Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

?ă ???c ??i  h?i ??ng ICOMOS l?n th? 11 ? Sofia, tháng 10- 1996 phê chu?n

L?i m? ??u

Hi?n ch??ng này nh?m khuy?n khích vi?c b?o v? và qu?n lư di s?n v?n hoá n?m d??i n??c, ? trong ??t li?n và ven bi?n, ? vùng bi?n nông và ngoài ??i d??ng. Hi?n ch??ng t?p trung vào các thu?c tính và các t́nh hu?ng c?a di s?n v?n hoá d??i n??c và c?n ???c coi nh? là m?t v?n ki?n b? sung cho Hi?n ch??ng c?a ICOMOS  v? B?o v? và qu?n lư di s?n kh?o c? h?c, 1990. Hi?n ch??ng 1990 xác ??nh ''di s?n kh?o c? h?c'' là b? ph?n di s?n v?t ch?t mà các ph??ng pháp kh?o c? h?c ?ă cung c?p nh?ng thông tin ban ??u v? nó, bao g?m m?i v?t tích t?n t?i c?a con ng??i, nh?ng n?i có liên quan ??n m?i bi?u hi?n ho?t ??ng c?a con ng??i, nh?ng công tŕnh xây d?ng b? hoang ph?, và các di v?t di tích m?i lo?i, c?ng nh? các di v?t v?n hoá di d?i ???c mà g?n li?n v?i các di tích ?ó. ?? th?c hi?n Hi?n ch??ng này, di s?n v?n hoá d??i n??c c?n ???c hi?u là di s?n kh?o c? h?c n?m trong, ho?c ?ă ???c chuy?n ra kh?i môi tr??ng d??i n??c. Di s?n này bao g?m các di ch? và công tŕnh xây d?ng b? ng?p ch́m d??i n??c, các n?i tàu thuy?n ?óng và các v?t trôi d?t và b?i c?nh kh?o c? h?c thiên nhiên ? nh?ng n?i ?ó.

Di s?n v?n hoá d??i n??c, do chính tính ch?t c?a nó, là m?t tài s?n qu?c t?. M?t b? ph?n l?n di s?n v?n hoá d??i n??c là n?m trong h́nh hài qu?c t? và thu ???c t? nh?ng cu?c giao th??ng qu?c t? trong ?ó tàu thuy?n và m?i th? ch?a bên trong ?ă b? ch́m m?t ?i ? xa n?i xu?t phát ho?c n?i ??n.

Kh?o c? h?c là dính ??n vi?c b?o v? môi tr??ng, trong ngôn ng? qu?n lư tài s?n v?n hoá th́ di s?n v?n hoá d??i n??c là v?a có ch?ng h?n v?a không tân t?o ???c. N?u nh? di s?n v?n hoá d??i n??c là giúp cho chúng ta ?ánh giá ???c môi tr??ng trong t??ng lai th́ chúng ta ngày hôm nay ph?i có trách nhi?m cá nhân và t?p th? b?o ??m s? sinh t?n c?a di s?n ?ó.

Kh?o c? h?c là m?t ho?t ??ng công c?ng, m?i ng??i ??u có quy?n rút t?a t? quá kh? nh?ng ǵ làm cho cu?c s?ng c?a ḿnh thêm phong phú và m?i c? g?ng ?? h?n ch? s? hi?u bi?t v? quá kh? là m?t s? vi ph?m quy?n ??c l?p cá nhân. Di s?n v?n hoá d??i n??c góp ph?n vào s? h́nh thành b?n s?c và có th? có ư ngh?a quan tr?ng trong vi?c c?ng c? ư th?c c?ng ??ng c?a ng??i dân. N?u ???c qu?n lư chu ?áo, Di s?n v?n hoá d??i n??c có th? ?óng m?t vai tṛ tích c?c trong vi?c xúc ti?n gi?i trí và du l?ch.

Kh?o c? h?c ???c tri?n khai b?ng nghiên c?u, nó làm phong phú thêm nh?n th?c v? tính ?a d?ng c?a v?n hoá nhân lo?i qua các th?i ??i và cung c?p cho ta nh?ng ư t??ng m?i v? cu?c s?ng th?i quá kh?. Nh?n th?c và các ư t??ng ?ó giúp cho ta hi?u bi?t v? cu?c s?ng hôm nay và, t? ?ó mà d? tính ???c nh?ng thách ?? trong t??ng lai.

Nhi?u ho?t ??ng trên bi?n, v?n t? thân chúng ta là có l?i và ?áng mong mu?n l?i có th? gây ra nh?ng h?u qu? ?áng ti?c cho di s?n v?n hoá d??i n??c n?u không l??ng tr??c h? qu? c?a chúng.

Di s?n v?n hoá d??i n??c có th? b? nh?ng công tŕnh xây d?ng ?e do? làm bi?n t??ng b? bi?n và th?m bi?n ho?c làm thay ??i ḍng ch?y, tr?m tích và lu?ng ch?t th?i. Di s?n v?n hoá d??i n??c c?ng có th? b? ?e do? b?i các cu?c khai thác b?a băi các ngu?n l?i thiên nhiên. Và thêm n?a, nh?ng h́nh th?c ti?p xúc không thích ?áng và tác ??ng gia t?ng c?a vi?c s?u t?m ''v?t k? ni?m'' c?ng có th? gây ra hi?u qu? có h?i.

Nhi?u trong nh?ng m?i ?e do? ?ó có th? lo?i b? ho?c th?c s? làm gi?m b?t, n?u ngay t? ??u các nhà kh?o c? h?c ???c tham v?n và nh?ng bi?n pháp ?c ch? các tác ??ng ?ó ???c th?c thi. Hi?n ch??ng này nh?m ??t ra nh?ng chu?n m?c cao v? kh?o c? h?c ?? ch?ng l?i nhanh chóng và có hi?u qu? các lo?i ?e do? di s?n v?n hoá d??i n??c ?ó.

Di s?n v?n hoá d??i n??c c̣n b? ?e do? b?i nh?ng ho?t ??ng hoàn toàn không hay ǵ b?i v́ ch? ?em l?i l?i cho m?t s? nh? mà h?i cho s? ?ông. Khai thác th??ng m?i di s?n v?n hoá d??i n??c ?? buôn bán ho?c ??u c? tích tr? v? c? b?n là không thích h?p v?i vi?c b?o v? và qu?n lư di s?n này. Hi?n ch??ng này nh?m ??m b?o cho m?i cu?c kh?o sát có m?c tiêu và ph??ng pháp lu?n rơ ràng, có d? tính ???c k?t qu? ?? cho ư ?? c?a m?i d? án ???c minh b?ch v?i m?i ng??i.

?i?u 1 - Nguyên t?c c? b?n

Vi?c b?o t?n di s?n v?n hoá d??i n??c t?i ch? ph?i ???c coi là cách l?a ch?n s? m?t.

Vi?c ti?p xúc c?a công chúng c?n ???c khuy?n khích.

Nh?ng k? thu?t không phá ho?i, kh?o sát và l?y m?u v?t không xô b? ? ?t ph?i ???c khuy?n khích h?n là khai qu?t.

Kh?o sát không ???c gây cho di s?n v?n hoá d??i n??c nhi?u tác ??ng b?t l?i h?n là c?n thi?t ?? ??t ???c nh?ng m?c tiêu nghiên c?u có h?n ch? c?a d? án.

Kh?o sát ph?i tránh không ???c gây nh?ng xáo tr?n không c?n thi?t ??n di c?t ng??i ho?c n?i thiêng.

Kh?o sát ph?i ???c kèm theo h? s? t? li?u thích ?áng.

?i?u 2 - L?p d? án

Tr??c khi kh?o sát ph?i l?p d? án, l?u tâm ??n nh?ng ?i?u sau ?ây:

·        Xác ??nh m?c tiêu h?n ch? ho?c m?c tiêu nghiên c?u c?a d? án;

·        Ph??ng pháp lu?n và k? thu?t s? s? d?ng;

·        D? toán kinh phí;

·        L?ch th?c hi?n d? án;

·        Thành ph?n, tŕnh ??, trách nhi?m và kinh nghi?m c?a ??i kh?o sát;

·        Vi?c b?o toàn v?t li?u;

·        Vi?c qu?n lư và b?o qu?n di ch?;

·        Các th? t?c c?ng tác v?i các b?o tàng và nh?ng t? ch?c khác;

·        H? s? t? li?u;

·        Bi?n pháp b?o v? s?c kho? và an toàn;

·        Vi?c chu?n b? làm báo cáo;

·        N?i l?u gi? h? s?, k? c? di s?n v?n hoá d??i n??c thu nh?p ???c trong kh?o sát;

·        Vi?c qu?ng bá, k? c? s? tham gia c?a công chúng.

B?n d? án ph?i ???c soát xét l?i và s?a ??i khi c?n thi?t.

Vi?c kh?o sát ph?i ???c ti?n hành phù h?p v?i b?n d? án. D? án ph?i ???c ??n tay c?ng ??ng các nhà kh?o c? h?c.

?i?u 3 - Kinh phí

Ph?i ??m b?o có kinh phí tho? ?áng tr??c khi kh?o sát ?? có th? hoàn thành m?i giai ?o?n c?a d? án, k? c? b?o toàn, chu?n b? báo cáo và qu?ng bá ra công chúng. D? án c?ng ph?i bao g?m k? ho?ch ?ng phó khi b?t ng? kinh phí d? toán b? ng?t mà v?n ph?i ??m b?o ti?n hành vi?c b?o toàn di s?n v?n hoá d??i n??c và h? tr? vi?c l?p h? s?.

D? án kinh phí không ???c ??t v?n ?? bán di s?n v?n hoá d??i n??c ho?c dùng b?t k? m?t cách th?c nào gây th?t tán mà không thu h?i l?i ???c di s?n v?n hoá d??i n??c.

?i?u 4. L?ch kh?o sát

Ph?i ??m b?o có l?ch kh?o sát tho? ?áng tr??c khi kh?o sát ?? có th? hoàn thành m?t giai ?o?n c?a d? án, k? c? b?o toàn, chu?n b? báo cáo và qu?ng bá ra công chúng. D? án c?ng ph?i bao g?m k? ho?ch ?ng phó khi b?t ng? l?ch kh?o sát d? tính b? ng?t mà v?n ph?i ??m b?o ti?n hành vi?c b?o toàn di s?n v?n hoá d??i n??c và h? tr? vi?c l?p h? s?.

?i?u 5 - M?c tiêu nghiên c?u, ph??ng pháp lu?n và k? thu?t

Các m?c tiêu nghiên c?u và các chi ti?t v? ph??ng pháp lu?n và k? thu?t s? s? d?ng ph?i ???c ghi rơ trong d? án. Ph??ng pháp lu?n ph?i phù h?p v?i m?c tiêu nghiên c?u c?a d? án và các k? thu?t s? d?ng ph?i càng ít làm xáo tr?n càng t?t.

Vi?c phân tích các di v?t và l?p h? s? sau ?i?n dă là b? ph?n h?p nh?t c?a m?i cu?c kh?o sát; nh?ng ?i?u ki?n thích ?áng ph?i ???c ??t ra trong d? án.

?i?u 6 - Tŕnh ??, trách nhi?m và kinh nghi?m

M?i ng??i trong ??i kh?o sát ph?i có tŕnh ?? và kinh nghi?m thích h?p v?i vai tṛ c?a h? trong d? án. H? ph?i n?m ???c và hi?u ???c ??y ?? công vi?c mà d? án ?̣i h?i ? h?.

M?i cu?c kh?o sát có tính ch?t xâm ph?m ??i v?i di s?n v?n hoá d??i n??c ph?i ???c ti?n hành d??i  s? ch? ??o và ?i?u khi?n c?a m?t nhà kh?o c? h?c d??i n??c ???c ch? ??nh, có tŕnh ?? chuyên môn ?ă ???c công nh?n và có kinh nghi?m thích ?áng v? công vi?c này.

?i?u 7.  Kh?o sát s? b?

M?i cu?c kh?o sát có tính ch?t xâm ph?m ??i v?i di s?n v?n hoá d??i n??c ch? ???c ti?n hành sau khi ?ă có m?t ?ánh giá s? b? tính ch?t d? b? t?n th??ng, t?m quan tr?ng và ti?m n?ng c?a di ch?.

Vi?c ?ánh giá di ch? ph?i bao g?m m?t nghiên c?u c? b?n v? ch?ng tích l?ch s? và kh?o c? có trong tay, v? các ??c tr?ng kh?o c? h?c và môi tr??ng c?a di ch? và nh?ng h?u qu? c?a m?t s? xâm ph?m ??i v?i tính ?n ??nh lâu dài c?a khu v?c do tác ??ng c?a các cu?c kh?o sát.

?i?u 8 - L?p h? s?

M?i cu?c kh?o sát ph?i ???c l?p h? s? ??y ?? theo nh?ng chu?n m?c nghi?p v? hi?n hành c?a vi?c l?p h? s? kh?o c? h?c.

H? s? ph?i cung c?p ??y ?? các c? li?u thu th?p ???c t?i di ch?, bao g?m xu?t x? c?a di s?n v?n hóa d??i n??c ?ă b? di d?ch ho?c l?y ?i trong quá tŕnh kh?o sát, các nh?t kư kh?o sát, các s? ?? và b?n v?, các b?n ?nh và t?t c? các d?ng t? li?u thu th?p b?ng ph??ng ti?n khác.

?i?u 9 - B?o toàn v?t li?u

Ph?i có ch??ng tnnh b?o toàn v?t li?u ?? x? lư di v?t kh?o c? h?c trong quá tŕnh kh?o sát, chuyên ch? và trong th?i h?n dài.

Vi?c b?o toàn v?t li?u ph?i ???c ti?n hành phù h?p v?i các chu?n m?c nghi?p v? hi?n hành.

?i?u 10.  Qu?n lư và b?o qu?n di tích

Ph?i so?n ra m?t ch??ng tŕnh b?o qu?n di ch?, chi ti?t hoá bi?n pháp b?o v? và qu?n lư t?i ch? di s?n v?n hoá d??i n??c trong quá tŕnh và ngay sau khi k?t thúc vi?c kh?o sát.

Ch??ng tŕnh này ph?i bao g?m vi?c thông tin cho công chúng, nh?ng ?i?u ki?n tho? ?áng cho vi?c ?n ??nh di ch?, giám sát và b?o v? ch?ng nh?ng v? can thi?p. C?n ph?i thúc ??y vi?c ti?p xúc t?i ch? cho công chúng v?i di s?n v?n hoá d??i n??c, tr? phi vi?c ti?p xúc ?ó không thích h?p v?i vi?c b?o v? và qu?n lư.

?i?u 11. S?c kho? và an toàn

S?c kho? và an toàn c?a ??i kh?o sát và c?a các b? ph?n tham gia cu?c kh?o sát là t?i cao. M?i ng??i trong ??i kh?o sát ph?i làm vi?c theo m?t ch? ?? an toàn phù h?p v?i các ?̣i h?i c?a lu?t pháp và nghi?p v?, và ch? ?? ?ó ph?i ???c mô t? trong ch??ng tŕnh.

?i?u 12 - Báo cáo

Các báo cáo s? b? ph?i n?p ?úng theo l?ch ?ă ?? xu?t trong ch??ng tŕnh. Nh?ng báo cáo ?ó ph?i ??t ? b? ph?n l?u tr? ?? công chúng nh?n bi?t và ti?p xúc ???c.

Các báo cáo ph?i bao g?m:

·        M?t t??ng tŕnh v? các m?c tiêu;

·        M?t t??ng tnnh v? ph??ng pháp lu?n và các k? thu?t s? d?ng;

·        M?t t??ng tŕnh v? các k?t qu? ??t ???c;

·        Nh?ng khuy?n ngh? v? vi?c nghiên c?u t??ng lai, vi?c qu?n lư di ch? và b?o toàn nh?ng b? ph?n di s?n v?n hoá d??i n??c ?ă l?y ?i trong quá tŕnh kh?o sát.

?i?u 13.  L?u tr?

Các b? ph?n c?a di s?n v?n hoá d??i n??c ?ă l?y ?i trong các cu?c kh?o sát và t?t c? h? s? có liên quan ph?i ???c l?u tr? ? m?t c? quan mà công chúng có th? t?i ti?p xúc ???c và h? s? th??ng xuyên ???c b?o toàn t?t. Vi?c thu x?p n?i l?u tr? h? s? ph?i ???c tho? thu?n tr??c khi ti?n hành kh?o sát và ph?i ???c ghi vào trong d? án. H? s? ph?i ???c b?o toàn ?úng theo chu?n m?c nghi?p v? hi?n hành.

Tính toàn v?n c?a h? s? d? án ph?i ???c ??m b?o. Vi?c l?u tr? ? nhi?u c? quan khác nhau không  ???c gây c?n tr? cho vi?c t?p h?p l?i các h? s? ?ó ?? ph?c v? cho các nghiên c?u ti?p sau. Di s?n v?n hoá d??i n??c không ???c ?em ?i buôn bán nh? th? là nh?ng món hàng có giá tr? th??ng m?i.

?i?u 14.  Qu?ng bá

Ph?i nâng cao nh?n th?c c?a công chúng v? k?t qu? các cu?c kh?o sát và ư ngh?a c?a di s?n v?n hoá d??i n??c thông qua nh?ng gi?i thi?u ph? c?p trên các ph??ng ti?n truy?n thông khác nhau. Không ???c ??t ra l? phí cao làm khó d? cho vi?c ti?p xúc c?a qu?ng ??i công chúng v?i nh?ng bu?i gi?i thi?u ?ó.

S? h?p tác v?i các c?ng ??ng và các nhóm ??a ph??ng là vi?c nên làm, c?ng nh? h?p tác v?i các c?ng ??ng và các nhóm có ??c bi?t dính dáng ??n di s?n v?n hoá d??i n??c ?ang bàn ??n. ?i?u ?áng mong mu?n là các cu?c kh?o sát kh?o c? h?c nên ???c ti?n hành v?i s? ??ng t́nh và ?ng h? c?a các c?ng ??ng và các nhóm nói trên.

??i ti?n hành kh?o sát kh?o c? h?c c?n t́m cách cu?n hút các c?ng ??ng và các nhóm có quan tâm vào cu?c kh?o sát ? m?c ?? mà s? nh?p cu?c ?ó là thích h?p v?i vi?c b?o v? và qu?n lư ? ?âu và lúc nào có th?, ??i kh?o sát c?n t?o c? h?i cho công chúng phát tri?n k? n?ng kh?o c? thông qua ?ào t?o và giáo d?c.

H?p tác v?i các b?o tàng và c? quan khác c?n ph?i ???c khuy?n khích tr??c khi ti?n hành kh?o sát kh?o c? h?c c?n ph?i thu th?p ???c m?i k?t qu? c?a các cu?c nghiên c?u tr??c và các báo cáo c?a c? quan h?p tác. Ngoài ra, c?n ph?i b? trí nh?ng cu?c ??n vi?ng th?m di ch?.

M?t báo cáo t?ng h?p cu?i cùng ph?i ???c tŕnh ra càng s?m càng t?t, có l?u tâm ??n tính ph?c t?p c?a công cu?c kh?o sát, và ??t vào nh?ng kho l?u tr? công c?ng thích h?p nh?t.

?i?u 15 - H?p tác qu?c t?

Vi?c h?p tác qu?c t? là thi?t y?u ??i v?i vi?c b?o v? và qu?n lư di s?n v?n hoá d??i n??c và c?n ph?i xúc ti?n ?? gi? ǵn ???c nh?ng chu?n m?c cao trong kh?o sát và nghiên c?u. Vi?c h?p tác qu?c t? c?n ???c khuy?n khích ?? s? d?ng ???c t?t nh?ng nhà kh?o c? h?c và nh?ng nhà chuyên nghi?p khác thành th?o trong l?nh v?c kh?o sát di s?n v?n hoá d??i n??c. Các ch??ng tŕnh trao ??i nghi?p v? chuyên môn ph?i ???c coi nh? là m?t ph??ng th?c ph? bi?n các th?c hành t?t nh?t.

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng