?n trúc c?a di tích;

a) Tài li?u vi?t v? di tích bao g?m:

- Mô t? hi?n tr?ng t?ng th? t?ng công tŕnh (công tŕnh m?t, c̣n, s?p ??, h? h?i, bi?n ??i...);

- ?ánh giá nguyên nhân gây h? h?i c?a t?ng công tŕnh;

- S? li?u c? b?n v? hi?n tr?ng c?a di tích.

b) H? s? b?n v? kh?o sát hi?n tr?ng di tích bao g?m:

- B?n v? m?t b?ng v? trí;

- B?n v? m?t b?ng t?ng th?;

- B?n v? m?t b?ng các h?ng m?c di tích;

- B?n v? m?t ??ng các h?ng m?c di tích;

- B?n v? mát c?t các h?ng m?c di tích;

- B?n v? ?ánh giá hi?n tr?ng các b? ph?n c?a các h?ng m?c di tích;

- B?n v? ki?n trúc ?ă có tr??c ?ây làm tài li?u tham kh?o;

- Thuy?t minh h? s? b?n v?. :

c) ?ánh giá t?ng th? ki?n trúc c?a di tích.

3. ?nh ch?p và ghi h́nh hi?n tr?ng c?a di tích (th?i ?i?m l?p d? án):

- ?nh ch?p và ghi h́nh t?ng th?;

- ?nh ch?p và ghi h́nh công tŕnh;

- ?nh ch?p và ghi h́nh n?i th?t, ngo?i th?t công tŕnh;

-         ?nh ch?p các chi ti?t ??c tr?ng.

4. B?n d?p các chi ti?t quan tr?ng;

5. Ph??ng án b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích:

a) Thuy?t minh các ph??ng án b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích (ph??ng án ch?n, ph??ng án so sánh) bao g?m: ph??ng án b?n qu?n di tích; ph??ng án tu b? di tích; ph??ng án ph?c h?i di tích; ph??ng án t?ng h?p;

b) B?n v? ki?n trúc ph??ng án b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích bao g?m:

- B?n v? m?t b?ng t?ng th?;

- B?n v? m?t b?ng các công tŕnh;

- B?n v? m?t ??ng các công tŕnh;

- B?n v? các m?t c?t công tŕnh;

B?n v? ph?i th? hi?n ???c n?i dung, v́ trí c?n th?c hi?n công tác b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i và ph?i phù h?p v?i h? s? b?n v? kh?o sát, ?nh ch?p hi?n tr?ng di tích.

6. Phân tích, xác ??nh h?ng m?c ??u t?:

a) L?a ch?n h?ng m?c ?u tiên ??u t?;

b) L?a ch?n ph??ng án b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích phù h?p v?i hi?n tr?ng c?a di tích và m?c ?ích c?a d? án.

7. K?t lu?n và ki?n ngh?:

a) Ki?n ngh? v? m?c ?? th?c hi?n công tác kh?o c?;

b) Ki?n ngh? v? ph??ng án b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích;

c) Ki?n ngh? chung;

8. T? li?u tham kh?o.

Toàn b? các t? /b?u vi?t, v?, ?nh, l?i k?, b?n d?p và nh?ng t? li?u khác có liên quan ??n di tích ?ă ???c nêu trong d? án s? ???c coi là t? li?u d?n ch?ng có giá tr?.

 

Ch??ng III

L?P THI?T K? K? THU?T B?O QU?N, TU B? VÀ PH?C H?I DI TÍCH

 

?i?u 8. H? s? và ?i?u ki?n l?p thi?t k? k? thu?t b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích

1.     Di tích tr??c khi ti?n hành b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i ph?i có h? s? thi?t k? k? thu?t b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i (sau ?ây g?i là thi?t k?) ???c c?p có th?m quy?n phê duy?t (tr? tr??ng h?p tu s?a c?p thi?t di tích ???c quy ??nh t?i ?i?u 10 và ?i?u 11c?a Quy ch? này);

2. T?t c? các thi?t k? ??u ph?i do các t? ch?c chuyên môn có t? cách pháp nhân th?c hi?n theo quy ??nh trong Quy ch? qu?n lư ??u t? và xây d?ng c?a Chính ph? và quy ??nh t?i ?i?u 20 c?a Quy ch? này.

?i?u 9. N?i dung h? s? thi?t k?

N?i dung h? s? thi?t k? ph?i tuân th? n?i dung h? s? thi?t k? k? thu?t xây d?ng công tŕnh ???c quy ??nh trong Quy ch? qu?n lư ??u t? và xây d?ng c?a Chính ph? và h??ng d?n c?a B? Xây d?ng, ngoài ra c̣n ph?i th?c hi?n các n?i dung sau ?ây:

1. ?nh ch?p (?nh màu ho?c ?nh ?en tr?ng c? t? 9 x 12cm tr? lên) và ghi h́nh hi?n tr?ng di tích s? ???c th?c hi?n b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i:

a) ?nh và ghi h́nh t?ng th?;

b) ?nh và ghi h́nh m?t ??ng công tŕnh;

c) ?nh và ghi h́nh n?i th?t, ngo?i th?t các công tŕnh;

d) ?nh và ghi h́nh chi ti?t các c?u ki?n, b? ph?n công tŕnh.

2. B?n thuy?t minh gi?i pháp b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i di tích:

a) Ph??ng án b?o qu?n;

b) Ph??ng án tu b?;

c) Ph??ng án ph?c h?i;

d) Ph??ng án t?ng h?p.

3. B?n v? k? thu?t hi?n tr?ng di tích (???c ghi chú, kư hi?u, ?ánh d?u ??y ?? th?

hi?n hi?n tr?ng c?a di tích m?t cách chính xác và d? hi?u):

a) M?t b?ng t?ng th? bao g?m:

- M?t b?ng t?ng th? hi?n tr?ng;

- M?t b?ng t?ng th? d?u v?t các công tŕnh ?ă m?t.

b) M?t b?ng mái;

c) M?t b?ng các công tŕnh bao g?m:

- M?t b?ng toàn b? các công tŕnh;

- M?t b?ng các công tŕnh s? ???c th?c hi?n công tác b?o qu?n, tu b? và ph?c h?i;

d) M?t ??ng toàn b? các công tŕnh s? ???c th?c hi?n công tác b?o qu?n, tu b?

và ph?c h?i;

?) M?t c?t d?c, c?t ngang các công tŕnh s? ???c th?c hi?n công tác b?o qu?n, tu

b? và ph?c h?i;

 


Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng