Wed 23 Oct 2019
Error
 • XML Parsing Error at 1:671. Error 9: Invalid character

Era of splendid Dai Viet

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Công tŕnh: Tu b?, tôn t?o di tích ?́nh Hàng Kênh - H?i Pḥng

??a ?i?m xây d?ng: ph??ng Hàng Kênh, qu?n Lê Chân, thành ph? H?i Pḥng

Giá tr? h?p ??ng: 5.373.725.000 ??ng

Th?i gian thi công: 2005 - 2007

Ch? ??u t?: S? V?n hoá Thông tin thành ph? H?i Pḥng

??n v? thi công: Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Công tŕnh: Tu b? Gác chuông, hành lang ?ông, hành lang tây, tam quang ngo?i thu?c d? án ??u t? b?o t?n, tu b? khu di tích Chùa Keo - Thái B́nh

??a ?i?m xây d?ng: Xă Duy Nh?t, huy?n V? Th?, t?nh Thái B́nh Giá tr? h?p ??ng: 6.397.191.000 ??ng

Ch? ??u t?: S? V?n hoá Thông tin t?nh Thái B́nh

??n v? thi công: Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng

Embellishment relic restoration Dinh Yen Bai- Hai Phong

E-mail Print PDF

Embellishment relic restoration Dinh Yen Bai- Hai Phong

Repair embellishment Dau pagoda- Bac Ninh

E-mail Print PDF

It is said HaBac (two provinces of Bac Ninh, Bac Giang now) that the land is holy land spirit. There are many ancient temples in this land: oil, But Thap pagoda, Phat Tich pagoda, ... Dau Pagoda is the oldest pagoda in the ancient capital Luy Lau (2nd century AD), and the center of Buddhism in Vietnam's largest.

Embellishment relic Dinh Bang - Bac Ninh

E-mail Print PDF

Embellishment relic Dinh Bang - Bac Ninh

Embellishment Hoa Yen Pagoda - Relic Yen Tu- Quang Ninh

E-mail Print PDF

Embellishment Hoa Yen Pagoda - Relic Yen Tu- Quang Ninh

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng