• Nguyên tắc chỉ đạo việc giáo dục và đào tạo về bảo vệ di tích, cụm công trình và di chỉ (1993)

  Đại Hội đồng ICOMOS, tại kỳ họp lần thứ 11 ở Colombo, Srilanca, từ 30-7 đến 7-8-1993 Xét thấyrằng tầm cỡ của di sản là bao trùm các khái niệm về ditích, cụm công trình và di chỉ (monuments, ensembles, sites); Xét thấyrằng việc bảo toàn di sản đó đòi hỏi những hành động và cách xử lý rất đa dạng, và ...
  Chi tiết
 • Công ước về bảo vệ DSVH và thiên nhiên thế giới

  Đại hội Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) họp tại Paris từ 17 tháng 10 đến 21 tháng 11 năm 1992, kỳ họp lần thứ 17. Nhận thấy rằng di sản văn hoá và di sản thiên nhiên ngày càng bị đe doạ huỷ hoại không chỉ do những nguyên nhân đổ nát cổ truyền mà còn do những biến động xã...
  Chi tiết
 • Công ước quốc tế về du lịch văn hoá

  Việc quản lý du lịch ở những nơi có di sản quan trọng (1999) Đã được ICOMOS thông qua tại Đại Hội đồng lần thừ 12 ở Mexico, 10 - 1999 Lời mở đầu Tinh thần cơ bản Theo nghĩa rộng lớn nhất, di sản thiên nhiên và văn hoá thuộc về mọi con người. Mỗi một chúng ta có quyền và trách nhiệm phải hiểu, thưởng...
  Chi tiết
 • Hiến chương FLORENCE

  Lời nói đầu Uỷ ban quốc tế về Hoa viên lịch sử thuộc ICOMOS - IFLA, họp ở Florence ngày 21-5-1981 quyết định xây dựng một Hiến chương về bảo tồn các Hoa viên lịch sử mang tên thành phố có hoa viên. Hiến chương Florence này do Uỷ ban soạn ra và đã được ICOMOS đăng ký vào hồ sơ văn kiện ngày 15-12-198...
  Chi tiết
 • Hiến chương VENICE

  Hiến chương Quốc tế về Bảo tồn và Trùng tu Di tích và Di chỉ (1964) Đại hội Quốc tế lần thứ hai các Kiến trúc sư và Kỹ thuật gia về Di tích lịch sử, Venice, 1964, được ICOMOS chấp nhận năm 1965. Các di tích lịch sử của các thế hệ con người, thấm đượm một thông điệp từ thời quá khứ, đến ngày nay hãy ...
  Chi tiết
 • Nguyên tắc lập hồ sơ di tích, cụm kiến trúc và di chỉ (1996)

  Đã được đại hội đồng ICOMOS lần thứ 11 ở sofia, tháng do - 1966 phê chuẩn Xét thấy rằng di sản văn hoá là sự thể hiện độc đáo thành tựu của con người; và - Vì di sản văn hoá là thường hằng bị đe doạ; và - Vì việc lập hồ sơ là một trong những phương thức chính để cung cấp ý nghĩa, hiểu biết, cách xác...
  Chi tiết
 • Quy chế bảo quản tu bổ và phục hồi DTLSVH, danh lam thắng cảnh

  BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH (Ban hành theo Quyết định số 05/2003/QĐ - BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin) Chương I QUY ĐỊNH CHU...
  Chi tiết