Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

Vi?c qu?n lư du l?ch ? nh?ng n?i có di s?n quan tr?ng (1999)

?ă ???c ICOMOS thông qua t?i ??i H?i ??ng l?n th? 12 ? Mexico, 10 - 1999

L?i m? ??u

Tinh th?n c? b?n

Theo ngh?a r?ng l?n nh?t, di s?n thiên nhiên và v?n hoá thu?c v? m?i con ng??i. M?i m?t chúng ta có quy?n và trách nhi?m ph?i hi?u, th??ng th?c và b?o v? giá tr? toàn c?u c?a nó.

Di s?n là m?t khái ni?m r?ng l?n g?m c? môi tr??ng thiên nhiên l?n v?n hoá: Bao g?m c?nh quan, các t?ng th? l?ch s?, các di ch? t? nhiên và do con ng??i xây d?ng, và c? tính ?a d?ng sinh h?c, các s?u t?p, các t?p t?c truy?n th?ng và hi?n hành, tri th?c và kinh nghi?m s?ng. Di s?n ghi nh?n và th? hi?n quá tŕnh phát tri?n l?ch s? lâu dài v?n ?ă t?o nên b?n ch?t c?a các th?c th? qu?c gia, khu v?c, b?n ??a và ??a ph??ng và là m?t b? ph?n h?u c? c?a ??i s?ng hi?n ??i. Nó là m?t ?i?m quy chi?u rung ??ng và là m?t công c? tác d?ng cho phát tri?n và trao ??i. Di s?n riêng và kư ?c t?p th? c?a m?i ??a v?c ho?c c?ng ??ng là không ǵ thay th? ???c và là m?t n?n t?ng quan tr?ng cho phát tri?n, hôm nay và c? mai sau.

Vào th?i ??i toàn c?u hoá ?ang gia t?ng nh? ngày nay, vi?c b?o v?, b?o t?n, lư gi?i và gi?i thi?u di s?n và tính ?a d?ng v?n hoá c?a b?t k? m?t n?i ho?c khu v?c nào là m?t thách ?? quan tr?ng ??i v?i m?i ng??i ? kh?p m?i n?i. Tuy nhiên, vi?c qu?n lư di s?n ?ó, trong m?t khuôn kh? các chu?n m?c ???c qu?c t? th?a nh?n và ???c áp d?ng tho? ?áng thông th??ng l?i là trách nhi?m c?a m?t c?ng ??ng riêng bi?t ho?c m?t nhóm trông nom.

M?c tiêu ??u tiên ?? qu?n lư di s?n là ph?i thông báo ư ngh?a c?a di s?n ?ó và s? c?n thi?t ph?i b?o v? cho c?ng ??ng ch? nhà và cho các khách tham quan. Vi?c qu?n lư v?t ch?t t?t, h?p lư, vi?c ti?p c?n di s?n v? m?t trí tu? ho?c v? c?m xúc và vi?c phát tri?n v?n hoá v?a là quy?n l?i v?a là ??c quy?n c?a m?t ng??i. Vi?c qu?n lư ph?i bao hàm ngh?a v? tôn tr?ng các giá tr? c?a di s?n, các quy?n l?i h?p t́nh h?p lư c?a c?ng ??ng ch? nhà hi?n nay, nh?ng ng??i b?n ??a ?ang trông coi ho?c nh?ng ch? nhân s? h?u các tài s?n l?ch s?, ph?i tôn tr?ng c?nh quan và nh?ng v?n hoá ?ă s?n sinh ra di s?n ?ó.

M?i t??ng tác n?ng ??ng gi?a Du l?ch và Di s?n v?n hoá

Du l?ch n?i ??a và qu?c t? ??n nay là m?t trong nh?ng ph??ng ti?n hàng ??u ?? trao ??i v?n hóa, t?o c? h?i cho m?i con ng??i ???c tr?i nghi?m không ch? nh?ng ǵ quá kh? c̣n ?? l?i mà c? cu?c s?ng và xă h?i ???ng ??i c?a k? khác. Du l?ch ngày càng ???c th?a nh?n r?ng răi là m?t ??ng l?c tích c?c cho vi?c b?o v? di s?n thiên nhiên v?n hoá. Du l?ch có th? n?m b?t các ??c tr?ng v? kinh t? c?a di s?n và s? d?ng chúng vào vi?c b?o v? b?ng cách gây qu?, giáo d?c c?ng ??ng và tác ??ng ??n chính sách. ?ây là m?t b? ph?n ch? y?u c?a nhi?u n?n kinh t? qu?c gia và khu v?c và có th? là m?t nhân t? quan tr?ng trong phát tri?n, khi ???c qu?n lư h?u hi?u.

B?n thân du l?ch ?ă thành m?t hi?n t??ng ngày càng ph?c h?p ?óng m?t vai tṛ ch? y?u trong các l?nh v?c kinh t?, chính tr?, xă h?i, v?n hoá, giáo d?c, lư sinh, sinh thái và th?m m?. ?? thành t?u ???c m?i t??ng tác có l?i gi?a mong ??i và ??c mu?n c?a khách tham quan và c?ng ??ng ch? nhà ho?c ??a ph??ng - mà có khi là xung ??t nhau - là c? m?t thách ?? và m?t c? h?i.

Di s?n thiên nhiên và v?n hoá c?ng nh? tính ?a d?ng c?a các n?n v?n hoá ?ang t?n t?i là nh?ng h?p l?c to l?n, m?t ki?u du l?ch c?c ?oan ho?c qu?n lư t?i và s? phát tri?n tu? thu?c vào du l?ch có th? ?e do? tính toàn v?n c?a h́nh th? t? nhiên và ư ngh?a c?a di s?n.

S? vi?ng th?m th??ng h?ng c?a khách du l?ch c?ng có th? làm cho h? sinh thái, v?n hoá và l?i s?ng c?ng ??ng ch? nhà b? xu?ng c?p.

Du l?ch ph?i ?em l?i l?i ích cho các c?ng ??ng ch? nhà và t?o cho h? m?t ph??ng th?c quan tr?ng và  m?t ??ng l?c ?? ch?m nom và duy tŕ di s?n và các t?p t?c v?n hoá c?a h?. S? tham gia và h?p tác gi?a các c?ng ??ng ??a ph??ng ho?c b?n ??a ??i di?n, các nhà b?o t?n, các ?i?u hành viên du l?ch, ch? s? h?u tài s?n, các nhà ho?ch ??nh chính sách, các nhà làm k? ho?ch phát tri?n qu?c gia và các nhà qu?n lư di tích là c?n thi?t ?? th?c hi?n ???c m?t ngành kinh doanh du l?ch b?n v?ng và nâng cao vi?c b?o v? các ngu?n l?c c?a di s?n cho các th? h? t??ng lai.

ICOMOS, H?i ??ng Qu?c t? Di tích và Di ch?, v?i t? cách là tác gi? công ??c này, các t? ch?c qu?c t? khác và ngành kinh doanh du l?ch, s?n sàng ?ng ?áp thách ?? này.

 

M?c tiêu c?a công ??c

Các m?c tiêu c?a công ??c qu?c t? v? du l?ch v?n hoá bao g?m:

·        T?o ?i?u ki?n thu?n l?i và khuy?n khích nh?ng ai tham gia vào vi?c b?o v? và qu?n lư ?? làm cho c?ng ??ng ch? nhà và khách tham quan th?u hi?u t?m quan tr?ng ư ngh?a c?a di s?n ?ó.

·        T?o ?i?u ki?n thu?n l?i và khuy?n khích ngành kinh doanh du l?ch ??y m?nh và qu?n lư du l?ch theo h??ng tôn tr?ng và phát huy di s?n và các v?n hoá ?ang t?n t?i c?a các c?ng ??ng ch? nhà.

·        T?o ?i?u ki?n thu?n l?i và khuy?n khích ??i tho?i gi?a nh?ng ng??i ch?u trách nhi?m v? di s?n và nh?ng ng??i kinh doanh du l?ch nh?m làm h? hi?u rơ h?n t?m quan tr?ng và tính ch?t m?ng manh d? h?ng c?a các t?ng th? di s?n, các s?u t?p, các v?n hoá ?ang t?n t?i, k? c? s? c?n thi?t ph?i ??m b?o m?t t??ng lai b?n v?ng cho nh?ng lo?i ?ó.

·        Khuy?n khích nh?ng ng??i l?p k? ho?ch và ho?ch ??nh chính phát tri?n nh?ng d? án c? th? ?ó ?o l??ng ???c và nh?ng chi?n l??c liên quan ??n vi?c gi?i thi?u, t??ng gi?i các t?ng th? di s?n và các ho?t ??ng v?n hoá trong b?i c?nh b?o t?n và b?o v? nh?ng lo?i h́nh ?ó.

Thêm n?a,

·        Công ??c ?ng h? nh?ng sáng ki?n r?ng l?n do ICOMOS, các t? ch?c qu?c t? khác và ngành kinh doanh du l?ch ?? xu?t nh?m duy tŕ tính toàn v?n vi?c qu?n lư và b?o v? di s?n.

·        Công ??c khuy?n khích m?i ai có nh?ng l?i ích thích ?áng ho?c khi xung ??t nhau, có trách nhi?m và ngh?a v? cùng k?t h?p ?? hoàn thành các m?c tiêu c?a công ??c.

·        Công ??c khuy?n khích các bên có quan tâm cùng nhau ho?ch ??nh nh?ng nguyên t?c ch? ??o làm d? dàng cho vi?c th?c hi?n các Nguyên t?c vào nh?ng t́nh hu?ng riêng bi?t c?a ḿnh ho?c các yêu c?u c?a nh?ng t? ch?c và c?ng ??ng ??c bi?t.

 

Các nguyên t?c c?a công ??c du l?ch v?n hoá

Nguyên t?c 1

V́ du l?ch n?i ??a và qu?c t? là m?t trong nh?ng ph??ng ti?n t?t nh?t ?? trao ??i v?n hóa nên vi?c b?o v? c?n ph?i t?o ra nh?ng c? b?i qu?n lư t?t và có trách nhi?m cho các thành viên c?a c?ng ??ng ch? nhà và các khách quan tham gia ?? h? th?y ???c và hi?u ???c tr?c ti?p di s?n và v?n hóa c?a c?ng ??ng ?ó.

1.1. Di s?n thiên nhiên và v?n hoá là m?t ngu?n l?c v?t ch?t và tinh th?n cung c?p m?t cách t??ng thu?t s? phát tri?n l?ch s?. Nó có m?t vai tṛ quan tr?ng trong ??i s?ng hi?n ??i và ph?i làm cho công chúng ti?p c?n ???c v? m?t h́nh th?, trí tu? ho?c c?m xúc. Các ch??ng tŕnh nh?m b?o v? và b?o t?n các thu?c tính h́nh th?, các h́nh thái không n?m b?t ???c, các tính hi?n th? v?n hoá ???ng ??i và b?i c?nh r?ng l?n c?n ph?i làm cho c?ng ??ng ch? nhà và khách tham quan d? dàng hi?u ???c và ?ánh giá ???c ư ngh?a c?a di s?n, m?t cách h?p t́nh h?p lư và trong kh? n?ng có ???c c?a di s?n.

1.2. Nh?ng d?ng cá th? trong di s?n thiên nhiên và v?n hoá có nh?ng c?p ?? ư ngh?a khác nhau, có d?ng th́ có giá tr? toàn c?u, có t?m quan tr?ng qu?c gia khu v?c ho?c ??a ph??ng, các ph??ng tŕnh th? hi?n ph?i tŕnh bày ư ngh?a ?ó m?t cách thích h?p và d? ti?p nh?n cho c?ng ??ng ch? nhà và khách tham quan quan b?ng nh?ng h́nh th?c thích ?áng, h?p d?n sôi ??ng và t??ng lai v? giáo d?c, truy?n th?ng, công ngh? và cách gi?i thích riêng v? các thông tin l?ch s?, môi tr??ng và v?n hóa.

1.3. Các công tŕnh th? hi?n và gi?i thi?u ph?i khuy?n khích và t?o ?i?u ki?n cho công chúng có nh?n th?c ? tŕnh ?? cao ph?i có s? h? tr? c?n thi?t cho di s?n thiên nhiên và v?n hoá ???c t?n t?i lâu dài.

1.4. Các công tŕnh th? hi?n ph?i gi?i thi?u ???c ư ngh?a c?a các n?i có di s?n, các truy?n th?ng và t?p t?c v?n hoá theo kinh nghi?m x?a và trong nh?ng d? bi?t hi?n th?i c?a c?ng ??ng ch? nhà ? trong khu v?c, k? c? c?a các nhóm v?n hoá ho?c ngôn ng? thi?u s?.

Nguyên t?c 2

M?i quan h? gi?a các ??a ?i?m Di s?n và Du l?ch là có tính ??ng và có th? có giá tr? xung ??t nhau. Ph?i qu?n lư m?i quan h? ?ó m?t cách b?n v?ng cho hôm nay v́ các th? h? mai sau.

2.1. Các di s?n có ư ngh?a ??u có m?t giá tr? t? thân ??i v?i m?i ng??i nh? th? là m?t n?n t?ng quan tr?ng cho v? ?a d?ng v?n hoá và phát tri?n xă h?i. Vi?c b?o v? và b?o t?n lâu dài các v?n hoá t?n t?i, các n?i có di s?n, các s?u t?p tính toàn v?n h́nh th? và sinh thái và b?i c?nh môi tr??ng c?a nh?ng lo?i ?ó ph?i là m?t c?u thành thi?t y?u c?a các chính sách phát tri?n xă h?i, kinh t?, chính tr?, l?p pháp, v?n hoá và phát tri?n du l?ch.

2.2. M?i t??ng tác gi?a các ngu?n l?c ho?c giá tr? di s?n và du l?ch là ??ng và luôn bi?n ??i, làm n?y sinh c? c? h?i l?n thách th?c, và có kh? n?ng c? nh?ng xung ??t. Các d? án, ho?t ??ng và phát tri?n du l?ch ph?i ??t ???c nh?ng k?t qu? tích c?c và ph?i gi?m thi?u nh?ng tác ??ng b?t l?i lên di s?n và l?i s?ng c?a c?ng ??ng ch? nhà, mà v?n ?áp ?ng ???c các yêu c?u và ??c mong c?a khách tham quan.

2.3. Các ch??ng tŕnh b?o v?, th? hi?n và phát tri?n du l?ch ph?i ???c c?n c? trên m?t s? hi?u bi?t toàn di?n các m?t ??c thù, th??ng là ph?c t?p ho?c xung ??t, c?a ư ngh?a di s?n ? riêng m?t n?i. Vi?c ti?p t?c nghiên c?u và tham v?n ?? nâng cao hi?u bi?t và ?ánh giá ?úng giá tr? ư ngh?a ?ó là quan tr?ng.

2.4. Vi?c duy tŕ tính xác th?c c?a ??a ?i?m di s?n và các s?u t?p là quan tr?ng. ?ó là m?t y?u t? thi?t y?u c?a ư ngh?a v?n hoá c?a nh?ng lo?i h́nh này, nh? có th? th?y ???c hi?n th? trong v?t ch?t h?u th?, trong kư ?c ???c tích lu? và trong các truy?n th?ng m? m? ?o ?o c̣n l?i t? th?i x?a. Các ch??ng tŕnh ph?i gi?i thi?u và lư gi?i tính xác th?c c?a ??a ?i?m và các tr?i nghi?m v?n hoá ?? nâng cao hi?u bi?t và ?ánh giá ?úng di s?n v?n hoá ?ó.

2.5. Các d? án phát tri?n du l?ch và xây d?ng c?u trúc h? t?ng ph?i l?u ư ??n các ph??ng di?n th?m m?, xă h?i và v?n hóa, các c?nh quan thiên nhiên và v?n hoá, các ??c tr?ng ?a d?ng sinh h?c, và ph?m vi bao quát r?ng l?n h?n c? các ??a ?i?m di s?n. ?u tiên c?n ???c dành cho vi?c s? d?ng v?t  li?u ??a ph??ng và c?n l?u tâm ??n các phong cách ki?n trúc ??a ph??ng ho?c các truy?n th?ng b?n x?.

2.6. Tr??c khi các ??a ?i?m di s?n ???c xúc ti?n ho?c phát tri?n cho du l?ch m? r?ng, các d? án qu?n lư ph?i ?ánh giá các giá tr? thiên nhiên và v?n hoá c?a ngu?n l?c. R?i ph?i xác l?p tho? ?áng nh?ng gi?i h?n thay ??i có th? ch?p nh?n ???c, ??c bi?t là v? tác ??ng c?a s? l??ng khách tham quan lên các ??c tr?ng h́nh th?, tính toàn v?n, sính thái và tính ?a d?ng sinh h?c c?a ??a ?i?m, s? lui t?i c?a ng??i ??a ph??ng, h? th?ng v?n t?i và phúc l?i xă h?i, kinh t? và v?n hoá c?a c?ng ??ng ch? nhà. N?u m?c ?? có kh? n?ng thay ??i mà không ch?p nh?n ???c th́ d? án phát tri?n ph?i thay ??i.

l2.7. Ph?i có nh?ng ch??ng tŕnh ?ánh giá ti?p t?c ?? ?ánh giá nh?ng tác ??ng ti?n b? c?a ho?t ??ng và phát tri?n du l?ch trên riêng m?t ??a ?i?m ho?c m?t c?ng ??ng.

Nguyên t?c 3

Lên k? ho?ch B?o v? và Du l?ch cho các ??a ?i?m Di s?n ph?i ??m b?o cho du khách s? c?m nh?n ???c là bơ công, là tho?i mái, là thích thú.

3.1. Các công tŕnh b?o v? du l?ch ph?i gi?i thi?u có ch?t l??ng cao ?? làm cho khách ??n có m?t s? hi?u bi?t l?c quan v? các ??c tr?ng có ư ngh?a c?a di s?n và s? c?n thi?t ph?i b?o v? chúng khi?n cho ng??i khách có th? thích thú ??n m?t cách tho? ?áng.

3.2. Các khách ??n t́m hi?u di s?n có th? ?i theo cách riêng c?a h?, tu? h? ch?n. Nh?ng ???ng giao thông riêng có th? là c?n thi?t ?? gi?m thi?u nh?ng tác ??ng lên tính toàn v?n và k?t c?u h́nh th? c?a ??a ?i?m, lên các ??c tr?ng thiên nhiên và v?n hoá c?a ??a ?i?m.

3.3. Tôn tr?ng tính thiêng liêng c?a nh?ng n?i ch?n th?n linh, các t?p t?c và truy?n th?ng là m?t ?i?u l?u ư quan tr?ng ??n v?i nh?ng ng??i qu?n lư di tích, các khách tham quan, các nhà ho?ch ??nh chính sách, các nhà l?p k? ho?ch và nh?ng ng??i ?i?u hành du l?ch. Các khách ??n s? ???c khuy?n khích ?ng x? nh? là nh?ng khách m?i, tôn tr?ng giá tr? và l?i s?ng c?a c?ng ??ng ch? nhà, lo?i b? tr?m c?p ho?c buôn bán phi pháp di s?n v?n hoá và x? lư ?úng ??n ?? s? c̣n ???c chào ?ón l?i l?n sau, n?u h? tr? l?i.

3.4. L?p k? ho?ch cho các ho?t d?ng du l?ch c?n ph?i cung c?p ???c nh?ng ti?n nghi tho? ?áng cho khách ???c tho?i mái, an toàn, kho? kho?n ?? làm t?ng thêm thích thú cho khách song không ???c gây tác ??ng có h?i cho nh?ng n?i có ư ngh?a ho?c nh?ng ??c tr?ng sinh thái.

Nguyên t?c 4

Các c?ng ??ng ch? nhà và dân chúng b?n ??a ph?i ???c tham gia vào vi?c l?p k? ho?ch b?o v? và du l?ch.

4.1. Ph?i tôn tr?ng quy?n và l?i ích c?a c?ng ??ng ch? nhà, ? c?p ?? khu v?c và ??a ph??ng, c?a ch? s? h?u tài s?n và c?a nh?ng ng??i b?n ??a n?u có quy?n th?c thi quy?n và trách nhi?m có tính truy?n th?ng trên kho?nh ??t riêng c?a ḿnh và trên các di ch? có ư ngh?a trên kho?nh ??t ?ó. H? ph?i ???c tham gia vào vi?c xác l?p m?c ?ích, chi?n l??c, chính sách và th? t?c nh?m xác ??nh, b?o v?, qu?n lư, gi?i thi?u và th? hi?n có ngu?n l?c di s?n c?a h?, các t?p t?c v?n hoá v? các bi?u th? v?n hoá ???ng th?i, trong ph?m vi du l?ch.

4.2. N?u di s?n ? m?t ??a ?i?m ho?c khu v?c nào ?ó có m?t t?m c? toàn c?u, th́ các yêu c?u và nguy?n v?ng c?a m?t s? c?ng ??ng ho?c ng??i dân b?n ??a mu?n gi?i h?n ho?c h??ng vi?c ti?p xúc v?t th?, tâm linh ho?c trí tu? vào nh?ng t?p t?c v?n hoá, tri th?c tín ng??ng, ho?t ??ng, di v?t ho?c di ch? nào ?ó c?n ph?i ???c tôn tr?ng.

Nguyên t?c 5

Ho?t ??ng du l?ch và b?o v? ph?i có l?i cho c?ng ??ng ch? nhà.

5.1. Ng??i làm chính sách ph?i ?? xu?t các bi?n pháp nh?m phân ph?i công b?ng l?i l?c c?a du l?ch cho ??t n??c ho?c khu v?c liên quan ?? nâng cao tŕnh ?? phát tri?n kinh t? xă h?i ? n?i ?ó và ?? ?óng góp vào vi?c xoá ?ói ?âu c?n thi?t.

5.2. Vi?c qu?n lư b?o v? và các ho?t ??ng du l?ch ph?i cung c?p ???c l?i l?c v? kinh t?  xă h?i và v?n hoá cho nam và n? c?a c?ng ??ng ch? nhà ho?c ??a ph??ng ? t?t c? các c?p, thông qua giáo d?c, ?ào t?o và t?o ra các c? h?i có vi?c làm th??ng xuyên.

5.3. M?t t? l? ?áng k? c?a thu nh?p có ???c t? các ch??ng tŕnh du l?ch các ??a ?i?m di s?n ph?i ???c ?em tr? c?p cho vi?c b?o v? b?o t?n và gi?i thi?u các ??a ?i?m ?ó, bao g?m c? khung c?nh thiên nhiên và v?n hoá n?i ?ó. N?u có th?, khách tham quan s? góp ư ki?n v? v?n ?? tr? c?p thu nh?p này.

5.4. Các ch??ng tŕnh du l?ch ph?i khuy?n khích giáo d?c và vi?c làm cho các h??ng d?n viên và ch? ??ng c?a các phiên d?ch t? c?ng ??ng ch? nhà ?? nâng cao k? n?ng c?a ng??i dân ??a ph??ng trong s? th? hi?n và gi?i thích các giá tr? v?n hoá c?a h?.

5.5. Các ch??ng tŕnh th? hi?n và giáo d?c v? di s?n cho dân chúng c?a c?ng ??ng ch? nhà c?n khuy?n khích s? tham gia c?a nh?ng ng??i th? hi?n ? ??a ph??ng. Nh?ng ch??ng tŕnh ?ó ph?i nâng cao ???c tri th?c và ḷng tôn tr?ng c?a dân chúng ??a ph??ng ??i v?i di s?n c?a h?, khuy?n khích h? tr?c ti?p quan tâm ??n vi?c ch?m nom và b?o v? di s?n ?ó.

5.6. Vi?c qu?n lư s? b?o v? và các ch??ng tŕnh du l?ch c?n ph?i bao g?m c? nh?ng c? h?i giáo d?c và  ?ào t?o cho nh?ng ng??i làm chính sách, nh?ng ng??i l?p k? ho?ch, nh?ng nhà nghiên c?u, nh?ng ng??i thi?t k?, nh?ng ki?n trúc s?, nh?ng ng??i th? hi?n, nh?ng ng??i b?o v? và các ?i?u hành viên du l?ch các ng??i tham gia c?n ???c khuy?n khích t́m hi?u và giúp gi?i quy?t k?p th?i nh?ng bi?n pháp ??i l?p nhau, nh?ng c? h?i thu?n l?i và nh?ng v?n ?? khó kh?n c?a ??ng nghi?p ḿnh.

Nguyên t?c 6

Các ch??ng tŕnh xúc ti?n du l?ch ph?i b?o v? và phát huy các ??c tr?ng c?a di s?n thiên nhiên và v?n hóa.

6.1. Các ch??ng tŕnh xúc ti?n du l?ch ph?i ??a ra ???c nh?ng d? tính hi?n th?c và ch?u trách nhi?m thông báo cho các du khách có kh? n?ng ??n th?m và nh?ng ??c tr?ng di s?n riêng c?a ??a ?i?m ho?c ??c ?i?m c?a c?ng ??ng ch? nhà, qua ?ó khuy?n khích du khách có ?ng x? m?t cách tho? ?áng.

6.2. Các ??a ?i?m và s?u t?p di s?n có ư ngh?a c?n ph?i ???c qu?ng bá và qu?n lư t?t ?? b?o v? tính xác th?c c?a chúng và nâng cao h?ng thú t́m hi?u c?a khách b?ng cách gi?m thi?u nh?ng cu?c vi?ng th?m lúc dày ??c lúc th?a th?t và tránh nh?ng cu?c vi?ng th?m quá ?ông vào cùng m?t lúc.

6.3. Các ch??ng tŕnh xúc ti?n du l?ch c?n ph?i có k? ho?ch phân b? r?ng răi l?i ích ?? tránh s?c ép lên nh?ng ??a ?i?m có tính ph? bi?n h?n b?ng cách khuy?n khích du khách ??m th?m r?ng răi h?n các ??c tr?ng khác nhau c?a di s?n thiên nhiên và v?n hoá trung vùng ho?c trong ??a bàn.

6.4. Vi?c xúc ti?n, phân b? và bán các s?n ph?m th? công m? ngh? và các s?n ph?m khác c?n ph?i ???c tái phân ph?i v? m?t xă h?i và k? toán cho c?ng ??ng ch? nhà song ph?i ??m b?o tính toàn v?n v?n hoá c?a h? không ???c xu?ng c?p.

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng