Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

L?i nói ??u

Hi?n ch??ng Burra ???c ICOMOS Australia, là U? ban qu?c gia Australia thu?c H?i ??ng qu?c t? các di tích và di ch? (ICOMOS), thông qua ngày 19-8-1979 t?i Burra ? Nam Australia. Hi?n ch??ng này ???c xây d?ng trên c? s? Hi?n ch??ng qu?c t? v? b?o v? và trùng tu di tích và di ch? Hi?n ch??ng Venice (1964) và Quy?t ngh? c?a ??i h?i ??ng ICOMOS l?n th? 5 h?p ? Matxc?va n?m 1978. ?ă có nh?ng s?a ??i ???c thông qua vào các ngày 23-2-1981, 23-4-1988 và 26-1 1-1999).

Hi?n ch??ng Burra ??a ra các ???ng l?i ch? ??o cho vi?c b?o v? và qu?n lư các ??a ?i?m di s?n có giá tr? v?n hoá d?a trên s? hi?u bi?t và kinh nghi?m c?a các thành viên ICOMOS Australia.

Vi?c b?o v? là m?t b? ph?n h?u c? c?a công tác qu?n lư các ??a ?i?m có giá tr? v?n hoá, và là m?t trách nhi?m th??ng h?ng.

Hi?n ch??ng dùng cho ai?

Hi?n ch??ng xác l?p m?t h? th?ng chu?n m?c dành cho b?t k? ai làm t? v?n, ra quy?t ??nh, ho?c ti?n hành nh?ng công tŕnh trên các ??a ?i?m di s?n có giá tr? v?n hoá, bao g?m các ch? s? h?u, các nhà qu?n lư và ng??i trông coi các ??a ?i?m di s?n ?ó.

Cách s? d?ng Hi?n ch??ng

Hi?n ch??ng c?n ph?i ???c ??c tr?n v?n. Nhi?u ?i?u kho?n là l? thu?c l?n nhau. Các ?i?u kho?n trong ph?n Nguyên t?c B?o v? th??ng ???c phát tri?n trong các ph?n Ti?n tŕnh B?o v? và Th?c hành B?o v? ? phía sau. Các bi?u m?c ??a vào là ?? cho d? ??c ch? không ph?i là nh?ng ph?n h?p thành c?a Hi?n ch??ng.

Hi?n ch??ng là m?t v?n ki?n ??c l?p, song v? m?t s? cách s? d?ng và áp d?ng s? ???c gi?i thích rơ ràng h?n trong các v?n ki?n sau ?ây c?a ICOMOS Australia:

·        ???ng l?i ch? ??o c?a Hi?n ch??ng Burra: Ư ngh?a v?n hoá;

·        ???ng l?i ch? ??o c?a Hi?n ch??ng Burra: Chính sách b?o v?;

·        ???ng l?i ch? ??o c?a Hi?n ch??ng Burra: Th? t?c ti?n hành nghiên c?u và báo cáo;

·        Quy t?c v? ??o lư song song t?n t?i trong công cu?c b?o v? các ??a ?i?m có ư ngh?a.

Hi?n ch??ng áp d?ng vào nh?ng ??a ?i?m nào?

Hi?n ch??ng có th? ???c áp d?ng vào m?i ??a ?i?m có ư ngh?a v?n hoá bao g?m các ??a ?i?m thiên nhiên, ??a ph??ng, l?ch s? có giá tr? v?n hoá.

Nh?ng chu?n m?c do các t? ch?c khác d?ng l?p c?ng ???c coi là xác ?áng. ?ó là Hi?n ch??ng v? Di s?n Thiên nhiên Australia và D? th?o Nguyên t?c ch? ??o vi?c B?o v?, Qu?n lư và S? d?ng các ??a ?i?m di s?n v?n hoá c?a ng??i Aboriginal (ng??i b?n ??a Australia) và ng??i H?i ??o ? Eo Tortes.

T?i sao l?i c?n b?o v??

Các ??a ?i?m có ư ngh?a v?n hoá làm phong phú cu?c s?ng con ng??i, ?em l?i cho h? m?t m?i quan h? sâu s?c ??y c?m h?ng v?i c?ng ??ng và c?nh quan, v?i quá kh? và nh?ng tr?i nghi?m ?ă qua. ?ó là nh?ng n?i l?u tr? l?ch s?, quan tr?ng v́ ?ó là nh?ng bi?u th? h?u h́nh c?a b?n s?c, tri th?c, tài n?ng Australia. Các ??a ?i?m có ư ngh?a v?n hoá ph?n ánh tính ?a d?ng c?a các c?ng ??ng chúng ta, nói cho chúng ta bi?t ta là ai, v? th?i quá kh? ?ă sinh thành chúng ta và t?o tác lên c?nh quan Australia. Nh?ng ??a ?i?m ?ó là không ǵ thay th? ???c và quư báu vô cùng.

Các ??a ?i?m có ư ngh?a v?n hoá c?n ph?i ???c b?o v? v́ l?i ích c?a th? h? hôm nay và các th? h? mai sau.

Hi?n ch??ng Burra ch? tr??ng m?t cách x? lư th?n tr?ng s? thay ??i: làm m?i vi?c c?n thi?t ?? trông nom ???c t?t ??a ?i?m và làm cho nó h?u d?ng, song m?t khác càng ít thay ??i càng t?t ?? cho ??a ?i?m gi? ???c t?i ?a giá tr? v?n hoá c?a nó.

 

 

?i?u kho?n

?i?u 1. ??nh ngh?a

C?n dùng cho Hi?n ch??ng này:

1.1. ??a ?i?m (Place) bao g?m di ch? (site), vùng ??t (area, land), c?nh quan (landscape), công tŕnh xây d?ng và công tŕnh khác (building and other work), nhóm công tŕnh xây d?ng và các công tŕnh khác, và có th? bao g?m c? các ph?n h?p thành, n?i dung, không gian và c? th? gi?i c?a ??a ?i?m.

1.2. Ư ngh?a v?n hoá (Cultural significance) có ngh?a là các giá tr? th?m m?, l?ch s?, khoa h?c, xă h?i ho?c tinh th?n ??i v?i các th? h? quá kh?, hi?n t?i và t??ng lai.

Ư ngh?a v?n hoá hi?n thân ngay chính trong ??a ?i?m, qua k?t c?u, khung c?nh, cách s? d?ng, các m?i k?t h?p, ư ngh?a, t? li?u và các n?i, các v?t có liên quan.

??a ?i?m có th? có m?t lo?t các giá tr? khác nhau tu? theo cá nhân và nhóm ng??i.

Chú gi?i

C?a ICOMOS Australia, không n?m trong n?i dung Hi?n ch??ng

Khái ni?m ??a ?i?m (place) có th? hi?u r?ng ra. Nh?ng khái ni?m mô t? trong ?i?u 1.1 có th? bao g?m c? ?ài t??ng ni?m, cây c?i, v??n, công viên, nh?ng n?i g?n v?i các s? ki?n l?ch s?, khu ?ô th?, thành ph?, ??a ?i?m công nghi?p, di ch? kh?o c? h?c và các n?i linh thiêng ho?c tôn giáo.

Thu?t ng? ư ngh?a v?n hoá ??ng ngh?a v?i ư ngh?a di s?n và giá tr? di s?n v?n hoá.

Ư ngh?a v?n hoá có th? bi?n ??i do ḍng l?ch s? c?a ??a ?i?m.

S? hi?u bi?t ư ngh?a v?n hoá có th? bi?n ??i theo nh?ng thông tin m?i thu nh?n ???c.

1.3. C?u trúc (fabric) có ngh?a là m?i b? ph?n h?u th? c?a ??a ?i?m, bao g?m các ph?n h?p thành, các b? ph?n c? ??nh, n?i dung và các ?? v?t c?a c?u trúc.

1.4. B?o toàn (conservation) có ngh?a là t?t c? m?i quy tŕnh có th? s? d?ng ?? trông coi ??a ?i?m nh?m l?u gi? ư ngh?a v?n hoá c?a nó.

1.5. B?o qu?n (maintenance) có ngh?a là ch?m nom b?o v? th??ng xuyên k?t c?u khung c?nh m?t ??a ?i?m, và c?n ph?i phân bi?t v?i s?a sang. S?a sang bao hàm trùng tu ho?c ph?c d?ng.

1.6. B?o t?n (preservation) có ngh?a là b?o qu?n k?t c?u m?t ??a ?i?m ? hi?n tr?ng và hăm s? xu?ng c?p c?a k?t c?u ?ó.

1.7. Trùng tu (restoration) có ngh?a là ??a k?t c?u ?ang t?n t?i c?a m?t ??a ?i?m tr? l?i t́nh tr?ng ?ă bi?t tr??c kia b?ng cách lo?i b? nh?ng ph?n thêm th?t ho?c ghép l?i nh?ng thành ph?n hi?n c̣n mà b? r?i ra ho?c ??t sai ch? mà không ??a v?t li?u m?i vào.

1.8. Ph?c d?ng (tu t?o l?i, tái d?ng) (reconstruction) có ngh?a là ??a m?t ??a ?i?m tr? l?i t́nh tr?ng ?ă bi?t tr??c kia b?ng cách ??a v?t li?u m?i vào k?t c?u, ?? phân bi?t v?i trùng tu (restoration)

C?u trúc bao g?m các trang trí n?i th?t c?a m?t ??n v? ki?n trúc và nh?ng v?t tích d??i m?t ??t, c?ng nh? các ?? v?t thu ???c trong các cu?c khai qu?t.

C?u trúc có th? xác ??nh ???c các kho?ng không gian, mà không gian có th? là nh?ng y?u t? quan tr?ng trong ư ngh?a c?a ??a ?i?m.

Nh?ng phân bi?t này, ch?ng h?n nh? ??i v?i ?ng máng, có th? di?n ??t nh? sau:

·     b?o qu?n - ki?m tra ??u ??n và thông ?ng máng.

·     s?a sang bao hàm trùng tu - d?ng l?i ?úng ch? các ?o?n ?ng b? sai l?ch.

·     s?a sang bao hàm tu t?o l?i (ph?c d?ng) - thay th? các ?o?n ?ng b? h? nát không th? s?a sang l?i ???c.

?i?u ?ă ???c th?c nh?n là m?i ??a ?i?m và các b? ph?n h?p thành ??u bi?n ??i theo th?i gian ? m?c ?? khác nhau.

 

V?t li?u m?i có th? bao g?m nh?ng v?t li?u thu h?i ? ??a ?i?m khác ???c x? lư l?i. Vi?c này không ???c làm t?n h?i ??n b?t c? m?t ??a ?i?m nào có ư ngh?a v?n hóa.

1.9. Thích ?ng (adaptation) có ngh?a là s?a ??i m?t ??a ?i?m cho thích h?p v?i ch?c n?ng hi?n th?i ho?c m?t ch?c n?ng trù ??nh.

1.10. Cách s? d?ng (use) có ngh?a là ch?c n?ng c?a m?t ??a ?i?m, c?ng nh? các ho?t ??ng và các th?c hành có th? di?n ra ? ??a ?i?m ?ó.

1.11. S? d?ng thích h?p (compatible use) có ngh?a là m?t cách s? d?ng tôn tr?ng ư ngh?a v?n hóa c?a ??a ?i?m, không gây ra m?t tác ??ng ǵ x?u lên ư ngh?a v?n hóa ho?c, n?u có, th́ ph?i r?t t?i thi?u.

1.12. Khung c?nh (setting) có ngh?a là khu v?c xung quanh m?t ??a ?i?m, có th? bao g?m c? th? gi?i.

1.13. ??a ?i?m có liên quan (related place) có ngh?a là m?t ??a ?i?m có góp ph?n vào ư ngh?a v?n hóa c?a m?t ??a ?i?m khác.

1.14. ?? v?t có liên quan (related object) có ngh?a là m?t ?? v?t có góp ph?n vào ư ngh?a v?n hóa c?a m?t ??a ?i?m song không n?m ? cùng m?t ??a ?i?m.

1.15. Các m?i liên k?t (associations) có ngh?a là các quan h? ??c bi?t t?n t?i gi?a dân chúng và m?t ??a ?i?m.

1.16. Ư ngh?a (meaning) là ch? m?t ??a ?i?m có ư ngh?a ǵ, ng? ư ǵ, g?i ra cái ǵ ho?c bi?u th? cái ǵ.

1.17. Th? hi?n (interpretation) có ngh?a là t?t c? m?i cách gi?i thi?u ư ngh?a v?n hóa c?a m?t ??a ?i?m.

Nguyên t?c B?o v?

?i?u 2. B?o v? và Qu?n lư

2.1. Các ??a ?i?m ư ngh?a v?n hoá c?n ph?i ???c b?o v?.

2.2. M?c tiêu c?a b?o v? là gi? l?i ư ngh?a v?n hoá c?a ??a ?i?m.

2.3. B?o v? là b? ph?n h?u c? c?a vi?c qu?n lư t?t các ??a ?i?m ư ngh?a v?n hóa.

2.4. Các ??a ?i?m ư ngh?a v?n hoá ph?i ???c ǵn gi?, không ???c ?? nh?ng ??a ?i?m ?ó b? tai ho? ho?c

Các m?i liên k?t bao g?m các giá tr? xă h?i và tinh th?n trách nhi?m v? v?n hóa ??i v?i m?t ??a ?i?m.

Ư ngh?a nh́n chung là liên quan ??n các m?t phi h?u th? nh? tính ch?t bi?u t??ng và kư ?c.

Th? hi?n có th? là s? liên k?t cách x? lư m?t k?t c?u (thí d? b?o qu?n, ph?c d?ng, trùng tu); cách s? d?ng và các ho?t ??ng t?i các ??a ?i?m; và vi?c s? d?ng t? li?u ??a thêm vào ?? gi?i thích.

?i?u 3. Ti?p c?n th?n tr?ng

3.1. Vi?c b?o v? là d?a trên s? tôn tr?ng ??i v?i k?t c?u, cách s? d?ng, các m?i liên k?t ư ngh?a hi?n t?n. Nó ?̣i h?i m?t s? th?n tr?ng ch? thay ??i cái ǵ th?t c?n thi?t song càng ít càng t?t.

3.2. Các vi?c s?a ??i ? m?t ??a ?i?m không ???c bóp méo ch?ng tích h?u th? và các ch?ng tích khác có ? ??a ?i?m, c?ng không ???c d?a trên ph?ng ?oán.

?i?u 4. Hi?u bi?t, k? n?ng và k? thu?t

4.1. Vi?c b?o v? ph?i s? d?ng m?i hi?u bi?t, k? n?ng và ngành ngh? nào có th? góp ph?n vào vi?c nghiên c?u và trông nom ??a ?i?m.

4.2. Các k? thu?t và v?t li?u truy?n th?ng c?n ???c ?u tiên s? d?ng trong vi?c b?o v? ư ngh?a c?a k?t c?u. Trong m?t s? t́nh hu?ng và d??i m?t s? ?i?u ki?n nh?t ??nh nào ?ó, k? thu?t và v?t li?u hi?n ??i nào có l?i rơ r?t cho vi?c b?o v? th́ có th? tính toán ?? s? d?ng.

?i?u 5. Các giá tr?

5.1. Vi?c b?o v? m?t ??a ?i?m ph?i xác ??nh và cân nh?c m?i m?t c?a giá tr? v?n hoá và thiên nhiên, không ???c tu? ti?n ?u tiên giá tr? này ?? ph??ng h?i giá tr? kia.

Nh?ng d?u v?t thêm th?t, thay ??i và nh?ng cách x? lư k?t c?u m?t ??a ?i?m tr??c ?ó là ch?ng tích v? l?ch s? và các cách s? d?ng ??a ?i?m, và có th? là ?ă góp ph?n vào ư ngh?a v?n hóa c?a ??a ?i?m ?ó. Vi?c b?o v? ph?i giúp hi?u bi?t các ch?ng tích ?ó ch? không ph?i là gây tr? ng?i.

Vi?c s? d?ng k? thu?t và v?t li?u hi?n ??i ph?i d?a trên nh?ng c? li?u và kinh nghi?m v?ng ch?c.

Vi?c b?o v? các ??a ?i?m có ư ngh?a thiên nhiên ?ă ???c gi?i thích trong Hi?n ch??ng v? Di s?n thiên nhiên Australia. Hi?n ch??ng này ?ă xác ??nh ư ngh?a thiên nhiên có ngh?a là t?m quan tr?ng c?a h? sinh thái, tính ?a d?ng sinh h?c và ?a d?ng ??a lư ??i v?i giá tr? t?n t?i c?a ??a ?i?m, ho?c ??i v?i th? h? hôm nay và các th? h? mai sau v? m?t giá tr? khoa h?c, xă h?i ho?c th?m m? ho?c v? tính thi?t y?u cho cu?c s?ng th? h? hôm nay và các th? h? mai sau.

5.2. Các ??ng thái b?o v? các ??a ?i?m có th? khác nhau tu? theo c?p ?? ư ngh?a v?n hoá t? h?i ? m?i ??a ?i?m.

?i?u 6. Ti?n tŕnh Hi?n ch??ng Burra

6.1. ?? ??m b?o vi?c x? lư t?i ?u ư ngh?a v?n hoá c?a m?t ??a ?i?m và nh?ng thách ?? khác ?nh h??ng ??n t??ng lai c?a ??a ?i?m ?ó, c?n ti?n hành theo m?t chu?i ho?t ??ng trong ?ó vi?c thu th?p và phân tích thông tin c?n ph?i làm tr??c khi ra quy?t ??nh. Th?u hi?u ư ngh?a v?n hóa là b??c th? nh?t, r?i ??n phát tri?n chính sách và cu?i cùng là qu?n lư ??a ?i?m phù h?p v?i chính sách.

6.2. Chính sách qu?n lư m?t ??a ?i?m ph?i d?a trên s? hi?u bi?t ư ngh?a v?n hoá c?a ??a ?i?m ?ó.

6.3. Phát tri?n chính sách c?ng ph?i bao g?m vi?c cân nh?c các nhân t? khác ?nh h??ng ??n t??ng lai c?a ??a ?i?m ch?ng h?n nh? các nhu c?u c?a ng??i s? h?u, các ngu?n l?c có trong tay, nh?ng câu thúc bên ngoài và t́nh tr?ng v?t th? c?a ??a ?i?m.

?i?u 7. Cách s? d?ng

7.1. Khi nào mà vi?c s? d?ng m?t ??a ?i?m là có ư ngh?a v?n hoá th́ vi?c s? d?ng ?ó c?n ???c duy tŕ.

7.2. M?t ??a ?i?m c?n ph?i có m?t cách s? d?ng thích h?p.

V́ s? hi?u bi?t các giá tr? v?n hóa có th? bi?n chuy?n nên c?n ph?i có m?t cách ti?p c?n th?n tr?ng. ?i?u kho?n này không ???c dùng ?? bi?n minh cho nh?ng hành ??ng không gi? ǵn ư ngh?a v?n hóa.

Ti?n tŕnh Hi?n ch??ng Burra, c?ng g?i là chu?i kh?o sát, quy?t ??nh, hành ??ng s? ???c minh h?a b?ng s? ?? ? ph? l?c.

Chính sách c?n ph?i xác ??nh m?t cách s? d?ng ho?c m?t cách liên k?t s? d?ng ho?c nh?ng gi?i h?n v? S? d?ng ?? duy tŕ ư ngh?a v?n hóa c?a ??a ?i?m. M?t cách s? d?ng m?i ch? ???c làm thay ??i ? m?c t?i thi?u k?t c?u v?t ch?t và các s? d?ng quan tr?ng, ph?i tôn tr?ng các m?i liên k?t và các ư ngh?a, và, ? ?âu có th? th́ ph?i t?o ?i?u ki?n ti?p di?n cho nh?ng th?c hành có ?óng góp và có tham gia vào ư ngh?a v?n hóa c?a ??a ?i?m.

?i?u 8. Khung c?nh

Vi?c b?o v? ?̣i h?i ph?i duy tŕ m?t khung c?nh th? gi?i tho? ?áng và nh?ng m?i quan h? khác có ?óng góp cho ư ngh?a v?n hoá c?a ??a ?i?m.

Xây d?ng m?i, phá s?p ??, xâm chi?m ho?c nh?ng thay ??i khác làm h? th?p giá tr? c?a khung c?nh ho?c các m?i quan h? ??u là không thích h?p.

?i?u 9. V? trí

9.1. V? trí h?u th? c?a m?t ??a ?i?m là b? ph?n ư ngh?a v?n hóa c?a ??a ?i?m ?ó. M?t toà nhà, m?t công tŕnh xây d?ng ho?c m?t b? ph?n c?u thành c?a m?t ??a ?i?m ph?i ???c gi? nguyên ? v? trí l?ch s? c?a nó. Chuy?n d?i v? trí nh́n chung là không ch?p nh?n ???c tr? phi ?ó là bi?n pháp th?c ti?n duy ?? ??m s? s?ng c̣n c?a nó.

9.2. M?t s? toà nhà, công tŕnh xây d?ng ho?c các c?u thành khác c?a các ??a ?i?m v?n có th? ?ă ???c thi?t k? ?? s?n sàng di chuy?n ho?c ?ă t?ng ???c di chuy?n trong ḍng l?ch s? c?a chúng. Vi?c di chuy?n nh?ng công tŕnh này là thích ?áng n?u chúng không có quan h? ǵ có ư ngh?a v?i v? trí hi?n th?i c?a chúng.

9.3. N?u m?t toà nhà, công tŕnh xây d?ng ho?c b? ph?n c?u thành nào ?ó ph?i chuy?n d?i, th́ nó ph?i ???c chuy?n ??n m?t v? trí thích h?p và t?o cho nó m?t cách s? d?ng phù h?p v?i giá tr? c?a nó. M?t quy?t ??nh nh? v?y ph?i không làm ph??ng h?i cho b?t k? m?t ??a ?i?m nào có ư ngh?a v?n hóa.

?i?u 10. ?? ??c (contents)

?? ??c, v?t c? ??nh, ?? v?t r?i có góp ph?n vào ư ngh?a v?n hóa m?t ??a ?i?m ph?i ???c gi? nguyên t?i ch?. Vi?c di chuy?n chúng là không ???c ch?p nh?n tr? phi ?ó là bi?n pháp duy nh?t ?? ??m b?o an toàn và b?o t?n chúng, là t?m th?i ?? x? lư ho?c tr?ng bày, v́ nh?ng lư do v?n hóa, v́ s?c kh?e và an toàn, ho?c ?? b?o v? ??a ?i?m. Nh?ng th? ?ó ph?i ???c tr? v? ch? c? khi t́nh th? cho phép, vi?c này là thích ?áng v? m?t v?n hóa.

?i?u 11. ??a ?i?m và ?? v?t có liên quan

S? ?óng góp c?a các ??a ?i?m có liên quan và các ?? v?t liên quan vào ư ngh?a v?n hóa c?a m?t ??a ?i?m c?n ph?i ???c duy tŕ.

Khung c?nh th? gi?i có th? bao g?m cách s? d?ng, cách ch?n v? trí, h́nh kh?i, t? l?, tính ch?t, màu s?c, k?t c?u và v?t li?u. Các m?i quan h? khác, ch?ng h?n nh? các m?i liên quan l?ch s?, có th? góp ph?n lư gi?i, ?ánh giá, làm h?ng thú ho?c hi?u sâu ??a ?i?m h?n.

?i?u 12. S? tham gia

Vi?c b?o v?, th? hi?n và qu?n lư m?t ??a ?i?m ph?i trù tính ?? có s? tham gia c?a nh?ng ng??i có nh?ng m?i liên k?t ??c bi?t v?i ??a ?i?m có nh?ng ư ngh?a ??c bi?t ??i v?i h?, ho?c nh?ng ng??i có trách nhi?m v? xă h?i, tinh th?n ho?c v? v?n hóa ? m?t ph??ng di?n nào ?ó ??i v?i ??a ?i?m.

?i?u 13. S? c?ng sinh c?a các giá tr? v?n hóa

S? c?ng sinh c?a các giá tr? v?n hóa ph?i ???c công nh?n, tôn tr?ng và khuy?n khích, ??c bi?t trong tr??ng h?p các giá tr? ?ó có s? xung ??t nhau.

Ti?n tŕnh b?o v?

?i?u 14. Ti?n tŕnh b?o v?

Vi?c b?o v?, tùy theo t́nh hu?ng, có th? bao g?m các quá tŕnh: duy tŕ ho?c ph?c h?i m?t cách s? d?ng; duy tŕ các m?i liên k?tcác ư ngh?a; b?o qu?n, b?o t?n, trùng tu, thích ?ng th? hi?n; và thông th??ng bao g?m s? ph?i h?p vài ba thao tác ?ó v?i nhau.

?i?u 15. Thay ??i

15.1. Vi?c thay ??i có th? là c?n thi?t ?? ǵn gi? ư ngh?a v?n hóa, song s? là không ???c mong ??i n?u nó làm gi?m ư ngh?a v?n hóa. Kh?i l??ng thay ??i ??i v?i m?t ??a ?i?m ph?i tùy thu?c vào ư ngh?a v?n hóa c?a ??a ?i?m ?ó và cách th? hi?n thích ?áng ??a ?i?m ?ó.

15.2. Nh?ng thay ??i mà làm gi?m ư ngh?a v?n hóa ph?i có tính ??o ng??c ???c, và s? ???c ??o ng??c l?i khi t́nh th? cho phép.

15.3. Phá h?y k?t c?u có ư ngh?a c?a m?t ??a ?i?m nói chung là không ???c ch?p nh?n. Tuy nhiên, trong m?t s? tr??ng h?p, nh?ng phá b? nho nh? có th? ???c d? tính trong khuôn kh? ?? b?o v? ??a ?i?m. Vi?c d? b? k?t c?u có ư ngh?a ph?i ???c ph?c d?ng l?i khi t́nh th? cho phép.

15.4. Nh?ng ?óng góp m?i m?t vào ư ngh?a v?n hóa c?a m?t ??a ?i?m c?n ph?i ???c tôn tr?ng. N?u m?t ??a ?i?m bao g?m k?t c?u, cách s? d?ng, các m?i liên

Trong m?t s? tr??ng h?p, các giá tr? v?n hóa xung ??t nhau có th? ?nh h??ng ??n chính sách phát tri?n và các quy?t ??nh qu?n lư trong ?i?u kho?n này, t? ng? giá tr? v?n hóa là ?? ch? nh?ng tín ng??ng quan tr?ng ??i v?i m?t nhóm v?n hóa bao g?m, song không ch? gi?i h?n ? ḷng tin chính tr?, tôn giáo, tinh th?n, ??o lư. Cho nên, t? ng? ?ó có ư ngh?a r?ng l?n h?n các giá tr? g?n v?i ư ngh?a v?n hóa.

C?ng có th? có tr??ng h?p không c?n m?t thao tác nào ?? th?c hi?n b?o v?.

Khi c?n ph?i thay ??i, th?m ḍ m?t lo?t các ph??ng th?c ?? ch?n ra m?t ph??ng th?c nào làm gi?m ư ngh?a v?n hóa ít nh?t.

Nh?ng thay ??i ??o ng??c ???c ph?i ???c coi nh? là t?m th?i. Thay ??i không ??o ng??c ch? ???c dùng nh? là ph??ng sách cu?i cùng và không ???c làm c?n tr? hành ??ng b?o v? sau này.

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng