Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character
News

Email In PDF.

Công ty c? ph?n Tu b? di tích Trung ??ng - Vinaremon (tên c? là Công ty c? ph?n Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng) ???c chuy?n ??i t? Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng theo Quy?t ??nh s? 4651/Q?-BVHTT ngày 09/10/2006 c?a B? V?n hoá Thông tin. Là DNNN ??u ngành có truy?n th?ng xây d?ng và tr??ng thành lâu dài trong công tác tu b?, ph?c h?i và tôn t?o di tích l?ch s? v?n hoá ngh? thu?t trên c? n??c, ?ă có nhi?u ?óng góp to l?n cho s? nghi?p b?o t?n di s?n n??c nhà.

Kh?i ??u t? X??ng tu s?a ph?c  ch? là ??n v? s? nghi?p c?a ngành b?o t?n b?o tàng, tr?i qua h?n 40 n?m ho?t ??ng ngh? nghi?p v́ s? nghi?p di s?n v?n hoá, ??c bi?t là h?n 20 n?m ho?t ??ng v?i t? cách m?t DNNN chuyên ngành v?i nhi?u bi?n ??ng t? ch?c do s?p x?p l?i trong s? nghi?p ??i m?i và gi? ǵn phát huy di s?n c?a ??t n??c.

Công ty c? ph?n Tu b? di tích Trung ??ng - Vinaremon (tên c? là Công ty c? ph?n Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng) ???c chuy?n ??i t? Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng theo Quy?t ??nh s? 4651/Q?-BVHTT ngày 09/10/2006 c?a B? V?n hoá Thông tin. Là DNNN ??u ngành có truy?n th?ng xây d?ng và tr??ng thành lâu dài trong công tác tu b?, ph?c h?i và tôn t?o di tích l?ch s? v?n hoá ngh? thu?t trên c? n??c, ?ă có nhi?u ?óng góp to l?n cho s? nghi?p b?o t?n di s?n n??c nhà.

Công ty có b? máy qu?n lư, ?i?u hành và th?c hi?n giàu n?ng l?c kinh nghi?m v?i ??i ng? ki?n trúc s?, k? s? xây d?ng, c? nhân kinh t?, ngh? nhân, công nhân k? thu?t b?c cao có tŕnh ??, có tinh th?n trách nhi?m cao g?n bó và yêu ngh?. Công ty có ?? máy móc thi?t b?, kh? n?ng tài chính và tính ch?t lành m?nh, ?? ?áp ?ng các yêu c?u ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, là ??n v? có uy tín cao và s? tin c?y l?n ??i v?i các ??i tác trong n??c c?ng nh? n??c ngoài.

Trong nh?ng n?m qua, Công ty không ng?ng phát tri?n v? m?i m?t. Công ty ?ă và ?ang th?c hi?n nhi?u công tŕnh có quy mô l?n, có giá tr? l?ch s? v?n hoá và ki?n trúc ngh? thu?t cao, hoàn thành v?i ch?t l??ng t?t ???c gi?i chuyên môn và công lu?n ?ánh giá cao. Nhi?u công tŕnh ???c B? Xây d?ng t?ng huy ch??ng vàng ch?t l??ng cao nh? công tŕnh: Nhà Thái H?c V?n Mi?u - Qu?c T? Giám Hà N?i; ??n th? L?c Long Quân - Âu C? Khu di tích ??n Hùng; ??n th? Nguy?n Trăi Chí Linh - H?i D??ng; ?́nh Hàng Kênh - H?i Pḥng…


Doanh thu và thu nh?p b́nh quân nh?ng n?m g?n ?ây liên t?c phát tri?n v?i nh?p ?? cao:

 

- N?m 2012: Doanh thu h?n 151 t? ??ng Vi?t nam (thu nh?p b́nh quân 5.000.000?/tháng).

- N?m 2013: Doanh thu h?n 128 t? ??ng Vi?t nam (thu nh?p b́nh quân 5.000.000?/tháng).

- N?m 2014: Doanh thu h?n 111 t? ??ng Vi?t nam (thu nh?p b́nh quân 5.300.000 ?/tháng).

- N?m 2015: Doanh thu h?n 150 t? ??ng Vi?t nam (thu nh?p b́nh quân 5.500.000 ?/tháng).

- N?m 2016: Doanh thu h?n 167 t? ??ng Vi?t nam (thu nh?p b́nh quân 7.000.000?/tháng).

V?i t?m nh́n “TH??NG HI?U TU B? DI TÍCH HÀNG ??U VI?T NAM VÀ ?ÔNG NAM Á”, Công ty c? ph?n Tu b? di tích Trung ??ng - Vinaremon không ng?ng k? th?a truy?n th?ng và ??i m?i phát tri?n, không ng?ng h?p tác v?i các ??i tác trong và ngoài n??c, phát tri?n n?ng l?c SXKD, phát huy di s?n, phát tri?n kinh t? ??t n??c và xây d?ng Công ty ngày m?t l?n m?nh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Gi?i thi?u

Công ty c? ph?n Tu b? di tích Trung ??ng - Vinaremon (tên c? là Công ty c? ph?n Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng) ???c chuy?n ??i t? Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng theo Quy?t ??nh s? 4651/Q?-BVHTT ngày 09/10/2006 c?a B? V?n hoá Thông tin. Là DNNN ??u ngành có truy?n th?ng xây d?ng và tr??ng thành lâu dài trong công tác tu b?, ph?c h?i và tôn t?o di tích l?ch s? v?n hoá ngh? thu?t trên c? n??c, ?ă có nhi?u ?óng góp to l?n cho s? nghi?p b?o t?n di s?n n??c nhà.

Ph?n ??u v?i t?m nh́n: "TH??NG HI?U TU B? DI TÍCH HÀNG ??U VI?T NAM VÀ ?ÔNG NAM Á". Công ty mong mu?n ???c làm b?n và h?p tác v?i các ??i tác trong và ngoài n??c ?? cùng b?o t?n và phát huy di s?n, phát tri?n Công ty và ?óng góp cho phát tri?n kinh t? xă h?i c?a ??t n??c


I/ Thông tin chung:

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

* ??a ?i?m:

- Tr? s? chính : S? 489 ???ng Nguy?n Trăi, Ph??ng Thanh Xuân Nam, Qu?n Thanh Xuân, TP Hà N?i

- Mă s? thu?: 0100123319

+ Tel : (024)  3.8544314  – 3.8546923

+ Fax : (024) 3.8542851

+ Website:

Http://www.Vinaremon.com.vn

Http://www.tuboditich.com.vn

Http://www.baotonditich.com.vn

+ Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com

- Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, Thành ph? Hu?

- ?i?n tho?i/ Fax: (84-54) 3526012

- Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh

- ?i?n tho?i: (028)38111323 - 38111596; Fax: (028) 38111596

- Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?.

- Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh

- Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760

- V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng

 

Ch?c n?ng, nhi?m v?, các ngành ngh? SXKD chính:

- Thi công các lo?i t??ng ?ài và tranh hoành tráng;

- Thi công tu b?, tôn t?o các di tích l?ch s?, di tích v?n hoá, thi công các công tŕnh c?u, ???ng trong khu di tích ho?c liên quan ??n khu di tích. Xây d?ng công tŕnh dân d?ng và công tŕnh khác;

-  L?p quy ho?ch, l?p d? án ??u t? xây d?ng, thi?t k? ki?n trúc công tŕnh, d? toán và t?ng d? toán ??u t? tu b?, tôn t?o các di tích l?ch s? v?n hoá, thi?t k? sáng tác ph?n m? thu?t các công tŕnh t??ng ?ài và tranh hoành tráng, thi?t k? các công tŕnh dân d?ng và các công tŕnh công nghi?p. Thi?t k?, thi công h? th?ng pḥng ch?ng m?i m?t; T? v?n qu?n lư d? án, ki?m ??nh và ?ánh giá s? phù h?p ch?t l??ng công tŕnh xây d?ng. T? v?n l?p h? s?, th?m tra, th?m ??nh h? s? ??u th?u thi?t k? (trong ph?m vi ch?ng ch? hành ngh? cho phép), thi công các d? án tu b? di tích, giám sát thi công xây d?ng: dân d?ng và công nghi?p; - D?ch v? t? v?n l?p thi?t k? l?p báo cáo ?ánh giá tác ??ng và x? lư môi tr??ng ( ch? ho?t ??ng khi có ?? ?i?u ki?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t ).

- D?ch v? l?u trú ng?n ngày

- Xây d?ng công tŕnh k? thu?t dân d?ng khác

Chi ti?t: Thi công xây d?ng các công tŕnh k?t c?u thép, công tŕnh th? thao, các công tŕnh phát tri?n h? t?ng k? thu?t, ???ng dây và tr?m h? th? ??n 35KV và các công tŕnh c?p thoát n??c; - Thi công các công tŕnh x? lư và b?o v? môi tr??ng, công tŕnh th?y l?i;

- B?o qu?n, tu s?a, ph?c ch? c? v?t, tranh và các hi?n v?t b?o tàng.

- Kinh doanh các v?t li?u cho tu b? di tích, xây d?ng công tŕnh v?n hóa;

- T? v?n, môi gi?i h?p tác ??u t? (không b?o g?m d?ch v? t? v?n pháp lu?t, tài chính);

- T? v?n ??u t?; môi gi?i ??u t?, kinh doanh và cho thuê nhà;

- Kinh doanh, l?p ??t, s?a ch?a thi?t b? k? thu?t, thi?t b? n?i th?t cho ngành v?n hóa và cho dân d?ng. S?n xu?t, thi?t k? các chi ti?t, l?p ráp và s?a ch?a các thi?t b? c? khí, ?i?n, vo tuy?n ?i?n t? ph?c v? cho ngành v?n hóa và dân d?ng; - Ch? bi?n và kinh doanh các m?t hàng t? g?; kinh doanh các s?n ph?m v?n hóa truy?n th?ng, s?n ph?m m?c my ngh?, m?c n?i th?t, ph?c trang ??o c? ngh? thu?t ?áp ?ng nhu c?u trong n??c và xu?t kh?u;

- Kinh doanh l? hành n?i ??a; - Kinh doanh các d?ch v? v?n hóa - th? thao - du l?ch ngh? ng?i gi?i trí ( tr? lo?i h́nh vui ch?i gi?i trí Nhà n??c c?m );

- Xu?t, nh?p kh?u tr?c ti?p và kinh doanh các thi?t b?, v?t t?, s?n ph?m ph?c v? ngành v?n hoá và nhu c?u xă h?i theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

H? s? pháp nhân:

- Quy?t ??nh s? 74/VH-Q? ngày 23/2/1965 c?a B? V?n hoá v? vi?c chuy?n ??i Pḥng Tu s?a ph?c ch? thu?c V? B?o t?n b?o tàng thành X??ng Tu s?a ph?c ch?.

- Quy?t ??nh s? 126/VH-Q? ngày 30/6/1987 c?a B? V?n hoá v? vi?c thành l?p Xí nghi?p thi công tu b? di tích là ti?n thân chính th?c c?a Công ty ngày nay.

- Quy?t ??nh s? 4651/Q?-BVHTT ngày 09/10/2006 c?a B? V?n hoá-Thông tin v? vi?c duy?t ph??ng án và chuy?n Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng thành Công ty c? ph?n.

- Gi?y ch?ng nh?n ??ng kư doanh nghi?p Công ty c? ph?n, mă s? doanh nghi?p 0100123319 do S? K? ho?ch và ??u t? thành ph? Hà n?i c?p ngày 13 tháng 4 n?m 2007.

- Ch?ng ch? hành ngh? xây d?ng s? 151/BXD - CSXD ngày 21/7/1998 c?a  B? Xây d?ng.

- Ch?ng ch? hành ngh? t? v?n xây d?ng s? 161/BXD - CSXD ngày 24/07/1998.

- Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n hành ngh? b?o qu?n, tu b?, ph?c h?i Di tích s? 03/GCN-BVHTTDL ngày 26/3/2014 c?a B? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch.

- Ch?ng ch? n?ng l?c ho?t ??ng xây d?ng s?: BXD-00002897 ngày c?p: 21/05/2018 c?a C?c qu?n lư ho?t ??ng xây d?ng

- Công b? thông tin v? n?ng l?c c?a t? ch?c tham gia ho?t ??ng xây d?ng trên trang web c?a B? Xây d?ng (S? th? t? 137 t?i ??a ch? http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn).

- Gi?y ch?ng nh?n ??ng kư nhăn hi?u hàng hoá s? 74263 ???c c?p theo quy?t ??nh s? 7872/Q?-SHTT ngày 09/08/2006 c?a C?c S? h?u trí tu? - B? Khoa h?c và công ngh?.

Các thành tích và ch?t l??ng công tŕnh, s?n ph?m:

- 01 Huân ch??ng lao ??ng h?ng nh?t, 01 Huân ch??ng lao ??ng h?ng nh́

- C? ??n v? d?n ??u phong trào thi ?ua n?m 2010 c?a Chính Ph?.

- Cúp vàng ch?t l??ng xây d?ng Vi?t nam.

- 16 Huy ch??ng vàng ch?t l??ng cao công tŕnh s?n ph?m XD Vi?t Nam

-  03 C? "??n v? ch?t l??ng cao ngành XD Vi?t Nam".

-  09 C? "??n v? ??n v? thi ?ua xu?t s?c" c?a B? V?n hoá Thông tin.

-  B?ng khen ??m b?o và nâng cao ch?t l??ng công tŕnh, s?n ph?m xây d?ng Vi?t Nam giai ?o?n 2006 - 2010.

- B?ng khen "?ă có thành tích trong các ho?t ??ng k? ni?m 1000 n?m Th?ng Long - Hà N?i, góp ph?n vào s? nghi?p xây d?ng ch? ngh?a xă h?i và b?o vê t? qu?c" theo Quy?t ??nh s? 591/Q?-TTg ngày 21/4/2011 c?a Th? t??ng Chính ph?.

-  Và nhi?u b?ng khen và gi?y khen cho các cán b?, ngh? nhân ?ă có thành tích ??m b?o ch?t l??ng cao cho các công tŕnh s?n ph?m.

II/ H? s? kinh nghi?m:

N?m kinh nghi?m:

STT

L?NH V?C THI CÔNG

S? N?M KINH NGHI?M

1

Tu b? ph?c h?i di tích ki?n trúc ngh? thu?t, di tích l?ch s? và cách m?ng (c? t? v?n thi?t k? và thi công)

51 n?m

2

Trang trí n?i ngo?i th?t và tr?ng bày b?o tàng

27 n?m

3

Xây d?ng các công tŕnh V?n hoá, dân d?ng, công nghi?p

36 n?m

4

Gia công l?p ??t thi?t b? c? khí, ?i?n l?nh

47 n?m

5

Ch? bi?n gia công các s?n ph?m t? g? ph?c v? trong n??c và xu?t kh?u

28 n?m


 

163.262.980

  Công ty c? ph?n Tu b? di tích Trung ??ng - Vinaremon (tên c? là Công ty c? ph?n Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng) ???c chuy?n ??i t? Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng theo Quy?t ??nh s? 4651/Q?-BVHTT ngày 09/10/2006 c?a B? V?n hoá Thông tin. Là DNNN ??u ngành có truy?n th?ng xây d?ng và tr??ng thành lâu dài trong công tác tu b?, ph?c h?i và tôn t?o di tích l?ch s? v?n hoá ngh? thu?t trên c? n??c, ?ă có nhi?u ?óng góp to l?n cho s? nghi?p b?o t?n di s?n n??c nhà. Ph?n ??u v?i t?m nh́n: "TH??NG HI?U TU B? DI TÍCH HÀNG ??U VI?T NAM VÀ ?ÔNG NAM Á". Công ty mong mu?n ???c làm b?n và h?p tác v?i các ??i tác trong và ngoài n??c ?? cùng b?o t?n và phát huy di s?n, phát tri?n Công ty và ?óng góp cho phát tri?n kinh t? xă h?i c?a ??t n??c I/ Thông tin chung: CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON * ??a ?i?m: - Tr? s? chính : S? 489 ???ng Nguy?n Trăi, Ph??ng Thanh Xuân Nam, Qu?n Thanh Xuân, TP Hà N?i - Mă s? thu?: 0100123319 + Tel : (024)  3.8544314  – 3.8546923 + Fax : (024) 3.8542851 + Website: Http://www.Vinaremon.com.vn Http://www.tuboditich.com.vn Http://www.baotonditich.com.vn + Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com - Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, Thành ph? Hu? - ?i?n tho?i/ Fax: (84-54) 3526012 - Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh - ?i?n tho?i: (028)38111323 - 38111596; Fax: (028) 38111596 - Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?. - Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh - Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760 - V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng   Ch?c n?ng, nhi?m v?, các ngành ngh? SXKD chính: - Thi công các lo?i t??ng ?ài và tranh hoành tráng; - Thi công tu b?, tôn t?o các di tích l?ch s?, di tích v?n hoá, thi công các công tŕnh c?u, ???ng trong khu di tích ho?c liên quan ??n khu di tích. Xây d?ng công tŕnh dân d?ng và công tŕnh khác; -  L?p quy ho?ch, l?p d? án ??u t? xây d?ng, thi?t k? ki?n trúc công tŕnh, d? toán và t?ng d? toán ??u t? tu b?, tôn t?o các di tích l?ch s? v?n hoá, thi?t k? sáng tác ph?n m? thu?t các công tŕnh t??ng ?ài và tranh hoành tráng, thi?t k? các công tŕnh dân d?ng và các công tŕnh công nghi?p. Thi?t k?, thi công h? th?ng pḥng ch?ng m?i m?t; T? v?n qu?n lư d? án, ki?m ??nh và ?ánh giá s? phù h?p ch?t l??ng công tŕnh xây d?ng. T? v?n l?p h? s?, th?m tra, th?m ??nh h? s? ??u th?u thi?t k? (trong ph?m vi ch?ng ch? hành ngh? cho phép), thi công các d? án tu b? di tích, giám sát thi công xây d?ng: dân d?ng và công nghi?p; - D?ch v? t? v?n l?p thi?t k? l?p báo cáo ?ánh giá tác ??ng và x? lư môi tr??ng ( ch? ho?t ??ng khi có ?? ?i?u ki?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t ). - D?ch v? l?u trú ng?n ngày - Xây d?ng công tŕnh k? thu?t dân d?ng khác Chi ti?t: Thi công xây d?ng các công tŕnh k?t c?u thép, công tŕnh th? thao, các công tŕnh phát tri?n h? t?ng k? thu?t, ???ng dây và tr?m h? th? ??n 35KV và các công tŕnh c?p thoát n??c; - Thi công các công tŕnh x? lư và b?o v? môi tr??ng, công tŕnh th?y l?i; - B?o qu?n, tu s?a, ph?c ch? c? v?t, tranh và các hi?n v?t b?o tàng. - Kinh doanh các v?t li?u cho tu b? di tích, xây d?ng công tŕnh v?n hóa; - T? v?n, môi gi?i h?p tác ??u t? (không b?o g?m d?ch v? t? v?n pháp lu?t, tài chính); - T? v?n ??u t?; môi gi?i ??u t?, kinh doanh và cho thuê nhà; - Kinh doanh, l?p ??t, s?a ch?a thi?t b? k? thu?t, thi?t b? n?i th?t cho ngành v?n hóa và cho dân d?ng. S?n xu?t, thi?t k? các chi ti?t, l?p ráp và s?a ch?a các thi?t b? c? khí, ?i?n, vo tuy?n ?i?n t? ph?c v? cho ngành v?n hóa và dân d?ng; - Ch? bi?n và kinh doanh các m?t hàng t? g?; kinh doanh các s?n ph?m v?n hóa truy?n th?ng, s?n ph?m m?c my ngh?, m?c n?i th?t, ph?c trang ??o c? ngh? thu?t ?áp ?ng nhu c?u trong n??c và xu?t kh?u; - Kinh doanh l? hành n?i ??a; - Kinh doanh các d?ch v? v?n hóa - th? thao - du l?ch ngh? ng?i gi?i trí ( tr? lo?i h́nh vui ch?i gi?i trí Nhà n??c c?m ); - Xu?t, nh?p kh?u tr?c ti?p và kinh doanh các thi?t b?, v?t t?, s?n ph?m ph?c v? ngành v?n hoá và nhu c?u xă h?i theo quy ??nh c?a pháp lu?t; H? s? pháp nhân: - Quy?t ??nh s? 74/VH-Q? ngày 23/2/1965 c?a B? V?n hoá v? vi?c chuy?n ??i Pḥng Tu s?a ph?c ch? thu?c V? B?o t?n b?o tàng thành X??ng Tu s?a ph?c ch?. - Quy?t ??nh s? 126/VH-Q? ngày 30/6/1987 c?a B? V?n hoá v? vi?c thành l?p Xí nghi?p thi công tu b? di tích là ti?n thân chính th?c c?a Công ty ngày nay. - Quy?t ??nh s? 4651/Q?-BVHTT ngày 09/10/2006 c?a B? V?n hoá-Thông tin v? vi?c duy?t ph??ng án và chuy?n Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng thành Công ty c? ph?n. - Gi?y ch?ng nh?n ??ng kư doanh nghi?p Công ty c? ph?n, mă s? doanh nghi?p 0100123319 do S? K? ho?ch và ??u t? thành ph? Hà n?i c?p ngày 13 tháng 4 n?m 2007. - Ch?ng ch? hành ngh? xây d?ng s? 151/BXD - CSXD ngày 21/7/1998 c?a  B? Xây d?ng. - Ch?ng ch? hành ngh? t? v?n xây d?ng s? 161/BXD - CSXD ngày 24/07/1998. - Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n hành ngh? b?o qu?n, tu b?, ph?c h?i Di tích s? 03/GCN-BVHTTDL ngày 26/3/2014 c?a B? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch. - Ch?ng ch? n?ng l?c ho?t ??ng xây d?ng s?: BXD-00002897 ngày c?p: 21/05/2018 c?a C?c qu?n lư ho?t ??ng xây d?ng - Công b? thông tin v? n?ng l?c c?a t? ch?c tham gia ho?t ??ng xây d?ng trên trang web c?a B? Xây d?ng (S? th? t? 137 t?i ??a ch? http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn). - Gi?y ch?ng nh?n ??ng kư nhăn hi?u hàng hoá s? 74263 ???c c?p theo quy?t ??nh s? 7872/Q?-SHTT ngày 09/08/2006 c?a C?c S? h?u trí tu? - B? Khoa h?c và công ngh?. Các thành tích và ch?t l??ng công tŕnh, s?n ph?m: - 01 Huân ch??ng lao ??ng h?ng nh?t, 01 Huân ch??ng lao ??ng h?ng nh́ - C? ??n v? d?n ??u phong trào thi ?ua n?m 2010 c?a Chính Ph?. - Cúp vàng ch?t l??ng xây d?ng Vi?t nam. - 16 Huy ch??ng vàng ch?t l??ng cao công tŕnh s?n ph?m XD Vi?t Nam -  03 C? "??n v? ch?t l??ng cao ngành XD Vi?t Nam". -  09 C? "??n v? ??n v? thi ?ua xu?t s?c" c?a B? V?n hoá Thông tin. -  B?ng khen “??m b?o và nâng cao ch?t l??ng công tŕnh, s?n ph?m xây d?ng Vi?t Nam” giai ?o?n 2006 - 2010. - B?ng khen "?ă có thành tích trong các ho?t ??ng k? ni?m 1000 n?m Th?ng Long - Hà N?i, góp ph?n vào s? nghi?p xây d?ng ch? ngh?a xă h?i và b?o vê t? qu?c" theo Quy?t ??nh s? 591/Q?-TTg ngày 21/4/2011 c?a Th? t??ng Chính ph?. -  Và nhi?u b?ng khen và gi?y khen cho các cán b?, ngh? nhân ?ă có thành tích ??m b?o ch?t l??ng cao cho các công tŕnh s?n ph?m. II/ H? s? kinh nghi?m: N?m kinh nghi?m: STT L?NH V?C THI CÔNG S? N?M KINH NGHI?M 1 Tu b? ph?c h?i di tích ki?n trúc ngh? thu?t, di tích l?ch s? và cách m?ng (c? t? v?n thi?t k? và thi công) 51 n?m 2 Trang trí n?i ngo?i th?t và tr?ng bày b?o tàng 27 n?m 3 Xây d?ng các công tŕnh V?n hoá, dân d?ng, công nghi?p 36 n?m 4 Gia công l?p ??t thi?t b? c? khí, ?i?n l?nh 47 n?m 5 Ch? bi?n gia công các s?n ph?m t? g? ph?c v? trong n??c và xu?t kh?u 28 n?m   163.262.980...

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng