Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

?ă ???c ??i H?i ??ng ICOMOS l?n th? 12 ? Mêxico tháng 10 - 1999 phê chu?n

L?i m? ??u

Di s?n xây c?t b?n x? gi? m?t v? trí trung tâm trong t́nh c?m và ni?m t? hào c?a m?t dân t?c. Di s?n ?ó ?ă ???c th?a nh?n là m?t s?n ph?m ??c tr?ng và h?p d?n c?a xă h?i. Tuy không theo quy t?c quy ??nh song di s?n này là có ???c s?p ??t h?n hoi, v?a có tính th?c d?ng l?i v?a có l?i ích và v? ??p riêng. Nó là tiêu ?i?m c?a cu?c s?ng ???ng ??i ??ng th?i là ch?ng nhân c?a l?ch s? xă h?i. Tuy là công tŕnh c?a con ng??i song di s?n ?ó c?ng là t?o tác c?a th?i gian. Nó s? không x?ng ?áng là di s?n c?a nhân lo?i n?u không t́m cách b?o toàn các m?t hoà h?p ?ó v?n là c?t lơi c?a chính s? t?n t?i c?a con ng??i.

Di s?n xây c?t b?n x? là quan tr?ng, nó là s? bi?u th? c? b?n c?a v?n hoá m?t c?ng ??ng, c?a m?i quan h? gi?a m?t c?ng ??ng và lănh th? c?a ḿnh và ??ng th?i là bi?u th? tính ?a d?ng v?n hoá c?a th? gi?i.

Nhà ?c b?n x? là ph??ng cách truy?n th?ng và t? nhiên mà các c?ng ??ng ?ă t?o d?ng ?? s? d?ng ch? c? trú cho ḿnh. ?ó là m?t ti?n tŕnh ?ang ti?p di?n bao g?m nh?ng bi?n ??i c?n ph?i có và s? thích ?ng h?ng xuyên ?? ?áp ?ng các thúc ép v? m?t xă h?i và môi tr??ng. Kh?p n?i trên th? gi?i là s? s?ng c̣n c?a truy?n th?ng này ?ang b? s? ??ng nh?t hoá kinh t?, v?n hoá và ki?n trúc ?e do?. Làm th? nào ?? ?ng phó v?i các l?c t??ng ?ó là m?t v?n ?? c?n c? b?n ???c ??t ra ?? gi?i quy?t không ch? ??i v?i c?ng ??ng mà c̣n ??i v?i c? chính ph?, các nhà ho?ch ??nh, các nhà ki?n trúc, các nhà qu?n th? và c? v?i m?t nhóm chuyên gia ?a ngành. Do s? ??ng nh?t v?n hoá và s? bi?n ??i kinh t? - xă h?i toàn c?u, nên các ki?n trúc b?n x? kh?p n?i trên th? gi?i là c?c k? d? b? t?n th??ng, ph?i ??i phó v?i nh?ng v?n ?? nghiêm tr?ng v? t́nh tr?ng thu h?p d?n, v? tính cân b?ng n?i t?i và s? h?i nh?p v?i môi tr??ng.

Do ?ó, ngoài Hi?n ch??ng Venice ra, c?n ph?i xác l?p nh?ng nguyên t?c ?? b?o qu?n và b?o v? di s?n xây c?t b?n x? c?a chúng ta.

Nguyên t?c t?ng quát

1. Các công tŕnh xây c?t b?n x? có nh?ng ??c tr?ng nh? sau:

- M?t ph??ng th?c xây c?t ???c c?ng ??ng chia s?;

- M?t tính cách ??a ph??ng ho?c vùng ?áp ?ng ???c môi tr??ng c?a công tŕnh;

- M?t s? liên k?t ch?t ch? phong cách, h́nh dáng và di?n m?o, ho?c cách s? d?ng các ki?u xây c?t truy?n th?ng;

- M?t s? lăo luy?n truy?n th?ng v? b? c?c và xây d?ng truy?n th?ng th??ng không theo nguyên t?c quy ??nh;

- M?t s? ?áp ?ng h?u hi?u các thúc ép v? ch?c n?ng, xă h?i và môi tr??ng;

- M?t s? ?áp ?ng h?u hi?u các ph??ng pháp và tay ngh? xây c?t truy?n th?ng.

2. Vi?c ?ánh giá và b?o v? thành công di s?n b?n x? tu? thu?c vào s? tham gia và ?ng h? c?a c?ng ??ng, cách h? s? d?ng và b?o qu?n th??ng h?ng.

3. Các chính ph? và ch?c s?c có trách nhi?m ph?i th?a nh?n cho t?t c? m?i c?ng ??ng quy?n b?o t?n ph??ng th?c s?ng truy?n th?ng c?a h? và quy?n b?o v? các truy?n th?ng ?ó b?ng m?i bi?n pháp pháp ch?, hành chính và tài chính có trong tay và bi?n pháp pháp quy?n ???c chuy?n giao nh?ng truy?n th?ng ?ó cho các th? h? mai sau.

Nguyên t?c b?o v?

1. Vi?c b?o t?n di s?n xây c?t b?n x? ph?i ???c ti?n hành b?i nh?ng chuyên gia pháp quy?n và các ngành khác nhau ch?u th?a nh?n tính t?t y?u c?a bi?n ??i và phát tri?n và s? c?n thi?t ph?i tôn tr?ng b?n s?c v?n hoá c?a c?ng ??ng.

2. Nh?ng can thi?p ???ng ??i vào các công tnnh xây c?t, các t?ng th? và các nhà ?c b?n x? ph?i có s? tôn tr?ng các giá tr? v?n hoá và tính ch?t truy?n th?ng c?a các công tŕnh ?ó.

3. Di s?n b?n x? ít khi ???c bi?u l? b?ng nh?ng công tŕnh riêng r? mà th??ng ???c b?o toàn t?t b?ng vi?c b?o qu?n và b?o t?n nh?ng c?m và nh?ng nhà ?c có tính ??c tr?ng tu? theo t?ng vùng.

4. Di s?n xây c?t b?n x? là m?t b? ph?n h?p nh?t c?a c?nh quan v?n hoá và m?i quan h? này ph?i ???c l?u tâm trong vi?c so?n th?o các d? án b?o toàn.

5. B?n x? không ch? bao g?m h́nh dáng và k?t c?u v?t ch?t c?a các công tŕnh xây c?t, c?u trúc và không gian, mà c? nh?ng cách các th? ?ó ???c s? d?ng và ???c quan ni?m, và c? nh?ng truy?n th?ng và nh?ng m?i liên k?t có th? g?n bó v?i chúng.

???ng l?i th?c hành

1. Nghiên c?u và l?p h? s?

M?i can thi?p v?t ch?t vào ki?n trúc b?n x? c?n ph?i th?n tr?ng và ph?i có phân tích ??y ?? h́nh dáng và k?t c?u c?a nó tr??c khi ti?n hành. H? s? này ph?i ???c l?u gi? công khai ? b? ph?n l?u tr? cho m?i ng??i r? ti?p xúc.

2. V? trí c?nh quan và c?m công tŕnh

Các cu?c can thi?p vào các công tŕnh xây c?t b?n x? ph?i ???c ti?n hành v?i ư th?c tôn tr?ng và duy tŕ tính toàn v?n c?a v? trí trong m?i quan h? v?i c?nh quan h?u th? và v?n hoá và quan h? gi?a công tŕnh này v?i công tŕnh kia.

3. Các h? th?ng xây c?t truy?n th?ng

Tính liên t?c c?a các h? th?ng xây c?t truy?n th?ng và các k? n?ng xây c?t g?n li?n v?i di s?n b?n x? là c? b?n trong cách bi?u th? tính b?n x?, và tính thi?t y?u ??i v?i vi?c tu s?a và trùng tu các công tŕnh ?ó. Nh?ng k? n?ng ?ó c?n ph?i ???c l?u gi?, ghi l?i và chuy?n giao cho các th? h? ngh? nhân và ng??i xây c?t ngày nay qua giáo d?c và ?ào t?o.

4. Vi?c thay th? v?t li?u và các b? ph?n

Nh?ng bi?n ??i mà ?áp ?ng ???c h?p th?c các yêu c?u s? d?ng ???ng ??i ph?i ???c th?c hi?n b?ng nh?ng v?t li?u ??m b?o gi? ǵn ???c tính g?n k?t ch?t ch? v?i các bi?u th?, di?n m?o, k?t c?u và h́nh dáng c?a t?ng th? công tŕnh, và tính g?n k?t ch?t ch? c?a các v?t li?u xây d?ng.

(c̣n ti?p)

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng