Thứ tÆ° 23 ThĂ¡ng 10 2019
Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Hi?n ch??ng FLORENCE

Email In PDF.

L?i nói ??u

U? ban qu?c t? v? Hoa viên l?ch s? thu?c ICOMOS - IFLA, h?p ? Florence ngày 21-5-1981 quy?t ??nh xây d?ng m?t Hi?n ch??ng v? b?o t?n các Hoa viên l?ch s? mang tên thành ph? có hoa viên. Hi?n ch??ng Florence này do U? ban so?n ra và ?ă ???c ICOMOS ??ng kư vào h? s? v?n ki?n ngày 15-12-1982 nh? là m?t ph? l?c c?a Hi?n ch??ng Venice bao trùm l?nh v?c c? th? nói trên.

??nh ngh?a và M?c tiêu

?i?u 1.

"M?t hoa viên l?ch s? là m?t c?u t?o ki?n trúc và hoa viên b? ích ??i v?i công chúng v? m?t l?ch s? ho?c m? thu?t''. V?y, hoa viên l?ch s? ph?i ???c coi nh? là m?t di tích.

?i?u 2.

"Hoa viên l?ch s? là m?t c?u t?o ki?n trúc mà thành ph?n ch? y?u là th?c v?t cho nên là có sinh s?ng, có ngh?a là có th? b? tàn l?i và có th? h?i ph?c''. Nh? v?y di?n m?o c?a hoa viên l?ch s? là ph?n ánh th? cân b?ng v?nh h?ng gi?a chu k? các mùa, s? sinh sôi và tàn l?i c?a t? nhiên và tâm ư c?a nhà ngh? s?, ngh? nhân mu?n duy tŕ tính b?n v?ng th??ng h?ng c?a nó.

?i?u 3.

C?ng nh? là m?t di tích, hoa viên ph?i ???c b?o t?n theo ?úng tinh th?n c?a Hi?n ch??ng Venice. Song, v́ nó là m?t di tích s?ng nên vi?c b?o t?n ph?i tuân th? nh?ng quy t?c ???c ?? ra trong Hi?n ch??ng này.

?i?u 4.

C?u t?o ki?n trúc c?a hoa viên bao g?m:

M?t b?ng và ??a h́nh.

·        M?ng th?c v?t bao g?m các loài, kh?i l??ng, ph?i h?p màu s?c, kho?ng cách và chi?u cao t??ng ?ng.

·        Các y?u t? xây d?ng và trang trí.

·        M?ng n??c, l?u thu? ho?c t?nh thu?, ph?n chi?u tr?i cao.

?i?u 5.

Là s? th? hi?n m?i quan h? g?n g?i ch?t ch? gi?a v?n minh và thiên nhiên, và là m?t n?i th??ng ngo?n thích h?p cho suy t? và th? giăn, cho nên hoa viên có cái ư ngh?a v? tr? c?a m?t h́nh ?nh th? gi?i ???c lư t??ng hoá, m?t "thiên ?àng'' theo ?úng ngh?a t? nguyên, song c?ng là ch?ng nhân cho m?t n?n v?n hoá, m?t phong cách, m?t th?i ??i, và th??ng là cho tính ??c ?áo c?a m?t ngh? s? sáng t?o.

?i?u 6.

Thu?t ng? "hoa viên l?ch s?" c?ng có th? áp d?ng cho nh?ng hoa viên nh? và các công viên l?n, nhân t?o ho?c thiên nhiên.

?i?u 7.

Dù có g?n ho?c không g?n v?i m?t toà ki?n trúc, trong tr??ng h?p sau th́ toà ki?n trúc là m?t b? tr? không tách r?i ???c, th́ hoa viên l?ch s? c?ng không th? tách r?i ra kh?i môi tr??ng riêng c?a nó, dù là ?ô th? hay nông thôn, nhân t?o hay thiên nhiên.

?i?u 8.

M?t di ch? l?ch s? là m?t c?nh quan c? th? g?n li?n v?i m?t s? ki?n ?áng ghi nh?, ch?ng h?n nh? m?t s? ki?n l?ch s? tr?ng ??i, m?t huy?n tho?i n?i ti?ng, m?t tr?n chi?n oai hùng, ho?c là ?? tài c?a m?t b?c tranh l?ng danh.

?i?u 9.

Vi?c b?o t?n các hoa viên l?ch s? tu? thu?c vào vi?c xác ??nh và x?p h?ng các di s?n ?ó, và ?̣i h?i ph?i có m?t lo?t các ho?t ??ng v? b?o qu?n, b?o toàn và trùng tu. Trong m?t s? tr??ng h?p, có th? ti?n hành ph?c d?ng. Tính xác th?c c?a m?t hoa viên l?ch s? ph? thu?c nhi?u vào b?n thi?t k? và t? l? các b? ph?n c?ng nh? vào các ki?u trang trí và cách l?a ch?n cây c? ho?c v?t li?u vô c? thích h?p v?i t?ng b? ph?n.

B?o qu?n, B?o toàn, Trùng tu, Ph?c d?ng

?i?u 10.

Trong b?t k? m?t cu?c b?o qu?n, b?o toàn, trùng tu, ho?c ph?c d?ng m?t hoa viên l?ch s? nào, ho?c m?t b? ph?n nào c?a di s?n ?ó, th́ t?t c? các b? ph?n c?u thành ph?i ???c tính toán x? lư cùng m?t lúc. Tách riêng các cách x? lư ra s? làm h?ng tính th?ng nh?t c?a t?ng th? hoa viên.

B?o qu?n và b?o toàn

?i?u 11.

Vi?c b?o qu?n liên t?c không ??t ?o?n các hoa viên l?ch s? là ?i?u t?i quan tr?ng. B?i v́ v?t li?u chính là th?c v?t nên vi?c b?o t?n hoa viên nguyên tr?ng ?̣i h?i, khi c?n thi?t, ph?i thay th? t?c th?i, và v? lâu ?ài, ph?i có ch??ng tŕnh ph?c h?i t?ng th?i k? (c?t tr?ng cây ho?c tr?ng l?i b?ng nh?ng cây ?ă tr??ng thành).

?i?u 13.

Nh?ng y?u t? ki?n trúc, ?iêu kh?c ho?c trang trí, c? ??nh ho?c di d?i ???c, mà là b? ph?n h?p nh?t c?a hoa viên l?ch s? ch? ???c l?y ?i ho?c chuy?n d?i khi nào mà vi?c b?o toàn ho?c trùng tu ?̣i h?i. Vi?c thay th? ho?c trùng tu nh?ng b? ph?n b? nguy h?i ph?i ???c ti?n hành theo ?úng các nguyên t?c c?a Hi?n ch??ng Venice và ph?i ghi rơ ngày tháng n?m thay th?.

?i?u 14.

Hoa viên l?ch s? ph?i ???c b?o t?n trong khung c?nh thích ?áng. M?i bi?n ??i môi tr??ng h?u th? mà ?e do? tính cân b?ng sinh thái ??u ph?i b? c?m ?oán. Các bi?n pháp c?m ?oán áp d?ng cho c? toàn b? c?u trúc h? t?ng, bên trong ho?c bên ngoài hoa viên (c?ng rănh, h? th?ng t??i tiêu, ???ng xá, băi ?? xe, rào ng?n, thi?t b? trông nom nhà c?a, ti?n nghi cho du khách...).

Trùng tu và Ph?c d?ng

?i?u 15.

Không có m?t cu?c trùng tu và, nh?t là, m?t cu?c ph?c d?ng nào ???c ti?n hành tr??c khi có cu?c nghiên c?u toàn di?n ??y ??, bao g?m t? khai qu?t ??n thu th?p m?i t? li?u v? hoa viên ?ang nói ??n và các hoa viên khác t??ng t?, ?? ??m b?o cho vi?c trùng tu, ph?c d?ng ???c th?c thi m?t cách khoa h?c. Tr??c khi b?t tay vào th?c thi ph?i l?p m?t d? án d?a trên vi?c nghiên c?u nói trên và ph?i chuy?n cho m?t nhóm các chuyên gia ?? h? cùng ph?i h?p kh?o xét và thông qua.

?i?u 16.

Vi?c trùng tu ph?i tôn tr?ng các giai ?o?n phát tri?n n?i ti?p nhau c?a hoa viên. Trên nguyên t?c, không có m?t th?i k? nào ???c ?u tiên h?n m?t th?i k? khác, tr? trong nh?ng tr??ng h?p cá bi?t khi ?? h? h?ng ho?c hu? ho?i tác ??ng lên m?t s? b? ph?n c?a hoa viên nghiêm tr?ng ??n m?c ph?i ph?c d?ng trên c? s? nh?ng v?t tích c̣n l?u d?u l?i ho?c trên c? s? t? li?u không th? bác b? ???c. Vi?c ph?c d?ng nh? v?y có th? ???c ti?n hành ??i v?i nh?ng b? ph?n hoa viên n?m sát g?n nh?t toà ki?n trúc thu?c khu hoa viên ?? làm n?i b?t c?u trúc m?ch l?c ch?t ch? c?a toàn b? hoa viên.

?i?u 17

N?i nào mà hoa viên ?ă bi?n m?t hoàn toàn ho?c không c̣n ch?ng tích ǵ n?a hay ch? là ch?ng tích ph?ng ?oán v? các giai ?o?n phát tri?n n?i ti?p, th́ không ???c ph?c d?ng theo khái ni?m v? hoa viên l?ch s?.

S? d?ng

?i?u 18.

N?u m?t hoa viên l?ch s? ???c thi?t k? ?? m?i ng??i ??n tham quan và du ngo?n th́ vi?c ?i l?i trong hoa viên ph?i ???c gi?i h?n trong m?t ph?m vi nh?t ??nh, không ???c vào nh?ng n?i d? b? h? h?i, ?? b?o t?n ???c k?t c?u h?u th? và thông ?i?p v?n hoá c?a hoa viên.

?i?u 19.

Hoa viên l?ch s?, do tính ch?t và m?c ?ích c?a nó, là m?t ch?n thanh b́nh d? làm cho con ng??i ti?p xúc v?i nhau, n?i yên ?ng ?? th?c ng? thiên nhiên. Quan ni?m này v? vi?c s? d?ng th??ng nh?t ph?i ???c ??t ??i l?p v?i vai tṛ cá bi?t c?a hoa viên l?ch s? khi s? d?ng trong l? h?i. Cho nên ph?i xác ??nh rơ nh?ng ?i?u ki?n c?a vi?c s? d?ng hoa viên l?ch s? vào nh?ng d?p cá bi?t nh? v?y ?? cho b?n thân l? h?i c?ng làm th?ng hoa c?nh t??ng v?n có c?a hoa viên ch? không làm nghèo ?i ho?c làm h? h?i c?nh t??ng ?ó.

?i?u 20.

N?u nh? hoa viên l?ch s? có th? là thích h?p v?i nh?ng tṛ ch?i yên b́nh nh? v?n di?n ra hàng ngày, th́ c?ng ph?i có quy ho?ch nh?ng khu v?c riêng cho các tṛ ch?i và th? thao sôi ??ng m?nh m? k? c?n hoa viên ?? làm tho? măn ???c nhu c?u này c?a công chúng mà không ph??ng h?i ??n vi?c b?o toàn hoa viên và c?nh quan.

?i?u 21.

Vi?c b?o qu?n và b?o toàn, mà th?i gian th?c thi là ???c quy ??nh b?i mùa trong n?m ho?c b?i nh?ng ph?n vi?c ng?n h?n c?n ph?i ti?n hành ?? ph?c v? cho vi?c ph?c h?i tính xác th?c c?a hoa viên, c?n ph?i ???c ?u tiên tr??c các yêu c?u s? d?ng ?? ph?c v? công chúng. Vi?c t? ch?c m?i cu?c tham quan hoa viên l?ch s? ph?i làm theo ?úng quy ??nh ?ă ?? ra ?? ??m b?o cho tinh th?n c?a di tích ???c b?o t?n.

?i?u 22.

N?u m?t hoa viên có t??ng rào bao b?c, th́ t??ng rào ?ó không ???c d? b? ?i n?u ch?a có s? kh?o xét k? càng nh?ng h? qu? có th? x?y ra làm bi?n ??i không khí hoa viên và ?nh h??ng ??n vi?c b?o t?n hoa viên.

 

B?o v? theo pháp lư và b?ng bi?n pháp hành chính

?i?u 23.

Nhi?m v? c?a các ch?c s? có trách nhi?m là ph?i, theo khuy?n cáo c?a các chuyên gia có t́nh ??, th?c hi?n các bi?n pháp lu?t pháp và hành chính thích ?áng ?? xác ??nh, ki?m kê và b?o v? các hoa viên l?ch s?. Vi?c b?o t?n các hoa viên này ph?i ???c quy ??nh trong các k? ho?ch s? d?ng ??t ?ai và các quy ??nh ?ó ph?i ???c ghi rơ trong các v?n ki?n liên quan ??n vi?c quy ho?ch vùng và ??a ph??ng. Nhi?m v? n?a c?a các ch?c s? có trách nhi?m là ph?i, theo khuy?n cáo c?a các chuyên gia có tŕnh ??,

th?c thi các bi?n pháp tài chính thích ?áng ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c b?o qu?n, b?o toàn và trùng tu và, ? ?âu c?n thi?t, vi?c ph?c d?ng các hoa viên l?ch s?.

?i?u 24.

Hoa viên l?ch s? là m?t trong các b? ph?n c?a di s?n mà s? t?n sinh, do tính ch?t c?a nó, ?̣i h?i ph?i t?ng c??ng vi?c trông nom liên t?c do nh?ng chuyên viên ?ă ???c ?ào t?o ??m nhi?m. Do ?ó, ph?i có ph??ng pháp s? ph?m thích h?p ?? ?ào t?o nh?ng chuyên viên ?ó, ho?c là nhà s? h?c, nhà ki?n trúc, xây d?ng, nhà ki?n trúc c?nh quan, ng??i làm v??n ho?c nhà th?c v?t h?c. C?ng c?n ph?i l?u tâm ??m b?o vi?c s?n xu?t ??u ??n các lo?i cây c?n thi?t cho vi?c b?o qu?n ho?c trùng tu.

?i?u 25.

S? quan tâm ??n các hoa viên l?ch s? ph?i ???c khu?y ??ng lên b?ng m?i lo?i ho?t ??ng có kh? n?ng làm n?i b?t giá tr? th?c ch?t c?a di s?n này và làm cho s? hi?u bi?t và ?ánh giá di s?n ?ó ngày càng ?úng ??n h?n: thúc ??y vi?c nghiên c?u khoa h?c; trao ??i qu?c t? và qu?ng bá thông tin; xu?t b?n ph?m, k? c? nh?ng công tŕnh nh?m ph?c v? cho qu?ng ??i công chúng; khuy?n khích công chúng ??n tham quan th??ng ngo?n theo s? ?i?u hành thích h?p; và s? d?ng ph??ng ti?n truy?n thông ?? nâng cao ư th?c c?n ph?i tôn tr?ng thiên nhiên và di s?n l?ch s?. Nh?ng hoa viên l?ch s? ??c s?c nh?t s? ???c ?? ngh? ??a vào Danh sách Di s?n Th? gi?i.

Chú thích

Nh?ng khuy?n cáo nói trên áp d?ng ???c cho m?i hoa viên l?ch s? trên th? gi?i.

Nh?ng ?i?u kho?n ph? thêm áp d?ng cho các lo?i hoa viên riêng bi?t có th? s? ???c b? sung thêm vào Hi?n ch??ng này v?i nh?ng mô t? ng?n g?n v? các lo?i ?ó.

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng