Wed 23 Oct 2019
Error
 • XML Parsing Error at 1:671. Error 9: Invalid character

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Sáng ngày 14/12/2016 t?i tr? s? qu?n Hai Bà Tr?ng ?ă di?n ra l? g?n bi?n ??a ?i?m l?u ni?m s? ki?n cách m?ng kháng chi?n " chi?n l?y ô c?u d?n" nhân k? ni?m 70 n?m ngày toàn qu?c kháng chi?n (19/12/2046 - 19/12/2016). Tham d? bu?i l? có s? góp m?t c?a lănh ??o TP, lănh ??o b? V?n hóa Th? Thao và Du l?ch, ??i di?n ?y ban nhân dân, ?y ban m?t tr?n t? qu?c qu?n Hai Bà Tr?ng.

 

 

 

T?ng giám ??c công ty Vinaremon cùng các cán b? ch?p ?nh l?u ni?m


Newer news items:
Older news items:

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng