Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

Ngày 19 tháng 9 n?m 2018, t?i h?i tr??ng B?o tàng t?nh Bà R?a V?ng Tàu ?ă ti?n hành l? kh?i công d? án: Tr?ng bày n?i th?t nhà b?o tàng t?nh. Tham d? t?i bu?i l? có các lănh ??o c?a B?o tàng t?nh, S? v?n hóa th? thao và du l?ch t?nh cùng các nhà th?u có liên quan. Nhà th?u thi?t k?: Công ty CP m? thu?t Trung ??ng. Nhà th?u giám sát: Công ty CP Tu b? di tích Trung ??ng - Vinaremon. Nhà th?u thi công: Công ty CP xây d?ng và ph?c ch? công tŕnh v?n hóa.

B?o tàng t?nh Bà R?a - V?ng Tàu

Ông: Tr?n V?n Khanh - T?ng giám ??c Công ty CP Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon phát bi?u t?i bu?i l?

 

CÁC KHÔNG GIAN TR?NG BÀY – NH?NG ?I?M NH?N

1. T?ng tr?t

Không gian t?ng tr?t chia làm 2 ph?n: Ti?n s?nh và ??i s?nh

 • Ti?n s?nh

- Trung tâm là Kh?i ?èn ?iêu kh?c ngh? thu?t H́nh t??ng m?t ?àn chim l?c và sóng bi?n ( ch?t li?u th?y tinh Falê màu vàng, tr?ng nhi?u kích th??c khác nhau ) chi?m h?t 2/3 chi?u cao ti?n s?nh, ban ngày l?y ánh sáng t? nhiên, ban ?êm s? d?ng ánh sáng ?èn chi?u ngh? thu?t.

- Không gian ?ón ti?p, qu?y l?u ni?m và gi? ?? ( c?a khách)

 • ??i s?nh

- Sa bàn l?n, cung c?p thông tin v? hành chính, giao thông, di tích l?ch s? v?n hóa; s? ki?n l?ch s? tiêu bi?u; danh th?ng; làng ngh?; dàn khoan; b?n c?ng, khu ch? xu?t/ công nghi?p….

- Tr?n sa bàn: b?u tr?i tṛn, ánh sáng r?c r?, d?u mát c?a gió bi?n, cho c?m giác ban ngày 24/24 gi? ( sa bàn có ???ng kính ch? b?ng 2/3 b?u tr?i)

- Ph?n tr?ng bày Nh?t th?i và Chuyên ?? ( tr?ng bày m?t s? b? s?u t?p ??c ?áo nh?: C? v?t, s?u t?p v? khí c?… c?a các nhà s?u t?p t? nhân. K?t h?p tr?ng bày ng?n h?n ph?c v? các nhi?m v? chính tr? c?a t?nh theo t?ng th?i ?i?m).

 • D?ng chân và gi?i khát: ???c b? trí ? không gian bên ngoài tr?i, ti?p c?n tr?c ti?p v?i s?nh ?ón ti?p.

2. L?u 1 ( S=900m2)

 • Ph?n I. ??t n??c – con ng??i Bà R?a – V?ng Tàu (443m2)

- M?c tiêu t?ng quát: Tái hi?n, gi?i thi?u ??c ?i?m t? nhiên và ??i s?ng các c?ng ??ng dân c? tiêu bi?u trong t?nh.

- Yêu c?u th? hi?n: m?u hi?n v?t ( tài nguyên thiên nhiên); tài li?u khoa h?c ph?: h́nh ?nh, s? ??, b?n ??, mô h́nh, âm thanh; t?p trung th? hi?n ?i?m nh?n ?n t??ng nh?ng ??a l?i ???c cái nh́n toàn di?n cho du khách.

- N?i dung tr?ng bày:

+ S?n th?y h?u t́nh ( núi r?ng, sông bi?n, ??ng b?ng); các ngu?n tài nguyên thiên nhiên.

+ C?nh quan thiên nhiêu tiêu bi?u ( ?i?m nh?n l?i th?): R?ng B́nh Châu, Ph??c C?u, su?i n??c nóng

 • T? h?p b?o t?n thiên nhiên h?i ??o ( Côn ??o: San hô, c? bi?n, ḅ bi?n, rùa bi?n, th?m th?c v?t)

. Tài nguyên khoáng s?n: d?u, khí; tài nguyên bi?n

. Tài nguyên danh th?ng: các băi t?m, c?nh quan ??c tr?ng

+ Các c?ng ??ng tiêu bi?u x?a- nay ( ?i?m nh?n v?n hóa xă h?i ??c tr?ng)

. Khái quát v? di?n tích, thành ph?n dân t?c, ngành ngh?, ??n v? hành chính, dân s? qua các th?i k? ..vv…

 • T? h?p sinh ho?t gia ?́nh và sinh ho?t c?ng ??ng Châu ro
 • T? h?p sinh ho?t gia ?́nh và sinh ho?t c?ng ??ng ng??i Kinh ( Vi?t)
 • Ph?n II: Bà R?a – V?ng Tàu  th?i Ti?n s? ( 156m2)

- M?c tiêu t?ng quát: Gi?i thi?u t?ng quát l?ch s? vùng ??t Bà R?a – V?ng Tàu th?i ti?n s? thông qua hi?n v?t g?c và tài li?u khoa h?c ph?.

- Yêu c?u th? hi?n: Tr?ng bày hi?n v?t g?c theo di tích Kh?o c? h?c, dùng tài li?u khoa h?c ph? ?? minh h?a.

- N?i dung tr?ng bày:

+ B?n ?? Kh?o c? h?c Bà R?a – V?ng Tàu

+ Nhà sàn, di tích Kh?o c? h?c B?ng B?c, B?ng Th?m

 • T? h?p khu m? ṿ, di tích Kh?o c? h?c Long S?n

+ Ch? tác công c?, di tích Kh?o c? h?c bi?n ??o ( Ḥn Cau, Ḥn Bà, C?n H?i ??ng…).

+ Tr?ng ??ng ?ông S?n ( phát hi?n t?i V?ng Tàu)

( và D?u tích, hi?n v?t v?n hóa Óc Eo trên vùng ??t Bà R?a – V?ng Tàu)

 • Ph?n III: Bà R?a – V?ng Tàu th?i kh?n hoang m? ??t l?p làng ??n gi?a th? k? XIX (301m2)

- M?c tiêu t?ng quát: Gi?i thi?u l?ch s? vùng ??t tr??c khi ng??i Vi?t t?i, làm n?i b?t vai tṛ vùng ??t c?a ngơ, vùng ??t trung chuy?n Bà R?a – V?ng Tàu trong qua tŕnh ng??i Vi?t ti?n xu?ng ph??ng Nam, nh?n m?nh v? th? l?ch s?, kinh t?, v?n hóa Bà R?a – V?ng Tàu su?t chi?u dài l?ch s? m? ??t m? n??c…

- Yêu c?u chung: Tr?ng bày hi?n v?t g?c k?t h?p tài li?u khoa h?c ph?, mô h́nh… minh h?a làm n?i b?t m?c tiêu.

- N?i dung tr?ng bày:

+ Các d?u tích l?ch s? th?i m? ??t:

. Bàu Thành; ??n l?y Ph??c T?, Ph??c Thu?n; câu chuy?n công n??ng Ng?c V?n và dinh ?i?n Mô Xoài…

. Khai hoang l?p làng: các ??n v? hành chính; ??a danh Mô Xoài – Bà R?a; t́nh h́nh dân c?… S? h́nh thành và phát tri?n các trung tâm h́nh chính và vùng th? t? Long ?i?n; Bà R?a; V?ng Tàu..v.v..

+ ??i s?ng kinh t?:

 • T? h?p các ngành ngh?, lao ??ng s?n xu?t

. Ngh? nông: khai phá – c?i t?o ru?ng ??ng, l?y n??c sông Xích Lam ( L?c An), các gi?ng lúa t?t ( Nanh ch?n…), v??n r?y vùng ??t cao .v.v..

. Ngh? ng?: các làng cá, sáng tac? cách th?c ?ánh cá; tri th?c dân gian ??c ?áo hi?m có v? ngh? cá ( Ph??c H?i, Long H?i, Ph??c T?nh, Th?ng Nh?t – Nh́ – Tam V?ng Tàu)…

. Ngh? th? công: tr?ng dâu d?t l?a, d?t lănh ( lănh ?en H?c L?ng – Tam An, Bà R?a n?i ti?ng trong nam ngoài b?c); ngh? rèn ??t ??; ngh? ?úc ??ng Long ?i?n; ch? bi?n l??ng th?c: các lo?i r??u, các lo?i bánh, bún; ch? bi?n h?i s?n: các lo?i khô, m?m; ngh? làm mu?i ( ? V?ng V?ng, Ch? B?n- Bà R?a n?i ti?ng trong n??c và sang t?i Cambodia)…

. C?ng bi?n và trung tâm th??ng m?i, ph? th? ( sa bàn- mô h́nh): C?ng Ch? B?n và trung tâm th??ng m?i ch? B?n; ch? Long ?i?n; ch? Bà R?a; c?ng – ch? B?n ?́nh ( V?ng Tàu)

+ ??i s?ng v?n hóa ( sinh ho?t v?n hóa c?ng ??ng):

. Nh?ng ngôi chùa, ?́nh, ??n, mi?u tiêu bi?u ( s?m nh?t và ?nh h??ng trong vùng); sinh ho?t tín ng??ng c?ng ??ng.

. Sáng tác, sáng t?o v?n hóa ngh? thu?t c?a nhân dân (và nh?ng nhân v?t c? th?)

. Tín ng??ng, l? h?i dân gian

. Di?n x??ng dân gian ( các h́nh th?c và ngh? nhân quá kh?).

+ Vai tṛ, v? trí quân s? c?a Bà R?a – V?ng Tàu trong l?ch s?:

. ??n binh Ba R?a ( ?? l?i ??a danh núi Dinh, sông Dinh…): b?o v? biên gi?i, h?i ??o th?i m? ??t…

. Các pháo ?ài ven bi?n ( Phong h?a ?ài, pháo ?ài Ph??c Th?ng,; các d?ch tr?m Thu?n Biên; Ph??c L?…); các tr?n h?i chi?n ? C?a L?p, V?ng Tàu: quân Tây S?n – Nguy?n Ánh; b?o v? thuy?n buôn, ch?ng h?i t?c c?a bi?n…Các tr?n ?ánh b?o v? Côn ??o tr??c th?c dân ph??ng Tây th?i chúa Nguy?n…

 • Kho b?o qu?n: 70m2
 • Nh?ng ?i?m nh?n c?a l?u 1

- T? h?p khu b?o t?n thiên nhiên Côn ??o:

?ây là h?p h́nh l?n ??c t? c?nh ḷng bi?n v?i các sinh v?t và h? sinh thái ??c tr?ng d??i ḷng bi?n. S? d?ng hi?u ?ng ánh sáng ??c bi?t ?? t?ng tính hi?n th?c và sinh ??ng c?a h? sinh thái ??c bi?t này. Kèm theo ?ó là âm thanh n?i: ti?ng sóng bi?n, ti?ng các sinh v?t bi?n…

- C?nh quan r?ng nguyên sinh ng?p m?n:

Di?n t? lát c?t qua r?ng nguyên sinh ng?p m?n, nh́n th?y c? ph?n trên và ph?n d??i m?t n??c ( r? cây, bùn ??t, h? sinh v?t th?y sinh ). Ph?n trên g?m các lo?i th?c v?t và ??ng v?t ??c tr?ng c?a r?ng ng?p m?n ( có c? b?n trích và Album ?i?n t? tra c?u ?i kèm).

H́nh ?nh khu r?ng ???c chi?u sáng gi?ng nh? ánh sáng t? nhiên trong r?ng. Kèm theo ?ó là các âm thanh ??c tr?ng th??ng g?p trong r?ng ng?p m?n, t?o cho ng??i xem có c?m giám nh? ?ang hi?n h?u ( ḥa vào) trong r?ng t? nhiên.

- T? h?p dân t?c Kinh, Châu Ro:

Nh?ng t? h?p này mô t? nh?ng nét ??c s?c trong v?n hóa ? c?a các dân t?c v?i nh?ng ??c tr?ng ki?n trúc không th? l?n ???c. T? h?p tr?ng bày ng??i Kinh s? tái hi?n m?t góc không gian ti?p khách trong nhà, mang dánh d?p ngôi nhà c? huy?n Long ?i?n, ??t ??.

Nhà sàn c?a ng??i dân t?c Châu Ro v?i ??c tr?ng là sàn th?p, khung b?ng g?, mái l?p lá…Tr??c nhà có các T??ng ng??i Châu Ro m?c s?c ph?c dân t?c. Ng??i xem có th? vào trong nhà khám phá cách bài trí và nhi?u v?t d?ng sinh ho?t quen thu?c, s?ng ??ng c?a ng??i Châu Ro.

- T? h?p di tích kh?o c? h?c Long S?n

Tái t?o h? kh?o c? M? Ṿ. M?t sàn b?ng kính trong su?t, ng??i xem có th? nh́n xu?ng h? khai qu?t nh́n th?y rơ nh?ng m? ṿ c̣n n?m trong ??t cùng v?i k? x?o chi?u sáng ng??i xem s? có nh?ng c?m nh?n ch?a bao gi? có.

- T? h?p các ngành ngh? truy?n th?ng: ?úc ??ng, ngh? rèn, ngh? nông, ngh? ?ánh b?t cá, làm mu?i: ng??i xem có th? nh?n bi?t v? các ngh? này thông qua quan sát tr?c ti?p thao tác, ph??ng ti?n, công c?, công ngh?…s?n xu?t, ?ánh b?t th?y h?i s?n c?a nh?ng c? dân khai phá vùng ??t này.

2. L?u 2 ( S=1.110m2)

N?i dung tr?ng bày: Ph?n IV: Bà R?a – V?ng Tàu th?i k? 1859-1975

 • Ch? ?? 1: Bà R?a – V?ng Tàu th?i k? 1859-1930 ( di?n tích: 420m2)

- M?c tiêu t?ng quát: Gi?i thi?u l?ch s? Bà R?a – V?ng Tàu t? khi th?c dân Pháp xâm l??c cho ??n tr??c ngày ??ng CSVN ra ??i. N?i dung tr?ng bày ch? y?u thiên v? khía c?nh l?ch s?.

- Yêu c?u chung: Tr?ng bày hi?n v?t k?t h?p tài li?u khoa h?c ph? ( h́nh ?nh, b?n ??, b?n v?, sa bàn – mô h́nh….) th?y ???c quá tŕnh l?ch s? t? nh?ng s? ki?n tiêu bi?u – ?i?m nh?n trong th? hi?n tr?ng bày.

- N?i dung tr?ng bày:

+ Nhân dân Bà R?a – V?ng Tàu nh?ng ngày ??u ch?ng th?c dân Pháp xâm l??c

 • T? h?p tr?n ?ánh Pháp ??u tiên trên ??t Nam k? c?a quân, dân Bà R?a – V?ng Tàu t?i pháo ?ài Ph??c Th?ng ( V?ng Tàu)

+ Tr?n ?ánh Pháp cu?i cùng c?a ??n binh Bà R?a (2-1862) khép l?i vai tṛ c?a nhà Nguy?n ch?ng Pháp ? mi?n ?ông ( k?t thúc b?ng Hi?p ??c Nhâm Tu?t, ngày 5-6-1862, nh??ng 3 t?nh mi?n ?ông cho Pháp).

+ Các pḥng trào yêu n??c ch?ng Pháp khi tri?u ?́nh nhà Nguy?n ??u hàng: pḥng trào Tr??ng ??nh ? Long Xuyên, Long Kiên, Long L?p, Long Nhung ( Ḥa Long, Long Ph??c, Long Tân…ngày nay); phong trào C?n V??ng; phong trào ??u tranh c?a tù kh? sai, ng??i lao ??ng V?ng Tàu; H?i kín c?a nh?ng ng??i theo ??o Ông Tr?n….

+ Các công tŕnh có m?t không hai th?c dân Pháp trên vùng ??t Bà R?a – V?ng Tàu

. Th?c dân Pháp xây d?ng nhà tù Côn ??o (1862), xây d?ng ??a ng?c tr?n gian gi?a bi?n kh?i Bà R?a – V?ng Tàu.

. Tuy?n pḥng th? c?a bi?n – tr?n d?i pháo c? l?n nh?t Vi?t Nam  c?a th?c dân Pháp ? Bà R?a – V?ng Tàu.

+ T́nh h́nh kinh t? - xă h?i Bà R?a – V?ng Tàu tr??c 1930

 • T? h?p v? ??n ?i?n cao su và ??i s?ng công nhân

. Pháp khai thác thu?c ??a trên vùng ??t Bà R?a – V?ng Tàu: xây c?ng, ??n binh, ?ô th? ngh? d??ng…

. S? bi?n ??ng v? dân c?, s? ra ??i và phát tri?n c?a công nhân, ng??i lao ??ng làm thuê…

 • Ch? ?? 2: Bà R?a – V?ng Tàu ??u tranh ch?ng th?c dân Pháp d??i s? lănh ??o c?a ??ng CSVN, 1930-1954 ( di?n tích: 285,2m2)

- M?c tiêu t?ng quát: Gi?i thi?u l?ch s? ??u tranh cách m?ng c?a nhân dân Bà R?a – V?ng Tàu t? ngày có ??ng: kiên c??ng, v??t khó, qu? c?m , giành chính quy?n v? tay nhân dân và chín n?m kháng chi?n tr??ng k? th?ng l?i.

- Yêu c?u chung: Th? hi?n ???c tính toàn di?n c?a l?ch s?; tr?ng bày hi?n v?t g?c k?t h?p tài li?u khoa h?c ph?: sa bàn, h́nh ?nh ( t?nh và ??ng ); b?n ??; b?ng di?n gi?i n?i dung…

- N?i dung tr?ng bày:

+ ??ng CSVN lănh ??o cách m?ng Bà R?a – V?ng Tàu

+ Chi b? ??ng c?ng s?n ??u tiên ra ??i t?i làng chài Ph??c H?i (1934)

+ Phong trào công nhân cao su; xây d?ng l?c l??ng giành chính quy?n

+ Giành chính quy?n v? tay nhân dân ? Bà R?a – V?ng Tàu tháng 8-1945.

. T?i Bà R?a

. T?i V?ng Tàu

+ ??ng b?, quân và dân Bà R?a – V?ng Tàu 9 n?m kháng chi?n ch?ng th?c dân Pháp

+ Xây d?ng c?n c? kháng chi?n: C?n c? kháng chi?n Xuyên Ph??c C?

+ X??ng quân khí mi?n ?ông Nam B?

+ Nh?ng tr?n ?ánh tiêu bi?u ( tr?n ??n Nhà Máy N??c, 1949; tr?n t?p kích Trung tâm An d??ng s? quan Pháp, 1952; các tr?n ?ánh trên qu?c l? 15/51, ?ánh tàu trên sông Th? V?i…); pḥng trào qu?n chúng tiêu bi?u…

+ Nh?ng t?m g??ng và chi?n công tiêu bi?u: Anh hùng Lê Thành Duy, D??ng V?n M?nh, Vơ Th? Sáu….

 • Ch? ?? 3: Bà R?a – V?ng Tàu kháng chi?n ch?ng M?, 1954-1975( di?n tích: 345,8m2)

- M?c tiêu t?ng quát: Gi?i thi?u l?ch s? cu?c kháng chi?n hào hùng ch?ng ?? qu?c M? c?a nhân dân Bà R?a – V?ng Tàu; làm n?i b?t nh?ng ?óng góp tiêu bi?u c?a nhân dân Bà R?a – V?ng Tàu vào s? nghi?p th?ng nh?t ??t n??c.

- Yêu c?u chung: Ch?n s? ki?n n?i b?t nh?ng khi th? hi?n khái quát ???c tính toàn di?n c?a l?ch s? ( vai tṛ c?a ??ng, s? tham gia c?a các giai t?ng xă h?i, các l?c l??ng kháng chi?n…); ch? y?u hi?n v?t g?c, h́nh ?nh t?nh và ??ng; sa bàn ?i?n (remote ?i?u khi?n)…

- N?i dung tr?ng bày:

+ T? h?p tr??ng V?n L??ng

+ B?n L?c An và ?oàn tàu “ Không s?”

 • T? h?p ??a ??o Long Ph??c ( cùng h? th?ng ??a ??o H?c D?ch, Kim Long)

+ C?n c? Minh ??m, C?n c? Núi Dinh

+ Các c? s? cách m?ng ( h?m bí m?t, c? s? cách m?ng trong ḷng ??ch ) và phong trào qu?n chúng ch?ng M? - ng?y…

 • T? h?p chi?n th?ng B́nh Giă

+ Các tr?n ?ánh tiêu bi?u trên ??t, trên sông, trên bi?n ( chi?n th?ng T?m Bó – tr?n ?ánh quân ??i vi?n chinh M? ??u tiên ? mi?n ?ông Nam B?; ?ánh tàu trên sông, ??c công r?ng Sác; sân bay V?ng Tàu)…

+ Tr?n Núi ??t – Long Tân ( c̣n g?i tr?n Long Tân, tr?n l?n nh?t c?a quân ??i Úc trên chi?n tr??ng mi?n Nam) và s? th?t b?i c?a hàng rào lá ch?n Úc.

+ Ch? ?? lao tù và phong trào ??u tranh t?i Nhà tù Côn ??o.

+ Gi?i phóng Bà R?a – V?ng Tàu 30-4-1975 ( t?i Bà R?a – V?ng Tàu, Côn ??o).

+ Nh?ng t?m g??ng t?p th? và cá nhân tiêu bi?u trong kháng chi?n ch?ng M? ( nh?ng t?m g??ng tiêu bi?u; T?nh ??i Bà R?a – Long Khánh; ti?u ?oàn 445; ?oàn V?n công Bà R?a – Long Khánh.v.v..)

 

 • Kho b?o qu?n: 70m2
 • Nh?ng ?i?m nh?n

- Ch? ?? 1:

+ T? h?p tr?n chi?n pháo ?ài Ph??c Th?ng: T? h?p m? thu?t miêu t? tr?n chi?n m? ??u c?a th?c dân Pháp. M?t bi?n d?y sóng, khói ?en bao ph? b?u tr?i. Âm vang th?n công. Giáp lá cà trên bi?n. Th? áp ??o v? h?a l?c t? các chi?n h?m liên quân Pháp – Tây Ban Nha và ư chí quy?t t? c?a quân dân Bà R?a – V?ng Tàu.

+ Pḥng tuy?n b?o v? ven bi?n c?a th?c dân Pháp ( nh?ng c? pháo l?n, tr?n ??a, th? hi?n v? trí quân s? Bà R?a – V?ng Tàu).

+ T? h?p r?ng cao su: T? h?p m? thu?t ??c t? c?nh làm vi?c c?c nh?c và cu?c s?ng b? bóc l?t tàn t? c?a phu ??n ?i?n cao su ( m?t trong hai l?c l??ng h́nh thành giai c?p công nhân ? VN) ? n?i ???c m?nh danh là “ ?i d? khó v?”.

- Ch? ?? 2:

+ Chi b? ??ng ra ??i và làng chài Ph??c H?i.

+ X??ng quân khí mi?n ?ông Nam B?.

- Ch? ?? 3:

+ Tr??ng V?n L??ng: D?y và h?c truy?n th?ng yêu n??c, ng?n l?a truy?n th?ng trong s? ki?m soát g?t gao c?a chính quy?n M? - Di?m; ?ào t?o nh?ng ng??i con yêu n??c và lănh ??o cách m?ng Bà R?a – V?ng Tàu…( khai thác h́nh ?nh, âm thanh sôi ??ng)…

+ T? h?p ??a ??o Long Ph??c: di?n t? nh?ng lát c?t c?a ??a ??o trong ḷng ??t và tái hi?n m?t ?o?n ???ng h?m trong ??a ??o, k?t h?p v?i t??ng sáp miêu t? c?nh sinh ho?t và chi?n ??u. Cho ng??i xem c?m nh?n và hi?u ???c m?t trong nh?ng k? quan, s? sáng t?o, kiên c??ng, b?t khu?t…c?a ng??i dân Bà R?a – V?ng Tàu trong th?i k? ch?ng M? c?u n??c…

+ T? h?p chi?n th?ng B́nh Giă: tái hi?n chi?n d?ch; s? chu?n b?, ?óng góp s?c ng??i, s?c c?a, nh?t là công tác h?u c?n cho chi?n d?ch c?a quân và dân Bà R?a – V?ng Tàu; sa bàn ?i?n, h́nh ?nh ??ng, khai thác âm thanh, ánh sáng…

+ T? h?p Chu?ng c?p Nhà tù Côn ??o: mô h́nh chu?ng c?p, tái hi?n sinh ho?t và s? ?ày ?itra t?n tù nhân ( khai thác âm thanh, ti?ng ??ng)…

3. L?u 3 ( S=845.5m2)

N?i dung tr?ng bày: Bà R?a – V?ng Tàu xây d?ng và b?o v? T? qu?c, t? 1975 ??n nay và gi?i thi?u s?u t?p c? v?t khai qu?t trong vùng bi?n Bà R?a – V?ng Tàu. Chú tr?ng làm n?i b?t nh?ng thành t?u kinh t?, v?n hóa, xă h?i, an ninh qu?c pḥng và v? th? c?a t?nh Bà R?a – V?ng Tàu t? khi th?c hi?n công cu?c ??i m?i và h?i nh?p ??n nay.

Ph?n V: Bà R?a – V?ng Tàu xây d?ng và b?o v? T? qu?c, t? 1975 ??n nay

 • Ch? ?? 1: Th?i k? 1975-1985 ( Di?n tích: 68.5m2)

- M?c tiêu t?ng quát: Gi?i thi?u quá tŕnh kh?c ph?c h?u qu? chi?n tranh, khôi ph?c – phát tri?n kinh t? và b?o v? an ninh qu?c pḥng. Nh?ng thành t?u n?i b?t trên các m?t trong th?i k?.

- Yêu c?u chung: Tr?ng bày hi?n v?t g?c và h́nh ?nh minh h?a.

- N?i dung tr?ng bày:

+ Nh?ng khó kh?n v? kinh t?, v?n hóa, xă h?i do h?u qu? chi?n tranh ?? l?i.

+ Nh?ng thành t?u tiêu bi?u b??c ??u v? kinh t?, v?n hóa – xă h?i…

+ Tr?n áp s? ch?ng phá c?a l?c l??ng ph?n ??ng sau gi?i pḥng ( t?i Long Di?n, ??t ??, Long S?n)..

 • Ch? ?? 2: Th?i k? ??i m?i, th?c hi?n Công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa và h?i nh?p, 1986 ??n nay ( Di?n tích: 69m2)

- M?c tiêu t?ng quát: Gi?i thi?u quá tŕnh th?c hi?n và thành t?u n?i b?t c?a công cu?c ??i m?i, công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa và h?i nh?p c?a t?nh Bà R?a – V?ng Tàu. Chú tr?ng gi?i thi?u nh?ng thành t?u v? xây d?ng ?ô th?, c? s? h? t?ng, nh?ng công tŕnh tiêu bi?u, s? thay ??i ??i s?ng kinh t?, v?n hóa, xă h?i c?a nhân dân Bà R?a – V?ng Tàu.

- Yêu c?u chung: Tr?ng bày hi?n v?t g?c và tài li?u khoa h?c ph?: g?m h́nh ?nh ( t?nh và ??ng), bi?u ??; t?n d?ng t?i ?a chi?u cao ?ai tr?ng bày ?? th? hi?n h́nh ?nh Bà R?a – V?ng Tàu nh?m gây hi?u ?ng m?nh, bao trùm v? s? thay ??i da th?t t?ng ngày…

- N?i dung tr?ng bày:

+ Các k? ??i h?i ??ng b? t?nh: chuy?n ??i c? c?u kinh t?, phát tri?n v?n hóa – xă h?i….

+Thành t?u xây d?ng và phát tri?n

. Thành t?u xây d?ng c? s? h? t?ng và phát tri?n ?ô th?

. Nh?ng công tŕnh tiêu bi?u

. Thành t?u nông nghi?p và cây công nghi?p

. ??i s?ng kinh t? và v?n hóa c?a nhân dân

+ Thành t?u an ninh qu?c pḥng bi?n ??o

. Các chi?n công

. Nhà dàn DK1 ( tr??c ?ây và hi?n nay)

 • Ch? ?? 3: Thành t?u kinh t? bi?n ( Di?n tích 328m2)

- M?c tiêu t?ng quát: Gi?i thi?u thành t?u n?i b?t v? nh?ng ngành ngh? kinh t? bi?n là th? m?nh c?a t?nh Bà R?a – V?ng Tàu. N?i dung tr?ng bày Ch? ?? 3 này ph?i th? hi?n ???c s? ti?p n?i, không tách r?i t? Ch? ?? 2, nh?ng cách tr?ng bày hi?n ??i, m?nh m?, ?? l?i ?n t??ng b?i s? tr?i d?y và quy?t tâm v??n ra bi?n l?n c?a Bà R?a – V?ng Tàu.

- Yêu c?u chung: Tr?ng bày hi?n v?t g?c k?t h?p tài li?u khoa h?c ph? hi?n ??i ( trang trí ?ai tr?ng bày, mô h́nh, s? ?? [ bi?u di?n ??ng]…)

- N?i dung tr?ng bày:

+ S? tr?i d?y c?a ngh? bi?n truy?n th?ng

. Khai thác, nuôi tr?ng và ch? bi?n h?i s?n ( s? ?a d?ng trong ?ánh b?t, nuôi tr?ng, ch? bi?n – cách th?c, ph??ng ti?n; s? phát tri?n c?a ngh? ?óng tàu)…

. Quá tŕnh ?ô th? hóa c?a các làng cá;

. Thành t?u th?y s?n.

 • T? h?p v? du l?ch

. Truy?n th?ng ho?t ??ng du l?ch lâu ??i (?ô th? du l?ch, khu du l?ch t? cu?i th?  k? 19: V?ng Tàu, Long H?i: các khách s?n s?m nh?t; các lo?i h́nh d?ch v? qua các th?i k?: tr?ng bày hi?n v?t g?c, h́nh ?nh)…

. V?n hóa – du l?ch bi?n ( các ngu?n tài nguyên du l?ch, c? s? h? t?ng du l?ch, t?m bi?n, ngh? d??ng, th?m quan di tích th?ng c?nh, l? h?i , v? ngu?n; các ho?t ??ng, các s?n ph?m thu hút và ph?c v? khách du l?ch)…

.Thành t?u du l?ch

+ C?ng n??c sâu

+ Các khu ch? xu?t/ công nghi?p

 • T? h?p công nghi?p d?u – khí ( th?m ḍ, khai thác, thành t?u, h? th?ng nhà máy, dàn khoan…)

+ Các  danh hi?u thi ?ua c?a t?nh Bà R?a – V?ng Tàu t? 1930 ??n nay.

+ H́nh ?nh các th? h? lănh ??o c?a t?nh Bà R?a – V?ng Tàu qua các th?i k?.

Ph?n VI: S?u t?p c? v?t t? bi?n Bà R?a – V?ng Tàu ( di?n tích:380m2)

- M?c tiêu t?ng quát: Bi?n Bà R?a – V?ng Tàu n?m trong h?i tŕnh qu?c t?, su?t nhi?u th? k? các thuy?n buôn ?ông – tây, b?c – nam qua l?i trên vùng bi?n này, có nhi?u chi?c b? ??m, nhi?u c? v?t l?u gi? hàng tr?m n?m trong n??c bi?n v?a ???c phát hi?n, khai qu?t g?n ?ây. Vi?c tr?ng bày gi?i thi?u b? s?u tâ? c? v?t t? bi?n ( là hàng hóa, v?t d?ng, v? khí) không ch? kh?ng ??nh v? trí bi?n Bà R?a – V?ng Tàu trong giao th??ng qu?c t? x?a nay mà c̣n t?o ra m?t pḥng tr?ng bày khác bi?t, h?p d?n du khách trong n??c và qu?c t?. ?ây là m?t l?i th? hi?m có c?a m?t b?o tàng c?p t?nh, l?i là t?nh có th? m?nh du l?ch.

- Yêu c?u chung: Tr?ng bày hi?n v?t g?c, t?o s? khác bi?t, c? ?i?n trong không gian tr?ng bày; tài li?u khoa h?c ph? sinh ??ng, cu?n hút, t?o d?u ?n sâu s?c cho du khách tr??c khi r?i b?o tàng.

- N?i dung tr?ng bày:

+ C? v?t Ḥn Cau

+ Súng th?n công ( t? bi?n)

+ Nh?ng c? v?t khác t? bi?n ( ch? y?u ch? tr?ng bày c? v?t t? bi?n, nh?ng c? v?t khác s? d?ng tr?ng bày chuyên ??).

 • Kho b?o qu?n: 70m2
 • Nh?ng ?i?m nh?n

- Các T? h?p liên hoàn các th? m?nh c?a Bà R?a – V?ng Tàu th? hi?n b?ng m?t phông n?n l?n di?n t? c?nh bi?n tr?i bao la ???c làm n?n chung. ? m?i ch? ?? có nh?ng th? kh?i và h́nh ?nh l?n nêu b?t ??c tr?ng riêng c?a ch? ??. ???ng vi?n ven b? u?n l??n m?m m?i theo nh?ng ???ng cong. Ng??i xem luôn có c?m giác ??ng tr??c bi?n v?i nh?ng h́nh ?nh hoành tráng cho h? c?m nh?n v? m?t khí th? v??n lên, v??n xa m?nh m? và m?t t??ng lai vô cùng r?ng m?.

? phía t??ng ??i di?n ( phía lan can thang) là t??ng kính trong hi?n lên nh?ng h́nh ?nh v?i nhi?u màu s?c r?c r?. Ng??i xem v?n có th? nh́n xuyên t?ng xu?ng d??i không b? c?n tr?.

- T? h?p tr?ng bày c? v?t t? bi?n: C? m?t không gian tr?i dài vô t?n ???c x? lư n?i th?t ??c bi?t: t??ng và sàn b?c g?, di?n t? không gian trong ḷng m?t chi?c tàu ??m, ???c chia ra t?ng khoang b?i x??ng tàu cong cong. Trên tr?n là nh?ng ô kính l?n v?i hi?u ?ng chi?u sáng t?o m?t n??c bi?u lung linh, huy?n ?o. Bên ngoài nh?ng c?a s? tṛn bên thân tàu là c?nh bi?n. C? v?t ???c tr?ng bày ? hai bên m?n và d??i ḷng thuy?n v?. Ngoài xem c? v?t bày trong t? kính, ng??i ta có th? xem c? v?t n?m trên cát tr?ng ḷng bi?n qua khe “ n?t v?” d??i ?áy tàu. Súng th?n công tr?ng bày g?n v?i h́nh ?nh th?t ???c b? trí trên tàu c?…M?t pḥng chi?u phim nh? ???c b? trí ngay trong không gian ḷng tàu c?.

?ây c?ng là không gian cu?i cùng c?a chu?i không gian tr?ng bày trong b?o tàng – mang n?ng màu th?i gian, âm h??ng quá kh?. Ch?c r?ng ng??i xem sau m?t quá tŕnh th? nghi?m dàu v?i nhi?u cung b?c c?m xúc s? l?ng l?i, ghi nh?n và suy ngh?.

Cu?i tuy?n tham quan là ??n không gian Khám phá – tr?i nghi?m ( l?u 4) và có ???ng d?n sang khu B?ch Dinh, ???ng ven núi, có các ?i?m d?ng chân ng?m c?nh, ch?p ?nh l?u ni?m. Có th? b? trí m?t vài quán ?n nh?, gi?i khát trong khuôn viên B?o tàng.

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng