Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

??i H?i ??ng ICOMOS, t?i k? h?p l?n th? 11 ? Colombo, Srilanca, t? 30-7 ??n 7-8-1993

Xét th?y r?ng t?m c? c?a di s?n là bao trùm các khái ni?m v? di tích, c?m công tŕnh và di ch? (monuments, ensembles, sites);

Xét th?y r?ng vi?c b?o toàn di s?n ?ó ?̣i h?i nh?ng hành ??ng và cách x? lư r?t ?a d?ng, và s? c?n thi?t ph?i có m?t quy t?c chung h??ng d?n vi?c th?c thi;

Th?a nh?n r?ng nhi?u ngành ngh? khác nhau c?n ph?i c?ng tác v?i nhau trong khuôn kh? m?t quy t?c chung ?? th?c thi vi?c b?o toàn, và c?n ph?i có m?t cách giáo d?c và ?ào t?o thích ?áng ?? ??m b?o có ???c m?t ki?n th?c t?t và m?t hành ??ng ph?i h?p h?u hi?u trong vi?c b?o toàn;

Ghi nh?n Hi?n ch??ng Venice và ch? thuy?t có liên quan c?a ICOMOS, và s? c?n thi?t ph?i cung c?p m?t h? quy chi?u cho các c? quan và các t? ch?c tham gia vào vi?c phát tri?n các ch??ng tŕnh ?ào t?o, và ?? giúp ?? xác ??nh và xây d?ng nh?ng chu?n m?c và tiêu chí thích ?áng có th? ?áp ?ng ???c nh?ng yêu c?u v?n hoá và k? thu?t riêng ? m?i c?ng ??ng ho?c vùng;

Ch?p nh?n nh?ng nguyên t?c ch? ??o sau ?ây, và khuy?n ngh? các nguyên t?c ?ó c?n ???c ph? bi?n và thông báo cho các c? quan, t? ch?c và các ch?c s? có liên quan.

M?c tiêu c?a Nguyên t?c ch? ??o

1. M?c tiêu c?a v?n ki?n này là nh?m thúc ??y vi?c xác l?p các chu?n m?c và các nguyên t?c v? giáo d?c và ?ào t?o trong vi?c b?o toàn các di tích, nhóm công tŕnh và di ch? ?ă ???c Công ??c Di s?n Th? gi?i 1972 xác ??nh là di s?n v?n hoá. V?y Di s?n v?n hoá là bao g?m các công tŕnh xây d?ng l?ch s?, các khu v?c và thành ph? l?ch s?, các di ch? kh?o c?, và nh?ng di v?t ch?a ??ng bên trong, và c? nh?ng c?nh quan l?ch s? và v?n hoá. Vi?c b?o toàn nh?ng tài s?n ?ó, hi?n nay và trong t??ng lai, là m?t v?n ?? c?p bách.

B?o toàn

2. Ngày nay vi?c b?o toàn di s?n v?n hoá ?ă ???c công nh?n là b? ph?n h?p nh?t c?a s? nghi?p phát tri?n môi tr??ng và v?n hoá. Các chi?n l??c qu?n lư ?? có th? ??ng ???c tr??c m?i s? bi?n ??i mà v?n tôn tr?ng di s?n v?n hoá c?n ph?i h?i nh?p vi?c b?o toàn vào các m?c tiêu kinh t? và xă h?i ???ng ??i, k? c? v?i du l?ch.

3. M?c ?ích c?a b?o toàn là kéo dài ??i s?ng c?a di s?n v?n hoá và, n?u có th?, làm sáng t? các thông ?i?p m? thu?t và l?ch s? n?m trong di s?n mà không làm m?t tính xác th?c và ư ngh?a c?a di s?n. B?o toàn là m?t ho?t ??ng v?n hoá, m? thu?t, k? thu?t và th? công d?a trên các nghiên c?u có h? th?ng v? nhân v?n và khoa h?c. B?o toàn ph?i tôn tr?ng b?i c?nh v?n hoá.

Ch??ng tŕnh và các khoá giáo d?c - ?ào t?o

4. C?n thi?t ph?i có m?t cách ti?p c?n toàn b? t?i di s?n trên c? s? ?a nguyên và ?a d?ng v?n hoá ???c các nhà chuyên nghi?p, các ngh? nhân và các nhà qu?n lư tôn tr?ng. Vi?c b?o toàn ?̣i h?i ph?i có kh? n?ng quan sát, phân tích và t?ng h?p. B?o toàn ph?i có m?t cách ti?p c?n m?m d?o mà th?c d?ng d?a trên m?t ư th?c v?n hoá, mà ư th?c ?ó ph?i ???c ph?n chi?u trong m?i vi?c làm th?c t? trong vi?c giáo d?c và ?ào t?o thích ?áng, trong phán xét minh m?n, và trong m?c ?? hi?u bi?t ???c nhu c?u c?a c?ng ??ng. H?n n?a, tính ch?t liên ngành c?a ho?t ??ng này ?̣i h?i ph?i có s? nh?p cu?c c?a nhi?u tài n?ng nghi?p v? và th? công.

5. Các công vi?c b?o toàn ch? ???c trao cho nh?ng ng??i thành th?o trong các ho?t ??ng chuyên môn ?ó. Giáo d?c và ?ào t?o ph?i t?o ra ???c m?t lo?t các ng??i chuyên nghi?p, các chuyên viên b?o qu?n có kh? n?ng:

a. ??c ???c m?t di tích, c?m công tŕnh và di ch? và xác ??nh ???c ư ngh?a bi?u t??ng, v?n hoá c?ng nh? ch?c n?ng c?a di s?n ?ó;

b. Hi?u ???c l?ch s? và công ngh? xây d?ng các di tích, c?m công tŕnh và di ch? ?? xác ??nh ???c ??c tính c?a di s?n ?ó, k? ho?ch b?o toàn nó và lư gi?i ???c k?t qu? c?a vi?c nghiên c?u này;

c Hi?u ???c b?i c?nh và khung c?nh c?a di tích, c?m công tŕnh và di ch?, trong m?i quan h? v?i các toà ki?n trúc khác, v?i các công viên ho?c c?nh quan;

d. T́m và phân tích m?i ngu?n thông tin có th? có ???c thích h?p v?i di tích, c?m công tŕnh ho?c di ch? ???c nghiên c?u;

e. Hi?u và phân tích tính cách c?a các di tích, c?m công tŕnh và di ch? nh? th? là nh?ng h? th?ng ph?c h?p;

f. Ch?n ?oán nh?ng nguyên nhân h? nát t? bên trong và bên ngoài ?? có ???c nh?ng ho?t ??ng gi? ǵn thích dáng;

g. Ki?m tra và làm b?n t??ng tŕnh, ???c minh ho? b?ng nhi?u cách nh? b?n v?, s? ??, b?n ?nh, ?? cho ng??i ??c không ph?i là chuyên gia c?ng n?m ???c;

h. Bi?t, hi?u và áp d?ng ???c các công ??c và khuy?n ngh? c?a UNESCO, các hi?n ch??ng, quy t?c và nguyên t?c ?ă ???c ICOMOS và nh?ng t? ch?c khác công nh?n;

i. Phát bi?u nh?ng l?i phán xét ?úng m?c d?a trên nguyên t?c ??o lư chung ?ă ???c th?a nh?n, và bi?t nh?n trách nhi?m ǵn gi? t?t, lâu dài di s?n v?n hoá;

j. Bi?t nh?n ra th?i ?i?m c?n ph?i có t? v?n ?? xác ??nh ph?n vi?c c?n ph?i làm ??i v?i nh?ng chuyên gia khác nhau, ví nh? trong l?nh v?c tranh t??ng, ?iêu kh?c và các ?? v?t có giá tr? ngh? thu?t và l?ch s?, và/ ho?c trong tr??ng h?p nghiên c?u v?t li?u và các h? th?ng xây d?ng, t?o tác;

k. T? v?n chuyên môn cho các chi?n l??c b?o qu?n, các chính sách qu?n lư, và khung chính sách v? b?o v? môi tr??ng và b?o t?n các di tích và ?? v?t bên trong, và các di tích;

l. L?p h? s? v? công vi?c ?ă th?c hi?n và làm cho h? s? ?ó d? ???c ti?p xúc;

m. Làm vi?c ???c trong các nhóm ?a ngành và áp d?ng ???c nh?ng ph??ng pháp ?ă ???c công nh?n;

n. Làm vi?c ???c v?i dân c?, các ch?c trách và các nhà qu?n lư ?? gi?i quy?t nh?ng xung ??t và xây d?ng nh?ng chi?n l??c thích h?p v?i nhu c?u, kh? n?ng và ngu?n l?c c?a ??a ph??ng.

M?c tiêu c?a các khoá giáo d?c ?ào t?o

6. ?i?u c?n thi?t là ph?i truy?n ??t ???c tinh th?n, quy tŕnh và ki?n th?c v? b?o t?n cho m?i ng??i có th? có tác ??ng tr?c ti?p ho?c gián ti?p lên di s?n v?n hoá.

7. Th?c hành b?o toàn là m?t công vi?c liên ngành, do ?ó các khoá giáo d?c ?ào t?o ph?i có tính ?a ngành. Các nhà chuyên nghi?p, bao g?m c? các nhà khoa h?c và ngh? nhân chuyên ngành, dù ?ă có gi?y ch?ng nh?n nghi?p v? c?ng c?n ???c ?ào t?o thêm ?? có th? tr? thành chuyên gia v? b?o toàn, và nh? v?y ??i v?i ai mu?n làm vi?c thành th?o trong môi tr??ng l?ch s?.

8. Chuyên gia v? b?o toàn ph?i ??m b?o ???c r?ng m?i ngh? nhân và ??i ng? làm vi?c trên di tích, c?m công tŕnh ho?c di ch? ph?i tôn tr?ng ư ngh?a c?a di s?n ?ó.

9. ?ào t?o v? vi?c s?n sàng ?ng phó v?i tai ho? và v? các ph??ng pháp h?n ch? h? h?i ??i v?i di s?n v?n hoá, b?ng cách c?ng c? và c?i ti?n các bi?n pháp pḥng cháy và các bi?n pháp an toàn khác ph?i ???c ??a vào các khoá giáo d?c và ?ào t?o.

10. Các ngh? th? công truy?n th?ng là m?t ngu?n l?c v?n hoá vô giá. Nh?ng ngh? nhân v?n ?ă có m?t tay ngh? cao ph?i ???c ti?p t?c ?ào t?o v? công tác b?o toàn qua vi?c cung c?p ki?n th?c v? l?ch s? ngành ngh? c?a h?, nh?ng nét l?n v? v?n hoá c?a t?ng th?i k?, lư thuy?t và th?c hành c?a vi?c b?o toàn d?a trên các h? s? t? li?u. Nhi?u k? n?ng, k? x?o n?i ti?ng trong l?ch s? c?n ???c lên h? s? và ph?c h?i.

T? ch?c giáo d?c và ?ào t?o

11. Có nhi?u ph??ng pháp ?? th?c hi?n t?t nh?ng yêu c?u v? giáo d?c và ?ào t?o. Có khác nhau gi?a các ph??ng pháp là do truy?n th?ng và pháp ch?, c?ng nh? do b?i c?nh hành chính và kinh t? c?a m?i vùng v?n hoá. Nh?ng cu?c trao ??i tích c?c v? t? t??ng và quan ni?m gi?a các vi?n nghiên c?u c?p qu?c gia và c?p qu?c t? v? các cách ti?p c?n m?i trong l?nh v?c giáo d?c và ?ào t?o c?n ph?i ???c khuy?n khích. M?t m?ng l??i công tác gi?a các cá nhân và gi?a các c? quan là thi?t y?u cho s? thành công c?a vi?c trao ??i này.

12. Vi?c giáo d?c và tính nh?y c?m ??i v?i công cu?c b?o toàn ph?i b?t ??u t? tr??ng ph? thông, ti?p t?c ? b?c ??i h?c và cao h?n n?a. Nh?ng c? s? này có m?t vai tṛ quan tr?ng trong vi?c nâng cao nh?n th?c c?m quan và v?n hoá - nâng cao kh? n?ng ??c và hi?u các y?u t? c?a di s?n v?n hoá - chu?n b? v? m?t v?n hoá cho các nghiên c?u sinh mu?n chuyên sâu vào giáo d?c và ?ào t?o. Vi?c th?c t?p các k? thu?t ngh? th? công c?n ph?i ???c khuy?n khích.

13. Nh?ng khoá b? túc nghi?p v? ti?p n?i có th? b? sung cho vi?c giáo d?c c? b?n và vi?c ?ào t?o các nhà chuyên nghi?p. Nh?ng khoá b? túc dài h?n là m?t ph??ng pháp h?u hi?u cho vi?c giáo d?c cao h?c, và r?t h?u d?ng trong các trung tâm ?ô th? l?n. Nh?ng khoá ng?n h?n có th? góp ph?n vào vi?c m? r?ng t? duy, song không truy?n ??t ???c các k? thu?t ho?c m?t hi?u bi?t th?u ?áo v? b?o toàn.  Nh?ng khoá này có th? giúp gi?i thi?u các khái ni?m và k? thu?t b?o toàn trong vi?c qu?n lư môi tr??ng xây d?ng và thiên nhiên và n?i dung c?a môi tr??ng ?ó.

14. Nh?ng ng??i tham gia các khoá chuyên hoá ph?i có m?t tŕnh ?? cao, và trên nguyên t?c ?ă qua giáo d?c và ?ào t?o thích ?áng và ph?i có kinh nghi?m nghi?p v? th?c ti?n. Các khoá cho chuyên viên ph?i là ?a ngành v?i nh?ng môn c? b?n cho m?i ng??i tham gia và nh?ng môn l?a ch?n ?? phát tri?n kh? n?ng và ho?c ?? l?p vào nh?ng kho?ng tr?ng trong giáo d?c và ?ào t?o ?ă h?p th? tr??c ?ó. ?? hoàn ch?nh vi?c giáo d?c và ?ào t?o chuyên gia b?o toàn, m?t th?i gian th?c t?p n?i trú là c?n thi?t ?? có ???c kinh nghi?m th?c ti?n.

15. M?i n??c ho?c m?i vùng c?n ???c khuy?n khích t?o d?ng lên ít nh?t là m?t vi?n h??ng nghi?p r?ng răi ?? giáo d?c và ?ào t?o nh?ng khoá chuyên ngành. Ph?i m?t nhi?u th?p niên ?? d?ng l?p ???c m?t trung tâm b?o toàn có ??y ?? n?ng l?c. Cho nên nh?ng bi?n pháp ng?n h?n là c?n thi?t, k? c? nh?ng bi?n pháp ?? x??ng ra nh?ng ch??ng tŕnh hoàn toàn m?i trên c? s? nh?ng ch??ng tŕnh hi?n t?n. Nh?ng cu?c trao ??i giáo viên, chuyên gia và sinh viên ? c?p qu?c gia, khu v?c và qu?c t? c?n ph?i ???c khuy?n khích. Vi?c ?ánh giá ??nh k? các ch??ng tŕnh ?ào t?o c?a các nhà chuyên nghi?p v? b?o toàn là m?t vi?c t?i c?n thi?t.

16. Ngu?n l?c c?n thi?t cho các khoá chuyên gia có th? bao g?m, ví nh?:

a. M?t s? l??ng tho? ?áng ng??i tham gia có tŕnh ?? theo yêu c?u, lư t??ng là trong kho?ng 15 ??n 25;

b. M?t ng??i ?i?u ph?i làm vi?c su?t khoá có s? h? tr? ??y ?? v? hành chính;

c. Các gi?ng viên có ki?n th?c lư thuy?t v?ng ch?c và kinh nghi?m th?c hành v? b?o toàn và kh? n?ng gi?ng d?y;

d. Trang thi?t b? và ti?n nghi ??y ??, bao g?m pḥng h?p có trang b? ph??ng ti?n nghe - nh́n, video, v.v, pḥng ?nh, pḥng thí nghi?m, pḥng h?i th?o, pḥng nhân viên;

e. Th? vi?n và trung tâm t? li?u có các tác ph?m quy chi?u, nh?ng ti?n nghi cho vi?c nghiên c?u khoa h?c, và m?ng thông tin vi tính s? d?ng ???c;

f. M?t ph?m vi k? c?n có các di tích, c?m công tŕnh và di ch?.

17. Vi?c b?o toàn ph? thu?c vào h? s? t? li?u tho? ?áng ?? hi?u ???c di tích, c?m công tŕnh và di ch? và các khung c?nh t??ng ?ng. M?i n??c c?n ph?i có m?t vi?n nghiên c?u và l?u tr? ?? l?p h? s? di s?n v?n hoá c?a ḿnh và m?i công vi?c b?o toàn có liên quan ??n di s?n ?ó. Các khoá c?n ???c v?n hành trong ph?m vi trách nhi?m l?u tr? ?ă ???c xác ??nh ? c?p qu?c gia.

18. L? phí ??ng kư h?c ho?c ?n ? ??i v?i nh?ng ng??i tham gia mà ?ang ? trong ngành và có gi? m?t s? trách nhi?m, th́ có th? c?n có nh?ng kho?n tài tr? ??c bi?t.

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng