Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Hi?n ch??ng VENICE

Email In PDF.

Hi?n ch??ng Qu?c t? v? B?o t?n và Trùng tu Di tích và Di ch? (1964)

??i h?i Qu?c t? l?n th? hai các Ki?n trúc s? và K? thu?t gia v? Di tích l?ch s?, Venice, 1964, ???c ICOMOS ch?p nh?n n?m 1965.

Các di tích l?ch s? c?a các th? h? con ng??i, th?m ???m m?t thông ?i?p t? th?i quá kh?, ??n ngày nay hăy c̣n nh? là nh?ng ch?ng nhân s?ng c?a nh?ng truy?n th?ng lâu ??i c? x?a. Nhân lo?i ngày càng ư th?c rơ ràng tính th?ng nh?t c?a các giá tr? con ng??i và coi các di tích c? nh? là m?t di s?n chung. Con ng??i t? nh?n th?c có trách nhi?m chung ph?i gi? ǵn b?o v? các di tích ?ó. B?n ph?n c?a chúng ta ngày nay là ph?i chuy?n giao cho các th? h? mai sau muôn ngàn di tích ?ó v?i ??y ?? v? r?c r? huy hoàng ?ích th?c c?a chúng.

B?i v?y ?i?u c?t y?u là các nguyên t?c ch? ??o vi?c b?o t?n và trùng tu các công tŕnh xây d?ng c? ph?i ???c ??ng thu?n và quy th?c hoá trên m?t b́nh di?n qu?c t?, song v?n giành l?i cho m?i qu?c gia là trách nhi?m t? t́m l?y bi?n pháp ??m b?o vi?c áp d?ng vào b?i c?nh v?n hoá và truy?n th?ng riêng c?a ḿnh.

Hi?n ch??ng Athens n?m 1931, khi l?n ??u tiên xác ??nh ra nh?ng nguyên t?c c? b?n ?ó là ?ă góp ph?n vào s? phát tri?n m?t phong trào qu?c t? r?ng l?n v?n ?ă ???c di?n gi?i ra c? th? trong các v?n ki?n qu?c gia, trong ho?t ??ng c?a ICOM và UNESCO và trong vi?c UNESCO thi?t l?p ra Trung tâm Qu?c t? Nghiên c?u vi?c B?o t?n và Trùng tu tài s?n v?n hoá (International Center for Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property). Nh?n th?c và tinh th?n phê phán ngày càng phát tri?n ?ă nh?m vào các v?n ?? không ng?ng tr? nên ph?c t?p và ?a d?ng; nay ?ă ??n lúc c?n soát xét l?i các nguyên t?c c?a Hi?n ch??ng ?? ?i vào sâu h?n và m? r?ng h?n t?m vóc c?a nó trong m?t v?n ki?n m?i.

V́ v?y, ??i h?i Qu?c t? l?n th? hai các Ki?n trúc s? và các K? thu?t gia chuyên v? các Di tích l?ch s?, h?p ? Venice t? 25 ??n 31 tháng 5, 1964, ?ă thông qua v?n b?n sau ?ây:

??nh ngh?a

?i?u 1.

Khái ni?m di tích l?ch s? không ch? là m?t công tŕnh ki?n trúc ??n chi?c mà c? khung c?nh ?ô th? ho?c nông thôn có ch?ng tích c?a m?t n?n v?n minh riêng, m?t phát tri?n có ư ngh?a ho?c m?t s? ki?n l?ch s?. Khái ni?m này không ch? áp d?ng v?i nh?ng công tŕnh ngh? thu?t to l?n mà c? v?i nh?ng công tŕnh khiêm t?n h?n v?n ?ă, cùng v?i th?i gian, thâu n?p ???c m?t ư ngh?a v?n hoá.

?i?u 2.

Vi?c b?o t?n và trùng tu di tích c?n ph?i có s? vi?n c?u ??n m?i khoa h?c và k? thu?t nào có th? góp ph?n vào vi?c nghiên c?u và gi? ǵn b?o v? di s?n v?n hoá.

?i?u 3.

Vi?c b?o t?n và trùng tu di tích là nh?m m?c ?ích gi? ǵn b?o v? các di tích là công tŕnh ngh? thu?t c?ng nh? là ch?ng tích l?ch s?.

B?o toàn

?i?u 4

?i?u ch? y?u ??i v?i vi?c b?o t?n di tích là làm cho di tích ?ó ???c duy tŕ lâu b?n.

?i?u 5

Vi?c b?o t?n di tích luôn ???c t?o ?i?u ki?n thu?n l?i b?ng cách s? d?ng nh?ng di tích ?ó vào m?t m?c ?ích h?u ích cho xă h?i, cách s? d?ng nh? v?y là ?áng làm, song ph?i không ???c bi?n ??i b? c?c ho?c trang trí c?a công tŕnh. Ph?i có quan ni?m là ch? ?úng trong nh?ng gi?i h?n ?ó th́ nh?ng s?a sang do thay ??i ch?c n?ng m?i ???c phép ti?n hành.

?i?u 6

Vi?c b?o t?n m?t di tích bao hàm b?o t?n m?t khung c?nh n?m trong ph?m vi liên quan t?i di tích. Khi hăy c̣n m?t khung c?nh truy?n th?ng th́ khung c?nh ?ó ph?i ???c b?o v?. Không m?t công tŕnh xây d?ng ǵ m?i, m?t s? phá hu? ho?c s?a sang nào mà làm bi?n ??i m?i t??ng quan gi?a kh?i h́nh và màu s?c ???c phép ti?n hành.

?i?u 7

M?t di tích là không th? tách r?i kh?i l?ch s? mà nó là ch?ng nhân, không th? tách r?i kh?i khung c?nh mà nó to? l?c. V́ v?y, vi?c di chuy?n toàn b? ho?c b? ph?n di tích là không ???c phép làm, tr? phi do ?̣i h?i c?a vi?c b?o v? di tích ?ó ho?c v́ nh?ng lư do xác th?c v́ l?i ích qu?c gia ho?c qu?c t? h?t s?c quan tr?ng.

?i?u 8

Nh?ng b?c ?iêu kh?c, tranh ho? ho?c trang trí v?n h?p thành b? ph?n h?u c? c?a di tích ch? ???c phép bóc g? kh?i di tích n?u cách ?ó là bi?n pháp duy nh?t ?? ??m b?o ???c vi?c b?o t?n nh?ng th? ?ó.

Trùng tu

?i?u 9

Ti?n tŕnh trùng tu là m?t thao tác có tính chuyên môn cao. M?c ?ích c?a trùng tu là b?o t?n và làm l? ra giá tr? th?m m? và l?ch s? c?a di tích, và ph?i d?a trên c? s? tôn tr?ng v?t li?u g?c và các c? li?u xác th?c. Trùng tu ph?i ng?ng l?i ngay khi b?t ??u có s? ph?ng ?oán, h?n n?a trong tr??ng h?p ?ó, n?u xét th?y nh?t thi?t ph?i làm thêm m?t cái ǵ ?ó v́ lư do th?m m? ho?c k? thu?t th́ b? ph?n làm thêm ?ó ph?i phân bi?t ???c v?i b? c?c ki?n trúc và ph?i ghi rơ d?u ?n niên ??i lúc th?c hi?n. B?t k? trong tr??ng h?p nào, tr??c và sau khi trùng tu ph?i có nghiên c?u di tích v? m?t kh?o c? và l?ch s?.

?i?u 10

? ?âu mà k? thu?t truy?n th?ng t? ra b?t c?p th́ ?? ??m b?o vi?c gia c? di tích ? ch? ?ó, có th? dùng m?i k? thu?t hi?n ??i v? b?o t?n và xây d?ng. Tính hi?u qu? c?a thao tác này ph?i ???c ch?ng minh b?ng c? li?u khoa h?c và ???c kinh nghi?m b?o ??m.

?i?u 11

Nh?ng ph?n ?óng góp có giá tr? ? m?i th?i k? vào vi?c xây d?ng di tích c?n ph?i ???c tôn tr?ng, v́ tính th?ng nh?t c?a phong cách không ph?i là m?c tiêu c?n ??t ???c c?a trùng tu. Khi m?t công tŕnh xây d?ng bao g?m nhi?u kho?nh ch?ng lên nhau c?a nh?ng th?i k? khác nhau, th́ vi?c bóc g? ?? làm l? ra m?t kho?nh bên d??i ph?i ???c bi?n minh xác ?áng, mà ch? trong t́nh hu?ng hăn h?u, và trong ?i?u ki?n là ph?n bóc g? không m?y quan tr?ng và ph?n l? ra là có giá tr? l?n v? l?ch s?, kh?o c? và th?m m?, và n?a là t́nh tr?ng b?o t?n ph?n ?ă l? ph?i ???c tính toán ??y ?? ?? minh xác cho vi?c bóc g?. Vi?c ?ánh giá giá tr? các ph?n c?n bóc g? và quy?t ??nh bóc g? nh?ng ph?n nào không th? ??n thu?n là ư mu?n c?a cá nhân ng??i ph? trách trùng tu.

?i?u 12

Nh?ng b? ph?n dùng ?? thay th? vào nh?ng ch? tr?ng ph?i hài hoà v?i t?ng th?, ??ng th?i ph?i phân bi?t ???c v?i ph?n nguyên g?c; có nh? v?y vi?c trùng tu m?i không làm sai l?ch c? li?u ngh? thu?t ho?c l?ch s?.

?i?u 13

Các ph?n xây ??p thêm ch? ???c ch?p nh?n ? m?c ?? chúng v?n tôn tr?ng các b? ph?n ??c ?áo c?a toà ki?n trúc, khung c?nh truy?n th?ng c?a ki?n trúc, tính cân ??i c?a b? c?c ki?n trúc và m?i quan h? c?a ki?n trúc v?i môi tr??ng xung quanh.

Di ch? L?ch s?

?i?u 14

Các di ch? ki?n trúc ph?i là ??i t??ng quan tâm ??c bi?t nh?m ?? gi? ǵn, b?o v? tính toàn v?n c?a chúng và ?? ??m b?o cho nh?ng ki?n trúc ?ó ???c s?a sang d?n d?p, n?i b?t lên chân giá tr?. Vi?c b?o t?n và trùng tu ti?n hành ? nh?ng di ch? này c?ng ph?i ???c áp d?ng theo các nguyên t?c ?ă ?? ra trong các ?i?u kho?n trên.

Khai qu?t

?i?u 15

Các cu?c khai qu?t ph?i ???c ti?n hành phù h?p v?i các chu?n m?c khoa h?c và v?i ''khuy?n ngh? xác ??nh các nguyên t?c qu?c t? c?n ph?i áp d?ng trong tr??ng h?p khai qu?t kh?o c? h?c" ?ă ???c UNESCO ch?p nh?n n?m 1956.

Các ph? tích ph?i ???c duy tŕ và ph?i có nh?ng bi?n pháp c?n thi?t ?? b?o t?n và b?o v? ???c th??ng xuyên các y?u t? ki?n trúc và các di v?t ???c phát hi?n. Ngoài ra, ph?i th?c thi m?i bi?n pháp nh?m t?o ?i?u ki?n d? dàng cho s? hi?u bi?t di tích và làm b?c l? di tích mà không làm sai l?ch ư ngh?a c?a nó.

Song, tr??c tiên là ph?i lo?i tr? m?i vi?c xây d?ng l?i. Ch? ???c phép ti?n hành anastylose, ngh?a là l?p ráp l?i nh?ng b? ph?n hi?n c̣n song ?ă b? v? r?i. V?t li?u dùng ?? g?n k?t ph?i luôn luôn nh?n ra ???c, mà ch? nên dùng ? m?c t?i thi?u ?? ??m b?o vi?c b?o t?n di tích và ph?c h?i các h́nh d?ng di tích.

Xu?t b?n

?i?u 16

M?i vi?c b?o t?n, trùng tu ho?c khai qu?t ph?i luôn ???c làm theo m?t b? h? s? chính xác d??i d?ng các báo cáo phân tích phê phán có b?n v? b?n ?nh minh ho?. M?i giai ?o?n thu d?n, gia c?, x?p ??t l?i và g?n k?t, c?ng nh? các bi?n pháp k? thu?t chính th?c ???c xác ??nh s? th?c thi trong ti?n tŕnh làm vi?c ph?i ???c ghi vào h? s?. H? s? này s? ???c ??a vào b? ph?n l?u tr? c?a m?t t? ch?c công khai ?? cho các nhà nghiên c?u ???c quy?n tham kh?o. H? s? c?n ???c xu?t b?n công khai.

 

Tham gia vào U? ban so?n th?o Hi?n ch??ng qu?c t? v? B?o t?n, Trùng tu Di tích g?m nh?ng ng??i có tên sau:

Piero Gazzola (ư), Ch? t?ch

Raymond Lemaire (B?), Thuy?t tŕnh viên

Jose' Bassegoda - Nonell (Tây Ban Nha)

Lui Benavente (B? ?ào Nha)

Djurdje Boskovic (Nam T?)

Hiroshi Daifuku (UNESCO)

P. L de Vrieze (Hà Lan)

Harald Langberg (?an M?ch)

Mario Matteucci (Ư)

Jean Merlet (Pháp)

Carlos Flores Marini (Mêhicô)

Roberto Pane (Ư)

S. C. J. Pavel (Ti?p Kh?c)

Paul Philippot (ICCROM. U? ban Qu?c t? B?o t?n Trùng tu Di tích)

Victor Pimentel (Pê ru)

Harold Plenderleith (ICCROM)

Deoclecio Redig de Campos (Vatic?ng)

Jean Sonnier (Pháp)

Francois Sorlin (Pháp)

Eustathios Stikas (Hy L?p)

Gertrup Tripp (Áo)

Jan Zachwatovicz (Ba Lan)

Mustafa S. Zbiss (Tuynidi)

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng