Khu di tích Điện Biên Phủ

Thi công di tích cứ điểm Đồi A1, Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - Khu di tích Điện Biên Phủ Thi công di tích cứ điểm Đồi A1, Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - Khu di tích Điện Biên Phủ

Giá trị hợp đồng: 7.469.000.000 đồng

Bằng chữ: Bẩy tỷ, bốn trăm sáu mươi chính triệu đồng

Thời gian: 2002-2004

Chủ đầu tư: Ban quản lý di tích Điện Biên Phủ

Chỉ huy trưởng công trường: KS Hồ Trung Châu, Phạm Quang Bản