Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

Do U? ban Qu?c t? Qu?n lư Di s?n Kh?o c? h?c (ICAHM) so?n th?o và ???c ??i H?i ??ng ICOMOS  thông qua t?i Lausanne n?m 1990.

M? ??u

Nh?n bi?t ngu?n g?c và s? phát tri?n c?a các xă h?i con ng??i ?ă ???c th?a nh?n r?ng răi là ?i?u quan tr?ng c? b?n cho nhân lo?i ?? xác ??nh g?c r? v?n hoá và xă h?i c?a ḿnh.

Di s?n kh?o c? h?c t?o thành h? s? c? b?n v? ho?t ??ng c?a con ng??i th?i x?a. Cho nên vi?c b?o v? và qu?n lư tho? ?áng di s?n ?ó là thi?t y?u ?? cho các nhà kh?o c? h?c và các h?c gi? khác có ?i?u ki?n nghiên c?u và lư gi?i nó, thay m?t cho và v́ l?i ích c?a th? h? hôm nay và các th? h? mai sau.

Vi?c b?o v? di s?n này không ch? d?a ??n thu?n vào vi?c áp d?ng các k? thu?t kh?o c? h?c. Nó ?̣i h?i m?t tri th?c và k? n?ng chuyên nghi?p và khoa h?c r?ng l?n h?n. M?t s? y?u t? c?a di s?n kh?o c? h?c là b? ph?n c?u thành c?a k?t c?u ki?n trúc, và trong tr??ng h?p ?ó ph?i ???c b?o v? phù h?p v?i tiêu chí b?o v? ki?n trúc nh? ?ă ???c ?n ??nh trong Hi?n ch??ng Venice v? B?o toàn và Trùng tu Di tích  và Di ch?. Có nh?ng y?u t? khác c?a di s?n kh?o c? h?c l?i là b? ph?n c?a nh?ng truy?n th?ng ?ang t?n t?i c?a các dân t?c b?n x?, và ??i v?i nh?ng lo?i di tích di ch? này th́ vi?c tham gia c?a các nhóm v?n hoá ??a ph??ng là thi?t y?u cho vi?c b?o v? và b?o t?n.

V́ nh?ng lư do ?ó và c̣n nhi?u lư do khác n?a vi?c b?o v? di s?n kh?o c? h?c ph?i ???c ??t c? s? trên s? c?ng tác h?u hi?u gi?a các nhà chuyên môn ? nhi?u ngành khác nhau. Nó c?ng ?̣i h?i s? h?p tác c?a các ch?c s?c chính quy?n, các nhà nghiên c?u hàn lâm, xí nghi?p t? nhân ho?c công c?ng và công chúng r?ng răi. Do v?y, hi?n ch??ng này ??t ra nh?ng nguyên t?c liên quan ??n các m?t khác nhau trong qu?n lư di s?n kh?o c? h?c. Các m?t ?ó bao g?m trách nhi?m c?a các ch?c s?c công quy?n và các nhà l?p pháp, nh?ng nguyên t?c liên quan ??n vi?c th?c thi nghi?p v? các quy tŕnh ki?m kê, kh?o sát, khai qu?t, l?p h? s?, nghiên c?u, b?o qu?n, b?o toàn, b?o t?n, trùng tu, thông tin, gi?i thi?u, ti?p xúc c?a dân chúng và cách s? d?ng di s?n và tŕnh ?? nghi?p v? c?a nh?ng ng??i có trách nhi?m b?o v? di s?n kh?o c? h?c.

Hi?n ch??ng này ???c thúc gi?c ra ??i b?i thành công c?a Hi?n ch??ng Venice v?i t? cách là v?n ki?n chu?n m?c, là ngu?n g?i ư trong các l?nh v?c chính sách và hành s? c?a chính quy?n, c?a các h?c gi? và các nhà nghi?p v?.

Hi?n ch??ng ph?i ph?n ánh ???c nh?ng nguyên t?c r?t c? b?n và nh?ng ???ng l?i ch? ??o có giá tr? toàn c?u. V́ nh?ng lư do ?ó hi?n ch??ng không th? l?u tâm ??n nh?ng v?n ?? và kh? n?ng riêng c?a t?ng vùng ho?c t?ng n??c. Cho nên hi?n ch??ng c̣n ph?i ???c b? sung thêm nh?ng nguyên t?c, quy t?c trên b́nh di?n vùng và qu?c gia.

?i?u 1. ??nh ngh?a và m? ??u

"Di s?n kh?o c? h?c'' là b? ph?n di s?n v?t ch?t mà các ph??ng pháp kh?o c? h?c cung c?p cho chúng ta nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? nó. Di s?n này bao g?m m?i v?t tích sinh t?n c?a con ng??i ???c l?u l?i trong nh?ng ??a ?i?m liên quan ??n m?i ho?t ??ng c?a con ng??i, trong nh?ng c?u trúc ?ă b? hoang ph?, trong nh?ng v?t tích ?? các lo?i (c? ? nh?ng di ch? d??i ??t và d??i n??c) c?ng nh? các v?t li?u v?n hoá g?n v?i các di tích ?ó.

?i?u 2. Chính sách b?o v? h?p th?

Di s?n kh?o c? h?c là m?t ngu?n v?n hoá mong manh và không tái sinh ???c. Do ?ó vi?c ??t ?ai ph?i ???c quy ??nh ?? gi?m thi?u vi?c hu? ho?i di s?n này.

Các chính sách b?o v? di s?n kh?o c? h?c ph?i là b? ph?n h?p thành c?a các chính sách liên quan ??n vi?c s? d?ng ??t ?ai, ??n phát tri?n, ??n vi?c ho?ch ??nh k? ho?ch và c? các chính sách v?n hóa, môi tr??ng và giáo d?c. Các chính sách b?o v? di s?n kh?o c? h?c ph?i th??ng xuyên ???c xem xét l?i ?? cho ???c c?p nh?t. Vi?c t?o l?p ra nh?ng khu ??t dành riêng cho kh?o c? h?c ph?i làm thành b? ph?n c?a các chính sách trên. Vi?c b?o v? di s?n kh?o c? h?c ph?i ???c các nhà ho?ch ??nh k? ho?ch ? các c?p qu?c t?, qu?c gia, vùng, ??a ph??ng l?u tâm.

Vi?c tham gia tích c?c c?a qu?ng ??i công chúng ph?i là b? ph?n c?a các chính sách b?o v? di s?n kh?o c? h?c. ?i?u này là thi?t y?u khi có dính líu ??n di s?n c?a dân b?n ??a. Vi?c tham gia ph?i ???c ??t trên c? s? là ?? có hi?u bi?t c?n thi?t cho vi?c ho?ch ??nh chính sách. Do ?ó vi?c cung c?p thông tin qu?ng ??i công chúng là m?t y?u t? quan tr?ng trong vi?c b?o v? h?p nh?t.

?i?u 3. Pháp ch? và Kinh t?

Vi?c b?o v? di s?n kh?o c? h?c ph?i ???c coi nh? là m?t ngh?a v? tinh th?n ??o lư ??i v?i m?i ng??i, mà ?ó c?ng là trách nhi?m t?p th? công c?ng. Ngh?a v? ?ó ph?i ???c th? hi?n qua pháp ch? thích h?p và qua vi?c l?p ra nh?ng qu? tho? ?áng ?? tài tr? cho nh?ng ch??ng tŕnh c?n thi?t cho vi?c qu?n lư di s?n ???c h?u hi?u.

Di s?n kh?o c? h?c là di s?n chung cho m?i xă h?i con ng??i, do ?ó nhi?m v? c?a m?i ??t n??c là ph?i ??m b?o có s?n nh?ng qu? tho? ?áng ?? dùng vào vi?c b?o v? di s?n ?ó.

Pháp ch? ph?i ??m b?o vi?c b?o v? di s?n kh?o c? h?c tu? theo nhu c?u c?a l?ch s?, truy?n th?ng c?a m?i ??t n??c và m?i vùng, t?o ?i?u ki?n cho vi?c b?o v? t?i ch? và cho các yêu c?u nghiên c?u.

Pháp ch? c?n ph?i ??t c? s? trên khái ni?m coi di s?n kh?o c? h?c là di s?n c?a toàn nhân lo?i và c?a các nhóm ng??i ch? không ph?i là c?a m?t cá nhân ng??i nào ho?c m?t dân t?c riêng bi?t nào.

Pháp ch? ph?i c?m ?oán m?i hu? ho?i, suy thoái ho?c bi?n ??i do vi?c s?a ??i b?t k? m?t di ch? ho?c di tích kh?o c? h?c nào ho?c môi tr??ng xung quanh nó mà không ???c s? ??ng ư c?a các c? quan kh?o c? h?c có liên quan.

Pháp ch? trên nguyên t?c ph?i ?̣i h?i có kh?o sát kh?o c? h?c kèm ??y ?? h? s? trong tr??ng h?p vi?c phá hu? m?t di s?n kh?o c? h?c nào ?ó là ???c phép.

Pháp ch? ph?i ?̣i h?i, và có ?i?u kho?n v?, vi?c b?o qu?n, qu?n lư, b?o toàn di s?n kh?o c? h?c ph?i thích ?áng. Nh?ng h́nh ph?t tho? ?áng theo lu?t ??nh ph?i ???c th?c thi ??i v?i các vi ph?m pháp ch? di s?n kh?o c? h?c.

N?u pháp ch? ch? ban hành s? b?o v? ??i v?i các di s?n kh?o c? h?c ?ă ???c x?p h?ng ho?c ?ă ???c ??ng kư vào danh m?c có ch?n l?c chính th?c, th́ ph?i nh?ng quy ??nh v? b?o v? t?m th?i các di tích và di ch? kh?o c? h?c không ???c b?o v? ho?c m?i phát hi?n cho ??n khi ti?n hành s? ?ánh giá v? kh?o c? h?c.

Các d? án phát tri?n t?o ra m?t trong nh?ng m?i ?e do? v? v?t ch?t l?n nh?t ??i v?i di s?n kh?o c? h?c. Nhi?m v? c?a ng??i l?p nhi?m v? quy ho?ch là ph?i ??m b?o r?ng tr??c khi các k? ho?ch phát tri?n ???c th?c hi?n ph?i có ti?n hành nghiên c?u tác ??ng c?a di s?n kh?o c? h?c, do ?ó ph?i ??a nh?ng nghiên c?u này vào m?t ??o lu?t thích ?áng quy ??nh phí t?n nghiên c?u ?ó là g?p vào phí d? án.

Nguyên t?c mà các k? ho?ch phát tri?n ph?i ???c v?ch ra làm sao ?? gi?m thi?u tác ??ng c?a k? ho?ch di s?n kh?o c? h?c c?ng ph?i ???c xác l?p trong pháp ch?.

?i?u 4. Nghiên c?u

Vi?c b?o v? di s?n kh?o c? h?c ph?i ???c ??t trên c? s? hi?u bi?t ??y ?? nh?t có th? có ???c v? ph?m vi và tính ch?t di s?n. V́ v?y vi?c nghiên c?u t?ng quát các ngu?n t? li?u kh?o c? h?c là m?t công v? làm vi?c thi?t y?t, ?? xây d?ng các chi?n l??c b?o v? di s?n kh?o c? h?c. Do ?ó, vi?c nghiên c?u kh?o c? h?c ph?i là m?t ngh?a v? c? b?n trong vi?c b?o v? và qu?n lư di s?n kh?o c? h?c.

??ng th?i, các b?n ki?m kê t?o thành m?t ngân hàng d? ki?n ch? y?u cho vi?c nghiên c?u t́m ṭi khoa h?c. Do ?ó vi?c biên so?n các b?n ki?m kê ph?i ???c coi nh? là m?t ti?n tŕnh liên t?c n?ng ??ng. Do v?y các b?n ki?m kê ph?i bao g?m thông tin v? ?? chính xác và tin c?y ? các c?p ?? khác nhau. b?i v́ ngay c? nh?ng hi?u bi?t h?i h?t c?ng có th? t?o thành ?i?m xu?t phát cho các bi?n pháp b?o v?.

?i?u 5. Kh?o sát

Hi?u bi?t kh?o c? h?c ch? y?u d?a trên kh?o sát khoa h?c di s?n kh?o c? h?c. Kh?o sát bao g?m c? m?t lo?t các ph??ng pháp, t? các k? thu?t không phá ho?i thông qua vi?c l?y m?u v?t ??n vi?c khai qu?t toàn b?.

Ph?i th?a nh?n r?ng m?t nguyên t?c t?i quan tr?ng là vi?c thu th?p thông tin v? di s?n kh?o c? h?c ph?i không ???c phá ho?i ch?ng tích kh?o c? h?c nào ngoài nh?ng ch?ng tích c?n thi?t cho m?c tiêu b?o v? ho?c khoa h?c c?a cu?c kh?o sát. Do ?ó các k? thu?t không phá ho?i, quan sát trên không và d??i m?t ??t, và l?y m?u v?t lúc nào c?ng ph?i ???c khuy?n khích h?n là khai qu?t toàn b?.

M?t cu?c khai qu?t bao gi? c?ng bao hàm m?t cách ch?n l?c các d? li?u ?? l?p h? s? và b?o t?n, mà ph?i hy sinh ?? m?t nh?ng thông tin khác và có th? c? s? hu? ho?i toàn b? di tích. Cho nên m?t cu?c khai qu?t ch? ???c ti?n hành sau khi ?ă suy xét k? càng.

Khai qu?t ph?i ???c ti?n hành trên nh?ng di ch? và di tích b? ?e do? phá hu? b?i nh?ng ch??ng tŕnh phát tri?n, thay ??i cách s? d?ng ??t ?ai, c??p bóc hay b? thiên nhiên hu? ho?i.

Trong nh?ng tr??ng h?p ??c bi?t, nh?ng di ch? không b? ?e do? có th? ???c khai qu?t ?? làm sáng t? nh?ng v?n ?? nghiên c?u ho?c v?i m?c ?ích ?? tŕnh bày cho công chúng. Trong tr??ng h?p ?ó, tr??c khi khai qu?t ph?i có m?t s? ?ánh giá khoa h?c toàn di?n v? ư ngh?a c?a di ch?. Khai qu?t ph?i làm t?ng ph?n và giành m?t kho?nh không b? xáo tr?n cho vi?c nghiên c?u v? sau.

Sau khi k?t thúc khai qu?t, trong m?t th?i gian h?p lư, ph?i có báo cáo làm ?úng theo chu?n m?c ?ă ???c xác ??nh n?p cho c?ng ??ng khoa h?c, có kèm theo b?n ki?m kê thích ?áng.

Các cu?c khai qu?t ph?i ???c ti?n hành theo ?úng nh?ng nguyên t?c ghi trong v?n ki?n 1956 c?a UNESCO (Khuy?n ngh? v? các Nguyên t?c qu?c t? áp d?ng cho các cu?c khai qu?t kh?o c? h?c) c?ng nh? theo ?úng nh?ng chu?n m?c nghi?p v?, qu?c t? và qu?c gia.

?i?u 6. B?o qu?n và b?o toàn (Maintenance and Conservation)

M?c tiêu c? b?n c?a vi?c qu?n lư di s?n kh?o c? h?c ph?i là b?o t?n các di tích và di ch? t?i ch?, bao g?m vi?c b?o toàn thích ?áng lâu dài và vi?c x? lư (?? có th? ?? lâu) các h? s? và các s?u t?p,... M?i vi?c di chuy?n các y?u t? c?a di s?n ??n m?t ??a ?i?m m?i ??u vi ph?m nguyên t?c b?o t?n di s?n trong khung c?nh g?c c?a nó. Nguyên t?c này nh?n m?nh ??n yêu c?u b?o qu?n, b?o toàn và qu?n lư thích ?áng. Nó c?ng kh?ng ??nh nguyên t?c là di s?n kh?o c? h?c không ???c ?? ph?i l? thiên d??i m?a gió do khai qu?t và sau khi khai qu?t n?u không có kh? n?ng tài chính ?? ??m b?o vi?c b?o qu?n và

qu?n lư.

C?n ph?i tích c?c t́m ki?m và ??ng viên s? cam k?t và tham gia c?a ??a ph??ng, coi nh? là m?t ph??ng sách ?? xúc ti?n vi?c b?o qu?n di s?n kh?o c? h?c. Nguyên t?c này ??c bi?t quan tr?ng khi x? lư di s?n c?a dân chúng b?n ??a ho?c c?a các nhóm v?n hoá ??a ph??ng. Trong m?t s? tr??ng h?p, t?t nh?t là nên giao trách nhi?m b?o v? và qu?n lư di ch? và di tích cho ng??i b?n ??a.

Do các h?n ch? v? ngu?n tài chính là không th? tránh ???c nên vi?c b?o qu?n tích c?c s? ???c ti?n hành trên m?t c? s? có ch?n l?a. Cho nên vi?c b?o qu?n này ph?i ???c th?c thi trên m?t s? di ch? di tích, trong muôn vàn di ch? di tích, d?a trên s? ?ánh giá khoa h?c v? ư ngh?a và tính tiêu bi?u c?a nh?ng di ch? di tích này, ch? không ch? gi?i h?n trong ph?m vi các di ch? danh ti?ng và trông h?p d?n nh?t.

?i?u 7. Gi?i thi?u, thông tin, trùng tu

Vi?c gi?i thi?u di s?n kh?o c? h?c ra qu?ng ??i công chúng là m?t ph??ng pháp thi?t y?u ?? nâng cao hi?u bi?t v? ngu?n g?c và phát tri?n c?a các xă h?i hi?n ??i. ??ng th?i ?ó là m?t ph??ng th?c quan tr?ng nh?t ?? thúc ??y nh?n th?c v? nhu c?u ph?i b?o v? di s?n ?ó.

Vi?c gi?i thi?u và thông tin ph?i ???c quan ni?m nh? là m?t vi?c ph? bi?n hi?n tr?ng nh?n th?c, do ?ó ph?i th??ng xuyên ???c xem xét ?i?u ch?nh. Ph?i l?u tâm ??n các cách ti?p c?n ?a di?n ?? hi?u rơ ???c quá kh?.

Vi?c tái d?ng c?n ?áp ?ng hai ch?c n?ng quan tr?ng: ?? nghiên c?u th?c nghi?m và ?? th? hi?n. V́ v?y các cu?c tái d?ng c?n ph?i ???c ti?n hành h?t s?c th?n tr?ng ?? tránh làm xáo tr?n m?i ch?ng tích kh?o c? h?c c̣n t?n t?i và ph?i l?u tâm ??n m?i lo?i ch?ng tích ?? ??t ???c tính xác th?c. Các công tŕnh tái d?ng không ???c xây tr?c ti?p trên các v?t tích kh?o c? h?c và ph?i ???c xác ??nh ?úng nh? v?y.

?i?u 8. Tŕnh ?? nghi?p v?

?? ??m b?o vi?c qu?n lư di s?n kh?o c? h?c, ?i?u thi?t y?u là ph?i làm ch? ???c nhi?u ngành khoa h?c ? tŕnh ?? cao. Do ?ó vi?c ?ào t?o m?t s? l??ng thích ?áng nh?ng ng??i có tŕnh ?? nghi?p v? cao trong các l?nh v?c chuyên môn có liên quan ph?i là m?t m?c tiêu quan tr?ng ??i v?i các chính sách giáo d?c ? m?i qu?c gia. Nhu c?u ?ào t?o chuyên gia trong các l?nh v?c chuyên môn hoá cao ?̣i h?i m?t s? h?p tác qu?c t?. Chu?n m?c c?a ?ào t?o nghi?p v? và ?ng x? nghi?p v? ph?i ???c xác l?p và duy tŕ.

M?c tiêu ?ào t?o kh?o c? h?c ? b?c ??i h?c ph?i l?u tâm ??n nh?ng thay ??i t? khai qu?t ??n b?o t?n t?i ch? trong các chính sách b?o toàn. C?ng ph?i l?u tâm ??n s? th? là vi?c nghiên c?u l?ch s? các dân t?c b?n ??a là quan tr?ng trong vi?c b?o t?n và hi?u bi?t di s?n kh?o c? h?c c?ng nh? trong nghiên c?u các di tích và di ch? ??c s?c.

Vi?c b?o v? di s?n kh?o c? h?c là m?t quá tŕnh phát tri?n liên t?c n?ng ??ng. Do ?ó c?n ph?i có ?? th?i gian cho các nhà chuyên nghi?p trong l?nh v?c này c?p nh?t ???c tri th?c c?a ḿnh. Các ch??ng tŕnh ?ào t?o sau ??i h?c ph?i có s? nh?n m?nh ??c bi?t ??n vi?c b?o v? và qu?n lư di s?n kh?o c? h?c.

?i?u 9. H?p tác qu?c t?

Di s?n kh?o c? h?c là di s?n chung c?a toàn nhân lo?i. Do ?ó h?p tác qu?c t? là t?i c?n thi?t ?? phát tri?n và duy tŕ các chu?n m?c trong vi?c qu?n lư di s?n ?ó.

Có m?t nhu c?u c?p bách là l?p ra nh?ng c? ch? qu?c t? ?? trao ??i thông tin và kinh nghi?m gi?a các nhà nghi?p v? có trách nhi?m qu?n lư di s?n kh?o c? h?c. Vi?c này ?̣i h?i ph?i t? ch?c các h?i ngh?, h?i th?o, trao ??i kinh nghi?m... ? c?p toàn c?u c?ng nh? khu v?c, và thi?t l?p nh?ng trung tâm khu v?c ?ào t?o sau ??i h?c. ICOMOS, thông qua các nhóm chuyên môn c?a ḿnh, c?n thúc ??y t́nh h́nh này trong các d? án dài h?n và trung h?n c?a ḿnh.

Vi?c trao ??i qu?c t? gi?a các ch?c s? nghi?p v? (hành chính, khoa h?c) c?n ???c phát tri?n nh? th? là m?t ph??ng th?c nâng cao tŕnh ?? qu?n lư di s?n kh?o c? h?c.

Các ch??ng tŕnh h? tr? k? thu?t trong l?nh v?c qu?n lư di s?n kh?o c? h?c c?n ???c phát tri?n d??i s? b?o tr? c?a ICOMOS.

Hi?n ch??ng này, ???c biên so?n b?i U? ban Qu?c t? v? Qu?n lư Di s?n Kh?o c? h?c (ICAHM), m?t ?y ban chuyên môn c?a ICOMOS, ?ă ???c ??i H?i ??ng ICOMOS thông qua trong cu?c h?p ? Lausanne, Thu? S?, vào tháng 10 - 1990.

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng