Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

??i h?i T? ch?c Giáo d?c, Khoa h?c và V?n hoá Liên H?p Qu?c (UNESCO) h?p t?i Paris t? 17 tháng 10 ??n 21 tháng 11 n?m 1992, k? h?p l?n th? 17.

Nh?n th?y r?ng di s?n v?n hoá và di s?n thiên nhiên ngày càng b? ?e do? hu? ho?i không ch? do nh?ng nguyên nhân ?? nát c? truy?n mà c̣n do nh?ng bi?n ??ng xă h?i và kinh t? làm tr?m tr?ng thêm b?ng nh?ng hi?n t??ng gây t?n h?i ho?c hu? ho?i c̣n kinh kh?ng h?n,

Suy xét r?ng s? xu?ng c?p ho?c bi?n m?t c?a b?t k? kho?n m?c nào c?a di s?n v?n hoá và thiên nhiên ??u làm cho di s?n c?a m?i dân t?c trên th? gi?i r?i vào c?nh nghèo nàn tai h?i,

Suy xét r?ng vi?c b?o v? di s?n ?ó ? c?p qu?c gia th??ng hăy c̣n b?t c?p do quy mô các ph??ng ti?n mà vi?c b?o v? ?̣i h?i và do ti?m n?ng kinh t?, khoa h?c và công ngh? c?a ??t n??c n?i to? l?c di s?n c?n b?o v? hăy c̣n thi?u th?n,

Nh?c l?i r?ng Hi?n ch??ng c?a UNESCO ??c ??nh s? b?o v?, t?ng c??ng và ph? bi?n tri th?c b?ng cách ch?m lo ??n vi?c b?o t?n và b?o v? di s?n th? gi?i, b?o ??m các công ??c qu?c t? c?n thi?t cho các dân t?c có liên quan,

Suy xét r?ng nh?ng công ??c, khuy?n cáo và quy?t ngh? qu?c t? hi?n h?u v? tài s?n v?n hoá và thiên nhiên ?ă ch?ng minh t?m quan tr?ng, ??i v?i m?i dân t?c trên th? gi?i, c?a vi?c gi? ǵn b?o v? các tài s?n ??n nh?t, không ǵ thay th? ???c này, dù nó thu?c v? b?t k? dân t?c nào,

Suy xét r?ng nhi?u m?ng c?a di s?n v?n hoá và thiên nhiên có m?t t?m quan tr?ng n?i b?t, v́ v?y c?n ph?i ???c b?o t?n nh? là b? ph?n c?a di s?n th? gi?i c?a toàn nhân lo?i,

Xét r?ng, ??ng tr??c quy mô và tính ch?t nghiêm tr?ng c?a nh?ng hi?m ho? m?i ?ang ?e do? các m?ng ?ó, b?n ph?n c?a toàn th? c?ng ??ng là ph?i tham gia vào vi?c b?o v? di s?n v?n hoá và thiên nhiên có giá tr? n?i ti?ng toàn c?u b?ng cách cùng nhau ra s?c h? tr?, tuy r?ng không làm thay cho Nhà n??c ???ng s?, song ?ó s? là m?t cách b? c?u h?u hi?u,

?ă quy?t ??nh, ? k? h?p th? m??i sáu tr??c ?ây r?ng v?n ?? này s? ph?i là m?t ?? tài trong công ??c qu?c t?,

Ch?p nh?n Công ??c này, vào hôm nay, ngày th? M??i sáu tháng M??i m?t n?m 1972.

I. ??nh ngh?a Di s?n V?n hoá và Thiên nhiên

?i?u 1

?? ?áp ?ng m?c ?ích c?a Công ??c này, nh?ng lo?i h́nh sau ?ây s? ???c coi nh? là ''di s?n v?n hoá'':

Di tích ki?n trúc (monuments): các công tŕnh ki?n trúc, các công tŕnh ?iêu kh?c và h?i ho? ki?n trúc, các b? ph?n ho?c k?t c?u có tính ch?t kh?o c? h?c, các bi kư, các hang ??ng c? trú và nh?ng b? ph?n k?t h?p, mà xét theo quan ?i?m l?ch s?, ngh? thu?t ho?c khoa h?c là có giá tr? n?i ti?ng toàn c?u;

Nhóm công tŕnh xây d?ng (groups of buildings): các nhóm công tŕnh riêng l? ho?c liên k?t mà, do tính ch?t ki?n trúc, tính ch?t ??ng nh?t ho?c v? th? c?a chúng trong c?nh quan, xét theo quan ?i?m l?ch s?, ngh? thu?t ho?c khoa h?c là có giá tr? n?i ti?ng toàn c?u;

Các di ch? (sites): các công tŕnh c?a con ng??i ho?c công tŕnh k?t h?p gi?a con ng??i và thiên nhiên, c?ng nh? các khu v?c có các di ch? kh?o c? h?c mà xét theo quan ?i?m l?ch s?, th?m m?, dân t?c h?c ho?c nhân h?c là có giá tr? n?i ti?ng toàn c?u.

?i?u 2

?? ?áp ?ng m?c ?ích c?a Công ??c này, nh?ng lo?i h́nh sau ?ây s? ???c coi là ''di s?n thiên nhiên'':

Các c?u t?o t? nhiên (natural features): bao g?m các thành t?o v?t lư ho?c sinh h?c ho?c các nhóm có thành t?o thu?c lo?i ?ó mà, xét theo quan ?i?m th?m m? ho?c khoa h?c là có giá tr? n?i ti?ng toàn c?u;

Các thành t?o ??a ch?t và ??a v?n (geological ang physiographical formations) và các khu v?c ???c khoanh vùng chính xác làm n?i c? trú cho các loài ??ng v?t và th?o m?c b? ?e do? mà, xét theo quan ?i?m khoa h?c ho?c b?o t?n là có giá tr? n?i ti?ng toàn c?u;

Các di ch? t? nhiên (natural sites) ho?c các khu v?c t? nhiên ?ă d??c khoanh vùng c? th? mà, xét theo quan ?i?m khoa h?c, b?o t?n ho?c v? ??p thiên nhiên là có giá tr? n?i ti?ng toàn c?u.

?i?u 3

Vi?c c?a m?i Qu?c gia tham gia Công ??c này là xác ??nh và khoanh vùng các tài s?n khác nhau n?m trong lănh ??a c?a ḿnh nh? ?ă nói trong ?i?u 1 và 2 ? trên.

II. Vi?c B?o v? Di s?n V?n hoá và Thiên nhiên ? c?p qu?c gia và c?p qu?c t?

?i?u 4

M?i qu?c gia tham gia Công ??c này công nh?n b?n ph?n ??m b?o vi?c xác ??nh, b?o v?, b?o t?n, h?ng ph?c và chuy?n giao cho các th? h? mai sau di s?n v?n hoá và thiên nhiên nh? ?ă xác ??nh trong ?i?u 1 và 2 và to? l?c trong lănh ??a c?a ḿnh, tr??c h?t là thu?c v? Nhà n??c ?ó. H? s? n? l?c ?em h?t s?c ḿnh v?n d?ng t?i ?a các ti?m n?ng có trong tay ?? th?c thi nhi?m v? này và, n?u thích ?áng, s? nh?n ???c s? h? tr? và h?p tác qu?c t?, ??c bi?t là v? tài chính, ngh? thu?t, khoa h?c và k? thu?t.

?i?u 5

?? ??m b?o có ???c nh?ng bi?n pháp h?u hi?u và tích c?c cho vi?c b?o v?, b?o t?n và ph?c h?ng di s?n v?n hoá và thiên nhiên to? l?c trên lănh th? ḿnh, m?i qu?c gia tham gia Công ??c này s? n? l?c, trong m?c ?? có th? và trong ?i?u ki?n thích ?áng c?a t?ng n??c:

a. Ti?p nh?n m?t chính sách chung nh?m quy ??nh m?t ch?c n?ng cho di s?n v?n hoá và thiên nhiên trong ??i s?ng c?a c?ng ??ng và ??a vi?c b?o v? di s?n ?ó vào m?t ch??ng tŕnh quy ho?ch t?ng th?;

b. Thi?t l?p, n?u ch?a có, trên lănh th? ḿnh m?t ho?c nhi?u V?, S? coi v? vi?c b?o v?, b?o t?n và gi?i thi?u di s?n v?n hoá và thiên nhiên v?i m?t ??i ng? nhân s? có ?? ph??ng ti?n ?? hoàn thành ch?c n?ng;

c. Phát tri?n vi?c nghiên c?u khoa h?c k? thu?t và v?ch ra t? m? các ph??ng pháp hành ??ng ?? cho m?i Nhà n??c có th? ??i phó v?i nh?ng hi?m ho? ?e do? di s?n v?n hoá và thiên thiên trên ??t n??c ḿnh;

d. Có nh?ng bi?n pháp thích h?p v? lu?t pháp, khoa h?c, k? thu?t, hành chính và tài chính c?n thi?t cho vi?c xác ??nh, b?o v?, b?o t?n, gi?i thi?u và ph?c h?i di s?n ?ó; và

e. Khuy?n khích thi?t l?p ho?c phát tri?n các trung tâm ?ào t?o, qu?c gia ho?c ??a ph??ng, v? b?o v?, b?o t?n và gi?i thi?u di s?n v?n hoá và thiên nhiên, và khuy?n khích nghiên c?u khoa h?c trong l?nh v?c này.

?i?u 6

1. Các qu?c gia tham gia Công ??c này, hoàn toàn tôn tr?ng ch? quy?n các Nhà n??c có di s?n v?n hoá và thiên nhiên, nh? ?ă xác ??nh trong ?i?u 1 và 2, to? l?c trên lănh th? c?a ḿnh và không vi ph?m vào lu?t tài s?n quy ??nh b?i pháp ch? qu?c gia, và c?ng công nh?n r?ng tài s?n ?ó t?o thành m?t di s?n th? gi?i mà toàn b? c?ng ??ng qu?c t? ph?i có b?n ph?n h?p tác ?? b?o v?.

2. Các qu?c gia tham gia cam k?t, theo ?úng các ?i?u kho?n trong Công ??c này, s? giúp ?? v? m?t xác ??nh, b?o t?n và gi?i thi?u giá tr? di s?n v?n hoá và thiên nhiên nh? ghi trong ?o?n 2 và 4 c?a ?i?u 11, n?u Nhà n??c có di s?n trên lănh th? c?a ḿnh yêu c?u.

3. M?i qu?c gia tham gia Công ??c này cam k?t không ch? tâm dùng b?t k? m?t bi?n pháp nào có th? làm ph??ng h?i tr?c ti?p ho?c gián ti?p di s?n v?n hoá và thiên nhiên ?ă nói trong ?i?u 1 và 2 to? l?c trên lănh th? c?a các Nhà n??c tham gia Công ??c khác.

?i?u 7

?? ?áp ?ng m?c ?ích c?a Công ??c này, c?n ph?i hi?u vi?c b?o v? di s?n v?n hoá và thiên thiên th? gi?i ? c?p qu?c t? có ngh?a là xác l?p m?t h? th?ng h?p tác và h? tr? qu?c t? nh?m tr? giúp các Nhà n??c tham gia Công ??c trong n? l?c h? tri?n khai ?? b?o t?n và xác ??nh di s?n ?ó.

III. U? ban liên chính ph? B?o v? Di s?n V?n hoá và Thiên nhiên Th? gi?i

?i?u 8

1. M?t U? ban Liên chính ph? B?o v? Di s?n V?n hoá và Thiên nhiên Th? gi?i có giá tr? ??c s?c toàn c?u, g?i là "U? ban Di s?n Th? gi?i", ?ă ???c thành l?p trong T? ch?c Giáo d?c, Khoa h?c và V?n hoá Liên h?p qu?c (UNESCO). U? ban s? g?m 15 qu?c gia tham gia Công ??c, do các qu?c gia tham gia h?p toàn th? trong k? h?p b́nh th??ng c?a ??i h?i UNESCO s? b?u ra. S? l??ng qu?c gia thành viên c?a U? ban s? ???c t?ng lên 21 k? t? th?i ?i?m k? h?p b́nh th??ng c?a ??i h?i s? di?n ra sau khi Công ??c này có hi?u l?c, chí ít ??i v?i 40 qu?c gia.

2. Vi?c b?u ra các thành viên c?a U? ban ph?i ??m b?o công b?ng v? ??i di?n c?a các vùng và v?n hoá khác nhau trên th? gi?i.

3. M?t ??i di?n c?a Trung tâm qu?c t? Nghiên c?u vi?c B?o t?n và Trùng tu tài s?n v?n hoá (Trung tâm Rome), m?t ??i di?n c?a H?i ??ng qu?c t? v? Di tích và Di ch? (ICOMOS) và m?t ??i di?n c?a Hi?p h?i qu?c t? B?o t?n Thiên nhiên và Ngu?n l?i t? nhiên (IUCN), và theo yêu c?u c?a các qu?c gia thành viên h?p toàn th? trong các k? h?p b́nh th??ng c?a ??i h?i UNESCO có th? thêm nh?ng ??i di?n c?a các t? ch?c liên chính ph? ho?c phi chính ph? khác, có nh?ng m?c tiêu t??ng t?, h? có th? tham d? các k? h?p c?a U? ban v?i t? cách t? v?n.

?i?u 9

1. Nhi?m k? c?a các Qu?c gia thành viên U? ban Di s?n Th? gi?i s? kéo dài t? cu?i k? h?p b́nh th??ng c?a ??i h?i mà trong ?ó h? ???c b?u ra cho ??n cu?i k? h?p b́nh th??ng l?n th? ba sau này.

2. C̣n nhi?m k? c?a m?t ph?n ba thành viên ???c b?u ? k? h?p b́nh th??ng l?n th? nh?t s? k?t thúc vào cu?i k? h?p b́nh th??ng l?n th? nh?t c?a ??i h?i s? di?n ra sau k? h?p mà h? ???c b?u; và nhi?m k? c?a m?t ph?n ba thành viên c̣n l?i s? k?t thúc vào cu?i k? h?p b́nh th??ng l?n th? hai c?a ??i h?i s? di?n ra sau k? h?p mà h? ???c b?u. Tên c?a các thành viên ?ó s? do Ch? t?ch ??i h?i UNESCO ch?n b?ng b?c th?m sau k? h?p l?n th? nh?t.

3. Các Qu?c gia thành viên U? ban s? ch?n nh?ng ng??i am hi?u trong l?nh v?c di s?n v?n hoá và thiên nhiên làm ??i di?n cho ḿnh.

?i?u 10

1. U? ban Di s?n Th? gi?i s? thông qua N?i quy c?a ḿnh.

2. U? ban có th? m?i b?t c? lúc nào các t? ch?c qu?n chúng ho?c t? nhân ho?c cá nhân tham gia các h?i ngh? c?a U? ban ?? tham v?n v? nh?ng v?n ?? ??c bi?t.

3. U? ban có th? l?p ra nh?ng c? quan t? v?n n?u th?y c?n thi?t cho vi?c th?c thi ch?c n?ng c?a ḿnh

?i?u 11

1. M?i Qu?c gia tham gia Công ??c s? h?t s?c c? g?ng n?p cho U? ban Di s?n Th? gi?i m?t danh m?c các tài s?n h?p thành di s?n v?n hoá và thiên nhiên to? l?c trên lănh th? c?a ḿnh và có th? ??a vào ???c danh sách nh? nói ? ph?n 2 c?a ?i?u này. Danh m?c này, h?n ch?a ???c coi là th?t ??y ??, ph?i bao g?m h? s? t? li?u v? ??a ?i?m các tài s?n và ư ngh?a c?a chúng.

2. Trên c? s? danh m?c do các Qu?c gia n?p, theo ?úng ph?n 1 c?a ?i?u này, U? ban s? k?p th?i l?p và cho xu?t b?n ''Danh sách Di s?n Th? gi?i''. ?ây là các tài s?n thu?c di s?n v?n hoá và thiên nhiên th? gi?i, nh? ?ă xác ??nh trong ?i?u 1 và 2 c?a Công ??c này, mà U? ban xét th?y có giá tr? ??c s?c toàn c?u, theo nh?ng tiêu chí ???c U? ban xác l?p. M?t danh sách c?p nh?t s? ???c phân phát ít nh?t hai n?m m?t l?n.

3. Vi?c ??ng kư tài s?n vào Danh sách Di s?n Th? gi?i ph?i ???c s? tho? thu?n c?a Nhà n??c liên quan. Vi?c ??ng kư tài s?n n?m trên m?t lănh ??a mà ch? quy?n và quy?n tài phán b? nhi?u qu?c gia khi?u n?i ph?i là không làm ph??ng h?i ??n quy?n l?i c?a các bên tranh ch?p.

4. U? ban s? k?p th?i l?p và cho xu?t b?n, khi t́nh th? ?̣i h?i m?t ''Danh sách Di s?n Th? gi?i ?ang lâm nguy'', là các tài s?n n?m trong Danh sách Di s?n Th? gi?i mà vi?c b?o t?n c?n ph?i có nh?ng thao tác ??i quy mô và c?n ph?i có s? h? tr? nh? ?ă ???c yêu c?u trong Công ??c này. Danh sách s? có kèm m?t d? trù kinh phí cho các thao tác ?ó. Danh sách ch? bao g?m nh?ng tài s?n thu?c di s?n v?n hoá và thiên nhiên mà b? de do? b?i nh?ng hi?m ho? nghiêm tr?ng và c? th?, ví nh? ?e do? b? bi?n tích (bi?n m?t) do t?c ?? suy thoái nhanh chóng, do các d? án công c?ng ho?c t? nhân quy mô l?n ho?c do các d? án phát tri?n ?ô th? và du l?ch nhanh chóng; hu? ho?i do nh?ng ??i thay trong vi?c s? d?ng ho?c quy?n t? h?u ??t ?ai nh?ng bi?n ??i l?n do nh?ng nguyên nhân ?n tàng (không bi?t ???c); b? hoang ph? v́ nh?ng lư do nào ?ó; s? bùng n? ho?c m?i ?e do? c?a m?t cu?c xung ??t v? trang; thiên tai và tai bi?n; nh?ng v? ho? ho?n nghiêm tr?ng, ??ng ??t, l? ??t; phun trào núi l?a; m?c n??c dâng lên, l? l?t, sóng c?n... U? ban, b?t k? lúc nào và trong tr??ng h?p c?p bách, có th? ghi thêm m?c tài s?n vào Danh sách Di s?n Th? gi?i ?ang lâm nguy và công b? m?c ?ó ngay t?c kh?c.

5. U? ban s? xác ??nh tiêu chí ?? m?t tài s?n thu?c di s?n v?n hoá và thiên nhiên có th? ???c ??a vào m?t trong hai danh sách nói trong ph?n 2 và 4 c?a ?i?u này.

6. Tr??c khi t? ch?i m?t yêu c?u ???c ghi nh?p tài s?n vào m?t trong hai danh sách nói trong ph?n 2 và 4 c?a ?i?u này, ?y ban s? tham v?n qu?c gia tham gia có tài s?n v?n hóa và thiên nhiên (???c yêu c?u) ?ó to? l?c trên lănh th? c?a ḿnh.

7. U? ban, v?i s? tho? thu?n c?a nh?ng Qu?c gia liên quan, s? ph?i h?p và khuy?n khích nh?ng nghiên c?u t́m ṭi c?n thi?t cho vi?c l?p ra các danh sách nh? ?ă nói trong ph?n 2 và 4 c?a ?i?u này.

?i?u 12

S? th? mà m?t tài s?n thu?c di s?n v?n hoá ho?c thiên nhiên không ???c ghi vào m?t trong hai danh sách nói trong ph?n 2 và 4 c?a ?i?u 11 không h? có ngh?a là tài s?n ?ó không có m?t giá tr? ??c s?c toàn c?u ??i v?i nh?ng m?c ?ích khác so v?i m?c ?ích ??i v?i các tài s?n ???c ghi trên các danh sách kia.

?i?u 13

1. U? ban Di s?n Th? gi?i s? thu nh?n và nghiên c?u các yêu c?u c?n s? h? tr? qu?c t? v?n ?ă ???c Các Qu?c gia tham gia Công ??c này ?n ??nh rơ ràng ??i v?i tài s?n thu?c di s?n v?n hoá ho?c thiên nhiên to? l?c trên lănh th? c?a h?, và ?ă ???c ??a vào ho?c có kh? n?ng ???c ??a vào các danh sách nh? ?ă nói trong ph?n 2 và 4 ?i?u 11. M?c ?ích c?a các yêu c?u ?ó có th? là ?? ??m b?o có ???c s? b?o v?, b?o t?n, gi?i thi?u giá tr? ho?c ph?c h?i các tài s?n kia.

2. Các yêu c?u có s? h? tr? qu?c t? nói trong ph?n 1 c?a ?i?u này c?ng có th? có liên quan t?i vi?c xác ??nh tài s?n v?n hoá ho?c thiên nhiên ???c xác ??nh trong các ?i?u 1 và 2, khi nh?ng yêu c?u ?ó ?ă ???c kh?o sát s? b? ?? minh ch?ng cho vi?c c?n ph?i ti?p t?c ?i?u tra.

3. U? ban s? quy?t ??nh vi?c c?n ph?i làm ??i v?i nh?ng yêu c?u ?ó, s? xác ??nh, khi thích h?p, tính ch?t và m?c ?? h? tr? c?a U? ban và s? u? quy?n cho chính ph? có liên quan ??a ra k?t lu?n c?a nh?ng dàn x?p c?n thi?t ?ă ti?n hành v?i chính ph? ?ó.

4. U? ban s? xác ??nh m?t tr?t t? ?u tiên cho hành s? c?a ḿnh. Trong hành s?, U? ban s? luôn l?u tâm ??n t?m quan tr?ng t??ng ?ng c?a tài s?n yêu c?u ???c b?o v? ??i v?i di s?n v?n hoá và thiên nhiên th? gi?i, ??n s? c?n thi?t ph?i có h? tr? qu?c t? cho tài s?n có tính tiêu bi?u nh?t c?a môi tr??ng t? nhiên ho?c c?a thiên tài và l?ch s? các dân t?c trên th? gi?i, ??n tính c?p thi?t c?a công vi?c ph?i làm, ??n các ngu?n l?c có s?n c?a các Qu?c gia có tài s?n b? ?e do? trên lănh th? c?a ḿnh và ??c bi?t là ??n m?c ?? các qu?c gia có kh? n?ng gi? ǵn b?o v? tài s?n ?ó b?ng ph??ng th?c riêng c?a ḿnh.

5. U? ban s? v?ch ra, duy tŕ tính c?p nh?t và công b? m?t danh sách các tài s?n ?ă ???c h??ng tài tr? qu?c t?.

6. U? ban s? quy?t ??nh vi?c s? d?ng các ngu?n c?a Qu? ???c thành l?p theo ?i?u 15 c?a Công ??c này. U? ban s? t́m cách gia t?ng các ngu?n ?ó và s? th?c thi m?i ph??ng th?c h?u d?ng nh?m m?c tiêu này.

7. U? ban s? h?p tác v?i chính quy?n qu?c t? và qu?c gia và v?i nh?ng t? ch?c phi chính ph? có m?c tiêu t??ng t? v?i m?c tiêu c?a Công ??c này. ?? th?c thi các ch??ng tŕnh và d? án c?a ḿnh, U? ban có th? kêu g?i nh?ng t? ch?c ?ó, ??c bi?t là Trung tâm Qu?c t? Nghiên c?u vi?c B?o t?n và Trùng tu Tài s?n V?n hoá (Trung tâm Rome), H?i ??ng Qu?c t? v? Di tích và Di ch? (ICOMOS) và Hi?p h?i Qu?c t? B?o v? Thiên nhiên và Tài nguyên (IUCN), c?ng nh? các t? ch?c công c?ng và t? nhân và các cá nhân.

8. Các quy?t ??nh c?a U? ban ph?i ???c m?t ?a s? trong hai ph?n ba thành viên có m?t và bi?u quy?t tán thành. ?a s? thành viên c?a U? ban là s? ??i bi?u c?n thi?t.

?i?u 14

1. U? ban Di s?n Th? gi?i s? có m?t Ban Th? kư giúp vi?c do T?ng Giám ??c UNESCO b? nhi?m.

2. T?ng Giám ??c UNESCO t?n d?ng t?i ?a các ph?n vi?c trong các l?nh v?c chuyên môn và kh? n?ng c?a Tung tâm Qu?c t? Nghiên c?u vi?c B?o t?n và Trùng tu Tài s?n V?n hoá (Trung tâm Rome), H?i ??ng Qu?c t? v? Di tích và Di ch? (ICOMOS) và Hi?p h?i Qu?c t? B?o v? Thiên nhiên và Tài nguyên (IUCN) ?? chu?n b? h? s? t? li?u, ch??ng tŕnh ngh? s? các cu?c h?p c?a U? ban và ??m b?o vi?c th?c thi các quy?t ??nh c?a U? ban.

IV. Qu? B?o v? Di s?n V?n hoá và Thiên nhiên Th? gi?i

?i?u 15

1. L?p ra m?t Qu? B?o v? Di s?n V?n hoá và Thiên nhiên Th? gi?i có giá tr? ??c s?c toàn c?u, g?i là ''Qu? Di s?n Th? gi?i''.

2. Qu? này s? là m?t qu? u? thác (trust fund), theo ?úng các ?i?u kho?n trong Quy t?c Tài chính c?a UNESCO.

3. Ngu?n tài chính c?a Qu? bao g?m:

a. Nh?ng ?óng góp b?t bu?c ho?c t? nguy?n c?a các Qu?c gia tham gia Công ??c;

b. Các ?óng góp, ti?n bi?u ho?c ti?n di t?ng có th? có c?a nh?ng Qu?c gia khác; UNESCO, các t? ch?c khác trong h? th?ng Liên H?p Qu?c, ??c bi?t là ch??ng tŕnh phát tri?n c?a Liên H?p Qu?c (UNDP) và nh?ng t? ch?c phi chính ph? khác; các c? quan công c?ng ho?c t? nhân ho?c các cá nhân;

c. M?i lăi su?t có ???c t? ngu?n tài chính c?a Qu?;

d. Ti?n quyên góp và thu nh?p t? các ho?t ??ng t? ch?c gây Qu?;

e. M?i ngu?n khác ???c quy ch?, do U? ban Di s?n Th? gi?i v?ch ra, cho phép.

4. Các ?óng góp vào Qu? và các h́nh th?c h? tr? khác cung c?p cho U? ban ch? ???c s? d?ng vào nh?ng m?c ?ích do U? ban xác ??nh. U? ban có th? nh?n nh?ng ?óng góp ?? ch? s? d?ng vào m?t ch??ng tŕnh ho?c d? án ??c bi?t nào ?ó, v?i di?u ki?n là vi?c th?c thi ch??ng tŕnh ho?c d? án ?ó ?ă ???c U? ban quy?t ??nh. Các ?óng góp vào Qu? không ???c g?n v?i ?i?u ki?n chính tr? nào.

?i?u 16

1. Không k? ??n ph?n t? nguy?n ?óng góp thêm, các Qu?c gia tham gia Công ??c này c?n ph?i ?óng góp ??u ??n, h?ng hai n?m m?t, cho Qu? Di s?n Th? gi?i; s? ti?n này, theo m?t t? l? ??ng nh?t áp d?ng cho m?i Qu?c gia, s? ???c ??i H?i ??ng các Qu?c gia Tham gia Công ??c xác ??nh trong các k? h?p ??i h?i UNESCO. Quy?t ??nh c?a ??i H?i ??ng ph?i ???c ?a s? các Qu?c gia Tham gia có m?t và bi?u quy?t, n?u các Qu?c gia ?ó không có tuyên b? ǵ nh? nói trong ph?n 2 c?a ?i?u này. Trong b?t k? tr??ng h?p nào, ph?n ?óng góp b?t bu?c c?a các Qu?c gia Tham gia Công ??c c?ng không ???c v??t quá 1% ph?n ?óng góp c?a h? vào ngân sách b́nh th??ng c?a UNESCO.

2. Tuy nhiên, m?i Qu?c gia ???c k? trong ?i?u 31 ho?c ?i?u 32 c?a Công ??c này có th? tuyên b?, khi n?p các v?n b?n phê chu?n, ch?p nh?n ho?c gia nh?p, là không b? ràng bu?c b?i nh?ng quy ??nh trong ph?n 1 c?a ?i?u này.

3. M?t Qu?c gia Tham gia Công ??c nào ?ă ra tuyên b? nói trong ph?n 2 ?i?u này có th? b?t k? lúc nào rút l?i tuyên b? ?ó b?ng cách thông báo cho T?ng Giám ??c UNESCO. Tuy nhiên, vi?c rút l?i tuyên b? s? không có hi?u l?c ǵ ??i v?i ph?n ?óng góp b?t bu?c c?a Qu?c gia ?ó cho ??n th?i ?i?m ??i H?i ??ng ti?p sau ?ó c?a các Qu?c gia Tham gia Công ??c.

4. ?? U? ban có th? ho?ch ??nh có hi?u qu? ho?t ??ng c?a ḿnh, ph?n ?óng góp c?a nh?ng Qu?c gia Tham gia Công ??c ?ă có tuyên b? nh? trong ph?n 2 ?i?u này v?n ph?i ???c th?c thi ??u ??n, chí ít hai n?m m?t l?n, và không ???c kém h?n ph?n ?óng góp h? v?n ph?i chi n?u nh? b? ràng bu?c b?i các ?i?u ki?n trong ph?n 1 c?a ?i?u này.

5. B?t k? m?t Qu?c gia Tham gia Công ??c nào mà ch?m tr? trong vi?c ?óng góp b?t bu?c ho?c t? nguy?n trong n?m ?ó và n?m d??ng l?ch k? ngay tr??c th́ s? không ?? t? cách làm Thành viên c?a U? ban Di s?n Th? gi?i, tuy r?ng ?i?u ki?n này là không áp d?ng ??i v?i cu?c b?u c? ??u tiên.

Nhi?m k? c?a Qu?c gia ?ó, v?n ?ă là thành viên c?a U? ban, s? ch?m d?t vào các k? h?p ?ă nói trong ?i?u 8, ph?n 1 c?a Công ??c này.

?i?u 17

Các Qu?c gia Tham gia Công ??c này s? cân nh?c ho?c khuy?n khích thành l?p các t? ch?c ho?c hi?p h?i qu?c gia, công và t?, nh?m ??ng viên ?óng góp vào vi?c b?o v? di s?n v?n hoá và thiên nhiên nh? ?ă ???c xác ??nh trong ?i?u 1 và 2 c?a Công ??c này.

?i?u 18

Các Qu?c gia Tham gia Công ??c này s? ra s?c h? tr? các chi?n d?ch gây qu? qu?c t? do Qu? Di s?n Th? gi?i t? ch?c d??i s? b?o tr? c?a UNESCO. H? s? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c quyên góp do các t? ch?c nói trong ph?n 3 ?i?u 15 ti?n hành v́ m?c ?ích gây qu? này.

V. ?i?u ki?n và cách S?p x?p H? tr? Qu?c t?

?i?u 19

M?i Qu?c gia Tham gia Công ??c này có th? yêu c?u s? h? tr? qu?c t? ??i v?i tài s?n thu?c di s?n v?n hoá ho?c thiên nhiên có giá tr? ??c s?c toàn c?u n?m trên lănh th? ḿnh. H? s? ph?i kèm theo ??n yêu c?u nh?ng thông tin và h? s? t? li?u, nh? ?ă nói trong ?i?u 21, mà h? có trong tay ?? U? ban có th? ?i ??n m?t quy?t ??nh.

?i?u 20

D??i các ?i?u ki?n ? ph?n 2 ?i?u 13, ti?u ph?n (c) c?a ?i?u 22 và ?i?u 23, s? h? tr? qu?c t? nh? quy ??nh trong Công ??c này ch? có th? ???c c?p cho tài s?n thu?c di s?n v?n hoá và thiên nhiên mà U? ban Di s?n Qu?c t? ?ă quy?t ??nh, ho?c có th? quy?t ??nh, ??a vào m?t trong các danh sách ?ă ?? ra trong ph?n 2 và 4 ?i?u 11.

?i?u 21

1. U? ban Di s?n Th? gi?i s? xác ??nh th? t?c kh?o xét các yêu c?u ???c h? tr? qu?c t?, các bên yêu c?u ph?i nêu c? th? rơ ràng n?i dung yêu c?u, ph?i xác ??nh thao tác d? ki?n, các công vi?c c?n thi?t, d? trù phí t?n, m?c ?? kh?n c?p và lư do t?i sao ngu?n l?c c?a Qu?c gia yêu c?u h? tr? l?i không cho phép ?áp ?ng các chi phí. Các yêu c?u h? tr? ph?i ???c ư ki?n ?ng h? c?a chuyên gia, m?i khi có th? ???c.

2. Nh?ng yêu c?u xu?t phát t? b? tai ho? ho?c thiên tai, do ph?i có hành ??ng c?u tr? kh?n c?p, ph?i ???c U? ban xét t?c th?i v́ ?u tiên và U? ban ph?i có m?t qu? d? tr? s?n sàng cho nh?ng t́nh hu?ng ?ó.

3. Tr??c khi có quy?t ??nh, U? ban s? ti?n hành nh?ng nghiên c?u và tham v?n khi th?y c?n thi?t.

?i?u 22

S? h? tr? c?a U? ban Di s?n Th? gi?i có th? c?p d??i nh?ng h́nh th?c sau:

a. Nh?ng nghiên c?u v? các v?n ?? m? thu?t, khoa h?c và k? thu?t n?y sinh t? vi?c b?o v?, b?o t?n, gi?i thi?u giá tr? và ph?c h?i di s?n v?n hoá và thiên nhiên, nh? ?ă xác ??nh trong ph?n 2 và 4 ?i?u 11 c?a Công ??c này.

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng