In

?ă ???c thông qua t?i ??i h?i qu?c t? l?n th? nh?t các ki?n trúc s? và k? thu?t gia v? Di tích L?ch s?, Athens, 1931.

T?i ??i h?i ? Athens b?y quy?t ngh? sau ?ây ?ă ???c ban b?, g?i là ''Hi?n ch??ng Trùng tu'' (Carta del Restauro).

1. C?n ph?i xác l?p các t? ch?c qu?c t? v? Trùng tu ? c?p ?? thao tác và t? v?n.

2. Các d? án d? ki?n Trùng tu ph?i ???c thông qua vi?c phê phán thông tu? ?? tránh ???c nh?ng sai l?m có th? gây ra m?t mát ??c tính và giá tr? l?ch s? c?a ki?n trúc.

3. Các v?n ?? r?c r?i v? b?o t?n di ch? l?ch s? ph?i ???c gi?i quy?t theo lu?t ??nh ? c?p qu?c gia cho m?i ??t n??c.

4. Các di ch? kh?o c? ?ă khai qu?t mà không ???c trùng tu ngay th́ ph?i l?p l?i ?? b?o v?.

5. K? thu?t và v?t li?u hi?n ??i có th? ???c s? d?ng trong vi?c trùng tu.

6. Các di ch? l?ch s?  ph?i ???c b?o v? b?ng m?t h? th?ng b?o v? nghiêm ng?t.

7. Vi?c b?o v? khu v?c xung quanh ch? l?ch s? ph?i ???c ??c bi?t chú ư.

T?ng k?t c?a H?i th?o Athens

I. Lu?n thuy?t - Nguyên t?c chung

H?i ngh? ?ă nghe tŕnh bày nh?ng nguyên t?c chung và nh?ng lu?n thuy?t liên quan ??n vi?c b?o v? Di tích.

M?c dù có s? khác bi?t gi?a các tr??ng h?p c? th? c?n có gi?i pháp riêng cho t?ng tr??ng h?p, song H?i ngh? nh?n th?y r?ng trong các qu?c gia khác nhau có ??i di?n ? ?ây, n?i lên m?t khuynh h??ng mu?n t? b? nh?ng cu?c trùng tu toàn b? ?? tránh nh?ng b?t tr?c n?y sinh b?ng cách l?p d?ng ra m?t h? th?ng b?o qu?n th??ng tr?c th??ng xuyên, ngơ h?u ??m b?o ???c vi?c b?o t?n các công tŕnh.

Trong tr??ng h?p di tích b? ?? nát ho?c phá ho?i mà vi?c trùng tu nh?t thi?t ph?i ???c ti?n hành, H?i ngh? khuy?n ngh? ph?i tôn tr?ng công tŕnh l?ch s? và ngh? thu?t th?i x?a, không ???c lo?i b? phong cách c?a m?t th?i ??i nào ?ó v?n có.

H?i ngh? khuy?n ngh? nên duy tŕ vi?c cho s? d?ng có th?i h?n các công tŕnh ?? ??m b?o ???c ??i s?ng liên t?c c?a nh?ng công tŕnh ?ó; song chúng ph?i ???c s? d?ng vào nh?ng m?c ?ích tôn tr?ng tính cách l?ch s? và ngh? thu?t c?a công tŕnh.

II. Các bi?n pháp hành chính và l?p pháp liên quan ??n Di tích L?ch s?

H?i ngh? ?ă nghe tŕnh bày các bi?n pháp l?p pháp nh?m b?o v? các di tích có giá tr? ngh? thu?t, l?ch s? ho?c khoa h?c ? các qu?c gia khác nhau.

H?i ngh? nh?t trí tán thành khuynh h??ng chung trong v?n ?? này là công nh?n m?t s? quy?n c?a c?ng ??ng ??i v?i t? h?u tài s?n.

H?i ngh? nh?n th?y r?ng nh?ng khác bi?t t?n t?i gi?a các bi?n pháp l?p pháp là n?y sinh t? khó kh?n trong vi?c ?i?u hoà công lu?t v?i quy?n cá th?.

V́ v?y, tuy tán thành khuynh h??ng chung c?a các bi?n pháp l?p pháp ?ă tŕnh bày, song H?i ngh? cho r?ng nh?ng bi?n pháp kia ph?i phù h?p v?i hoàn c?nh ??a ph??ng và chi?u h??ng công lu?n ?? ít ph?i g?p nh?t nh?ng ch?ng ??i có th? x?y ra, ph?i có ??n bù tho? ?áng cho các ch? tài s?n khi h? ???c kêu g?i ph?i hy sinh cho l?i ích chung.

H?i ngh? bày t? mong mu?n các ch?c s?c ? m?i n??c ???c trao ?? quy?n l?c ??, trong tr??ng h?p c?p bách, th?c thi ???c các bi?n pháp b?o t?n.

H?i ngh? tha thi?t mong ??i C? quan B?o tàng Qu?c t? cho in m?t s?u t?p và m?t b?ng bi?u so sánh các bi?n pháp l?p pháp có hi?u l?c ? các n??c khác nhau và ?n ph?m ?ó s? luôn ???c c?p nh?t.

III. Nâng cao giá tr? th?m m? Di tích

H?i ngh? khuy?n ngh?, trong vi?c xây d?ng công tŕnh, ph?i tôn tr?ng tính ch?t và di?n m?o c?a ?ô th? mà trong ?ó công tŕnh ???c xây d?ng, nh?t là ? vùng lân c?n các di tích, n?i mà môi tr??ng xung quanh c?n ???c ??c bi?t quan tâm. Ngay c? m?t s? t?ng th?, m?t s? c?nh quan tráng l? c?ng ph?i ???c b?o t?n.

C?ng c?n ph?i nghiên c?u các lo?i cây c?i, th?o m?c nào thích h?p v?i lo?i di tích này hay nhóm di tích kia ?? ǵn gi? ???c tính cách c? x?a c?a chúng. H?i ngh? ??c bi?t khuy?n ngh? lo?i b? m?i h́nh th?c qu?ng cáo, m?i c?t ?i?n tín d?ng ch??ng m?t, m?i xí nghi?p gây ?n, và c? m?i ?ng, tr?, c?t cao trong vùng lân c?n di tích ngh? thu?t và l?ch s?.

IV. Trùng tu Di tích

Các chuyên gia ?ă nghe nhi?u thông báo khác nhau v? vi?c s? d?ng v?t li?u hi?n ??i ?? gia c? di tích. H? tán thành vi?c s? d?ng th?n tr?ng m?i nguyên li?u c?a k? thu?t hi?n ??i và ??c bi?t h?n là dùng bê tông c?t s?t.

H? nói c? th? là các ph??ng ti?n gia c? ?ó ph?i ???c che kín ? b?t k? ch? nào có th? làm ???c ?? l?u gi? ???c di?n m?o và tính ch?t c?a di tích ???c trùng tu.

??c bi?t h?n, h? khuy?n ngh? ch? s? d?ng nh?ng v?t li?u ?ó trong tr??ng h?p ?? tránh xê d?ch (tháo ra, l?p vào) các b? ph?n ph?i b?o t?n.

V. S? suy thoái c?a các Di tích

H?i ngh? nh?n th?y r?ng, trong ?i?u ki?n cu?c s?ng hi?n th?i, các di tích trên kh?p th? gi?i ngày càng b? ?e do? b?i các tác nhân khí quy?n.

Ngoài các bi?n pháp pḥng ng?a thông d?ng và các ph??ng pháp th?nh hành ???c áp d?ng h?u hi?u trong vi?c b?o t?n các t??ng ki?n trúc, cho ??n nay, do tích ph?c t?p c?a các tr??ng h?p và s? hi?u bi?t hi?n th?i, v?n ch?a th? h? th?ng hoá ???c thành nh?ng quy t?c chung.

H?i ngh? khuy?n ngh?:

1. Trong t?ng n??c c?n có s? h?p tác gi?a các ki?n trúc s?, các qu?n th? di tích v?i các chuyên gia v?t lư h?c, hoá h?c, khoa h?c t? nhiên nh?m xác ??nh nh?ng ph??ng pháp h?u d?ng trong t?ng tr??ng h?p c? th?;

2. C? quan B?o tàng Qu?c t? ph?i n?m k?p th?i công vi?c ???c ti?n hành trong l?nh v?c này ? m?i n??c, và ph?i thông báo trong các ?n ph?m c?a ḿnh;

V? vi?c b?o t?n các ?iêu kh?c ki?n trúc, H?i ngh? cho r?ng vi?c g? tác ph?m ?iêu kh?c ra kh?i khung v?n ???c t?o tác h?u c? v?i nó là, v? nguyên t?c, c?n ???c can ng?n. H?i ngh? khuy?n ngh?, ?? ???c th?n tr?ng, c?n b?o t?n các tác ph?m g?c ? t?i ch?, ? n?i nó ?ang t?n t?i ho?c, trong tr??ng h?p b?t kh? thi, ti?n hành ?? khuôn.

VI. K? thu?t b?o t?n

H?i ngh? hài ḷng nh?n th?y các nguyên t?c và k? thu?t ???c tŕnh bày trong các thông báo chi ti?t ??u kh?i ngu?n t? m?t xu h??ng chung, ?ó là:

N?u là ph? tích, vi?c b?o t?n c?n ???c ti?n hành th?n tr?ng t? m?, l?n l??t ??t các b? ph?n g?c t́m ???c vào ?úng v? trí c?a chúng (anastylose) m?i khi có th? làm ???c; nh?ng v?t li?u m?i c?n dùng cho thao tác này ph?i luôn luôn ???c ?? l? rơ có th? nh?n ra ???c. Khi ph? tích ?ă ???c khai qu?t l? thiên mà vi?c b?o t?n nh?n th?y là không th? ti?n hành ???c, th́ H?i ngh? khuy?n ngh? là ph? tích ph?i ???c l?p l?i, t?t nhiên là sau khi ?ă lên ??y ?? các b?n ?nh, b?n v? chính xác.

C?ng c?n cho r?ng ???ng nhiên là k? thu?t khai qu?t và vi?c b?o t?n các di tích c? ?̣i h?i ph?i có s? h?p tác ch?t ch? gi?a nhà kh?o c? h?c và nhà ki?n trúc.

C̣n ??i v?i nh?ng di tích khác, các chuyên gia ??u nh?t trí r?ng, tr??c khi ti?n hành m?i vi?c gia c? ho?c trùng tu b? ph?n ph?i có s? phân tích sâu s?c t? m? các lo?i xâm ho?i và tính ch?t xâm ho?i trên các di tích. Các chuyên gia th?a nh?n r?ng m?i tr??ng h?p c?n ph?i ???c phân tích riêng bi?t.

VII. B?o t?n di tích và H?p tác qu?c t?

a. H?p tác k? thu?t và tinh th?n

Nh?n th?c ???c rơ ràng vi?c b?o t?n di s?n kh?o c? và ngh? thu?t c?a nhân lo?i là m?i quan tâm và l?i ích chung c?a c?ng ??ng các qu?c gia, nh?ng ng??i canh gi? n?n v?n minh,

Hy v?ng r?ng các Nhà n??c, hành ??ng theo tinh th?n Tho? ??c c?a H?i Qu?c liên (Covenant of the League of Nations), s? cùng nhau không ng?ng m? r?ng ngày càng c? th? h?n s? h?p tác nh?m thúc ??y vi?c b?o t?n các di tích ngh? thu?t và l?ch s?;

Mong ??i r?t nhi?u ? các t? ch?c và h?i ?oàn hăy bi?u th? cao nh?t, mà không h? làm ph??ng h?i ??n công lu?t qu?c t?, m?i quan tâm c?a ḿnh ??i v?i vi?c b?o v? các ki?t tác ngh? thu?t, ti?ng nói c?a v?n minh, mà d??ng nh? ?ang ??ng tr??c m?i ?e do? s?p ??;

Bày t? ḷng mong mu?n các Chính ph? hăy vui ḷng g?i ??n T? ch?c H?p tác Tri th?c (Intellectnal Cooperation Organization) các yêu c?u nh?m ??t ??n m?c ?ích nói trên;

C̣n U? ban Qu?c t? H?p tác Trí th?c, sau cu?c ?i?u tra c?a c? quan B?o tàng Qu?c t? và sau khi ?ă thu th?p ???c m?i thông tin thích h?p, ??c bi?t là t? U? ban Qu?c gia H?p tác Tri th?c có liên quan, s? bày t? quan ni?m c?a ḿnh v? các b??c thích h?p c?n ph?i ti?n hành và v? th? t?c c?n ph?i tuân th? cho m?i tr??ng h?p riêng r?.

Các thành viên H?i ngh?, sau khi ?ă ??n tham quan nhi?u di ch? khai qu?t và nhi?u di tích c? Hy L?p trong quá tŕnh làm vi?c và trong chuy?n h?i tŕnh nghiên c?u ???c t? ch?c trong d?p này, ?ă ??ng t́nh bày t? ḷng khâm ph?c chính ph? Hy L?p, trong nhi?u n?m qua không ch? t? ḿnh ??m nhi?m tri?n khai nhi?u công tŕnh to l?n mà c̣n ti?p nh?n s? h?p tác c?a các nhà kh?o c? h?c và chuyên gia ??n t? nhi?u qu?c gia.

Các thành viên H?i ngh? nh?n th?y ?ây là m?t m?u m?c ho?t ??ng ch? có ?óng góp thêm vào vi?c th?c hi?n m?c ?ích h?p tác trí th?c, ?i?u mà các thành viên th?y là c?n thi?t trong quá tŕnh làm vi?c c?a ḿnh.

b. Vai tṛ c?a giáo d?c trong vi?c tôn tr?ng di tích

H?i ngh? kh?ng ??nh r?ng s? b?o ??m h?u hi?u nh?t cho v?n ?? b?o t?n di tích l?ch s? và công tŕnh ngh? thu?t ph?i là xu?t phát t? ḷng tôn tr?ng và g?n bó c?a chính b?n thân dân chúng ??i v?i di tích, công tŕnh; Và nh?n th?c r?ng t́nh c?m ?ó có th? ???c khu?ch tr??ng b?ng m?t hành ??ng thích ?áng c?a các ch?c s?c công quy?n;

Cho nên khuy?n ngh? các nhà giáo d?c nên t?o cho tr? em và thanh niên m?t ư th?c không làm suy thoái bi?n d?ng di tích dù nó ?ang ? t́nh tr?ng nào, và nên d?y b?o h? quan tâm nhi?u h?n, chung h?n và r?ng h?n ??n vi?c b?o v? các ch?ng tích c? th? c?a m?i th?i ??i v?n minh.

c. L?i ích c?a vi?c l?p t? li?u qu?c t?

H?i ngh? bày t? mong ??c r?ng:

1.     M?i Nhà n??c, ho?c các t? ch?c ???c l?p nên và ???c th?a nh?n có th?m quy?n v? vi?c này, cho xu?t b?n m?t danh m?c các di tích l?ch s? qu?c gia, có kèm theo ?nh và chú gi?i;

2.     M?i Nhà n??c l?p các h? s? l?u tr? t?p h?p t?t c? t? li?u liên quan ??n các di tích l?ch s? c?a n??c ḿnh;

3.     M?i Nhà n??c s? g?i cho C? quan B?o tàng Qu?c t? các ?n ph?m v? di tích l?ch s? và ngh? thu?t c?a ḿnh;

4.     C? quan này s? ??ng t?i trong các ?n ph?m c?a ḿnh nh?ng bài vi?t v? các quy tŕnh và ph??ng pháp t?ng quát ?ă ???c s? d?ng trong vi?c b?o t?n các di tích l?ch s?;

5.     C? quan s? nghiên c?u ph??ng th?c t?t nh?t ?? s? d?ng các thông tin ?ă ???c t?p trung nh? nói trên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: