Wed 23 Oct 2019
Error
 • XML Parsing Error at 1:671. Error 9: Invalid character

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Tên di tích: ??n Bà Ki?u
Lo?i di tích: L?ch s? và ki?n trúc ngh? thu?t
Di tích ???c B? V?n hóa Thông tin x?p h?ng di tích l?ch s? c?p qu?c gia theo quy?t ??nh s? 226-VH/Q? ngày 05 tháng 02 n?m 1994.
??a ?i?m: S? nhà 59 ph? ?inh Tiên Hoàng, ph??ng Lư Thái T?, qu?n Hoàn Ki?m, thành ph? Hà N?i
Thông tin v? di tích
??n Bà Ki?u có tên ch? là “Thiên Tiên ?i?n”, ???c xây d?ng t? th?i Lê Th?n Tông (th? k? XVII) ? ??a ph?n làng T? V?ng, nay là ph? ?inh Tiên Hoàng, x? tr??c ??n Ng?c S?n.
Bi?n g? treo trên h?u cung trong ??n vi?t: “Thiên Tiên ?i?n” và 27 ??o s?c phong th?n cúa các tri?u ??i Lê, Tây S?n, Nguy?n cho bi?t ??n Bà Ki?u th? ba v? n? th?n: Li?u H?nh công chúa, ?? nh? Ng?c n? và ?? tam Ng?c N? (Qu?nh Hoa và Qu? Hoa). Bà Li?u H?nh c̣n có tên tôn kính là bà chúa Li?u, Chúa Ṣng M?u Nghi thiên h?, M?u Ph? Giày.
Th?n ph? cho bi?t: Công chúa Li?u H?nh là con gái Ng?c Hoàng, v́ ?ánh v? chén ng?c nên b? giáng xu?ng tr?n, mang tên là Giáng Tiên, l?y ch?ng là ?ào Lang. H?t h?n ??y xu?ng tr?n gian bà l?i tr? v? v?i Ng?c Hoàng. Th?nh tho?ng v?n quay l?i tr?n gian, mang theo hai tiên n? là Qu?nh Hoa và Qu? Hoa. H? trú ng? ? Ph? Cát (Thanh Hoá), d?y dân cày c?y.
Theo t? li?u v?n bia hi?n c̣n cho bi?t, ??n Bà Ki?u là m?t di tích hoàn ch?nh g?m ph?n ki?n trúc và khuôn viên. Do có s? quy ho?ch m? ???ng h?i ??u th? k? này nên ?ă tách ki?n trúc làm hai ph?n. Tam quan ? sát H? G??m, c̣n ??n th? ? v? bên này ???ng, to? l?c theo h??ng nam, sát b? b?c c?a h? Hoàn Ki?m.
Tam quan g?m ba gian xây g?ch, ki?u t??ng h?i bít ??c, mái l?p ngói ta. Khu ki?n trúc chính c?a ??n có quy mô l?n, k?t c?u h́nh ch? Công, g?m nhà ti?n t?, ph??ng ?́nh và h?u cung.
Nhà ??i bái ba gian xây g?ch ki?u t??ng h?i bít ??c, mái l?p ngói ta, mái nh? ??u nh? g?n sóng. B? mái g?n g?i v?i ki?n trúc c?a c? ?ô Hu?. B? nóc d?ng b? ?inh, bên trên g?n h́nh cá hoá r?ng b?ng g?m ho?c men xanh ?ang nh́n vào b́nh n??c thiêng ? gi?a.
B? khung ti?n t? ??nh v? khá v?ng ch?c, có 8 c?t tr?, chu vi c?t cái là 115 cm, c?t quân là 105 cm. Các hàng c?t hi?n ???c làm b?ng ?á tr?ng, h́nh h?p ch? nh?t m?i c?nh 25 cm. Nhà ti?n t? có b?n t??ng cá chép hoá r?ng ??t trên xà và d??i ?i?m c?a hai mái sau, tr??c. Các t??ng d?t, ???c th? hi?n khá sinh ??ng, chau chu?t và ?em l?i hi?u q?a ngh? thu?t ?áng k? cho ki?n trúc ??n.
Li?n sau ti?n t? là m?t ki?n trúc nh? d?ng trên b?n chân c?t l?n ki?u ph??ng ?́nh, hai t?ng b?n mái. B?n mái ch?m m?ng các hoa v?n truy?n thông ph? bi?n theo ki?n trúc th?i Nguy?n.
H?u cung là n?i to? l?c c?a các v? th?n ???c th? v?i m?t n?p nhà ngang xây g?ch ki?u t??ng h?i bít ??c. Các n? th?n ???c to? l?c trong m?t khám th? l?n, ch?m kh?c c?u k?. L?p trên g?m 3 pho trong toà Thánh M?u (M?u Thiên, M?u Thu?, M?u ??a). L?p d??i có các t??ng công chúa Li?u H?nh và hai tiên n? Qu?nh Hoa, Qu? Hoa. Ngoài khám th? này c̣n có b?n t??ng nh? (2 t??ng cô, 2 t??ng c?u). Hai bên có hai khám th? nh?, bên ph?i ??t t??ng ch?u Th? ??n, bên trái là Bà Chúa Th??ng Ngàn.
Hai gian bên là n?i th? nh?ng v? th?n ph? bi?n trong các ??n M?u nh? Ng?c Hoàng, các v? tôn ông. Các pho t??ng này có kích th??c nh?, t?o tác d??i th?i Nguy?n (Th? k? XIX). Di tích ??n Bà Ki?u hi?n nay c̣n gi? ???c b? s?u t?p v?n hoá l?ch s? g?m nhi?u ch?ng lo?i và ch?t li?u khác nhau tr?i dài qua ba tri?u ??i Lê, Tây S?n, Nguy?n.
Các khám, long ngai, h??ng án, án v?n, câu ??i, hoành phi… ??u ???c ch?m t? m? v?i các h́nh r?ng, hoa dây, ph??ng v? mang nét ch?m th? k? XIX. Nh?ng ?? th? này ???c s?n son th?p vàng l?ng l?y làm t?ng v? ??p c?a di tích. Các bia C?nh Th?nh 8 (1800), T? ??c 19 (1866)… cùng 27 ??o s?c phong t? tri?u Lê, Tây S?n ??n Nguy?n phong th?n cho Bà Chúa Li?u và hai v? tiên n?. Th?i Lê có 3 ??o C?nh H?ng 44 (1783), 3 ??o Chiêu Th?ng Nguyên niên (1787). Th?i Tây S?n có 3 ??o Quang Trung 5 (1792), 3 ??o C?nh Th?nh nguyên niên (1793). Tri?u Nguy?n có các s?c ??i Minh M?nh, Thi?u Tr?, T? ??c, ??ng Kh?nh và Duy Tân.
??n Bà Ki?u là m?t trong nh?ng ngôi ??n M?u ???c d?ng s?m nh?t ? n??c ta. ??n g?n bó m?t thi?t v?i ??i s?ng v?n hoá tinh th?n c?a Th?ng Long, ??c bi?t là ??i v?i th?ng c?nh H? G??m và ??n Ng?c S?n. Chúa Li?u H?nh ?ă mang ??m d?u ?n trong tâm th?c c?ng ??ng ng??i Vi?t t? xa x?a v? nh?ng v? ‘t? b?t t?” c?a dân t?c.

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng