Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

Công tŕnh: Tu b?, tôn t?o di tích ?́nh Hàng Kênh - H?i Pḥng

??a ?i?m xây d?ng: ph??ng Hàng Kênh, qu?n Lê Chân, thành ph? H?i Pḥng

Giá tr? h?p ??ng: 5.373.725.000 ??ng

Th?i gian thi công: 2005 - 2007

Ch? ??u t?: S? V?n hoá Thông tin thành ph? H?i Pḥng

??n v? thi công: Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng

Email In PDF.

Công tŕnh: Tu b? Gác chuông, hành lang ?ông, hành lang tây, tam quang ngo?i thu?c d? án ??u t? b?o t?n, tu b? khu di tích Chùa Keo - Thái B́nh

??a ?i?m xây d?ng: Xă Duy Nh?t, huy?n V? Th?, t?nh Thái B́nh Giá tr? h?p ??ng: 6.397.191.000 ??ng

Ch? ??u t?: S? V?n hoá Thông tin t?nh Thái B́nh

??n v? thi công: Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng

Email In PDF.

Công tŕnh: Tu b?, tôn t?o di tích ?́nh Ki?n Bái - H?i Pḥng

Email In PDF.

Ng??i ta nói Hà B?c (hai t?nh B?c Ninh, B?c Giang bây gi?) là ??t th?n ??t thánh. Có nhi?u chùa c? n?m trên mi?n ??t này: chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Ph?t Tích,... Chùa Dâu là ngôi chùa c? nh?t ? c? ?ô Luy Lâu (th? k? th? 2 sau Công nguyên), và là trung tâm Ph?t Giáo l?n nh?t ? Vi?t Nam.

Email In PDF.

Công tŕnh: Tu b?, tôn t?o khu di tích ?́nh ?́nh B?ng - B?c Ninh

??a ?i?m xây d?ng: huy?n T? S?n, t?nh B?c Ninh

Giá tr? h?p ??ng: 8.388.000.000 ??ng

Th?i gian th?c hi?n: 01/2007 - 02/2008

Ch? ??u t?: U? ban nhân dân xă ?́nh B?ng

??n v? thi công: Công ty CP Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng

Ch? huy tr??ng công tr??ng: KS Nguy?n ?́nh Hi?n

Email In PDF.

Tu b? chùa Hoa Yên - Khu di tích Yên T? - Qu?ng Ninh

Th?i gian: 2002 - 2004

Giá tr? h?p ??ng: 7.950.000.000 ??ng

Ch? ??u t?: Ban qu?n lư d? án Yên T? - Uông Bí - Qu?ng Ninh

??n v? thi công: Công ty Tu b? di tích và Thi?t b? v?n hoá Trung ??ng

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng