Wed 23 Oct 2019
Error
 • XML Parsing Error at 1:671. Error 9: Invalid character

First Quarter 2010

E-mail Print PDF
There are no translations available.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Ngày 07/9/2010, UBND TP Hà N?i ?ă c?p gi?y ch?ng nh?n ??u t? s? 0421000879 cho Công ty CP Tu b? Di tích và Thi?t b? v?n hoá trung ??ng và Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n ?ô th? Long Giang th?c hi?n d? án Trung tâm th??ng m?i, d?ch v?, v?n pḥng và nh? ? t?i 69 V? Tr?ng Ph?ng, Hà N?i. ?ây là k?t qu? c?a m?t quá tŕnh h?p tác kinh doanh gi?a VINAREMON và Long Giang Land. D? án s? ???c kh?i công ??u n?m 2011 và hoàn thành n?m 2013.

 

 

D? án ???c th?c hi?n trên t?ng di?n tích 10.627,8 m2, có quy mô d? ki?n nh? sau:

-  Khu nhà ?, Trung tâm th??ng m?i và v?n pḥng g?m 2 kh?i nhà có chung 2 t?ng h?m, m?i kh?i n?i cao 22 t?ng.

-  T?ng di?n tích sàn xây d?ng g?n 80.000 m2.

-  T?ng s? c?n h? kho?ng 430 c?n.

-  T?ng m?c ??u t? kho?ng 800 t? ??ng.

D? án to? l?c t?i trung tâm qu?n Thanh Xuân, li?n k? khu d? án Hapulico, g?n g?i các trung tâm hành chính, v?n hoá, giáo d?c qu?n Thanh Xuân, Cung h?i ngh? Qu?c gia M? ?́nh và Khu ?ô th? Trung Hoà – Nhân Chính. D? án có thi?t k? hi?n ??i, ti?n ích, c?n h? ?a d?ng, ti?n nghi và ti?p xúc thiên nhiên. D? án 69 V? Tr?ng Ph?ng h?u h?n s? ?em l?i l?i nhu?n cao cho hai công ty ch? ??u t? trong các n?m 2012 – 2013 và ?óng góp vào s? phát tri?n ?ô th?, kinh t?, xă h?i c?a qu?n Thanh Xuân và Hà N?i.

Shareholder - share

E-mail Print PDF

Stock - Shares - Shareholders:

- Legal capital: 11.486 billion VND (eleven billion, after four hundred and eighty million).

- Par value of shares: 10,000 VND / 1 shares (ten thousand dong per share). Total number of shares of the Company issued 1,148,600 shares.

- Total number of shareholders: 111

Of which:

+ Founders include natural persons and legal persons: Number 13.

+ Other Shareholders: Number 98

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng