Wed 23 Oct 2019
Error
 • XML Parsing Error at 1:671. Error 9: Invalid character

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

T? Dinh Th?ng nh?t, xuôi theo ???ng Nam K? Kh?i Ngh?a, qua ???ng Nguy?n Du, chúng ta s? g?p m?t dinh th?, m?t công s? tuy?t ??p. ?ó là ṭa nhà mang s? 131 ???ng Nam K? Kh?i Ngh?a, t?a l?c trên khu ??t r?ng l?n, ???c bao quanh b?i b?n con ???ng: Nam K? Kh?i Ngh?a, Nguy?n Du, Nguy?n Trung Tr?c và Lư T? Tr?ng.

?ây là m?t công tŕnh ki?n trúc ra ??i t? cu?i th? k? 19, do m?t ki?n trúc s? ng??i Pháp mang tên Bourard thi?t k? và ki?n trúc s? Foulhoux trông coi vi?c xây d?ng t? n?m 1881 ??n n?m 1885 th́ khánh thành. Ṭa nhà lúc ??u ???c xây d?ng theo h́nh ch? H, g?m 2 t?ng và m?t t?ng h?m. M?i t?ng v?i chi?u cao 5,2m2 ?? ?ón nh?n nh?ng lu?ng gió t? không gian thoáng ?ăng quanh khuôn viên, lùa vào các hành lang ?? d?n vào pḥng làm vi?c.

Chúng ta s? b?t g?p s? k?t h?p gi?a ki?n trúc Châu Âu và ki?n trúc La Mă, v?n hoá Ph??ng Tây và Ph??ng ?ông mang nhi?u ư ngh?a. N?i b?t nh?t là b?c t??ng và phù ?iêu trên ti?n s?nh d??i mái cao nh?t c?a ṭa nhà. T??ng th?n Công lư tay ph?i c?m ki?m, tay trái ?? lên cu?n sách ghi ch? CODE (b? lu?t). T??ng hai ng??i Vi?t Nam ng?i hai bên: ng??i ph? n? tóc búi cao, tay c?m nón, ng??i ?àn ông ??i kh?n v?i nét m?t nghiêm trang ch?m chú. Ph?i ch?ng tác gi? mu?n nói: Vi?c xét x? ph?i có nhân dân tham gia.

T? ???ng Nam K? Kh?i Ngh?a nh́n vào là 4 c?m công viên ? hai bên sân r?ng. ?i th?ng vào c?a chính c?a ṭa nhà là gian s?nh l?n ng?n cách gi?a hai pḥng xét x?. Hai b?c t??ng ???c b? trí hai bên chân c?u thang d?n lên t?ng hai. Bên ph?i là t??ng n? th?n Công lư, bên trái là t??ng n? th?n ?oàn k?t. Ngoài nh?ng b?c t??ng, trên t??ng và tr?n nhà c̣n r?t nhi?u b?c phù ?iêu và nh?ng hoa v?n trang trí tuy?t ??p. Bên trong pḥng xét x? ???c thi?t k? uy nghi và trang nghiêm, t?o nên m?t không gian có th? khu?t ph?c nh?ng tên t?i ph?m nguy hi?m và công lư ?ă bu?c h? ph?i cúi ??u nh?n t?i.

Hai bên, v??n v? phía tr??c là nh?ng dăy pḥng làm vi?c thông thoáng, kéo dài v? phía sau. T?ng m?t, t??ng c?a dăy hành lang ???c g?n nh?ng c?a s? cao, u?n cong phía trên và trên t?ng hai là nh?ng ?ôi c?t tṛn nâng ?? mái ngói nh? m?t s? b?o v? v?ng ch?c c?a pháp lu?t tr??c nh?ng hành vi nguy h?i cho xă h?i. Ng??i Pháp ?ă xây d?ng ṭa nhà này làm công s? cho c? quan xét x?. H?n 120 n?m qua, chính quy?n c?a m?i ch? ?? ??u s? d?ng ?úng m?c ?ích xây d?ng ban ??u.Không b?ng bê tông c?t thép nh?ng ṭa nhà cho chúng ta m?t s? ch?c ch?n ??n tuy?t v?i.

N?m 1961, khi mà dân s? ?ă phát tri?n, ṭa nhà không ?? di?n tích ?? ph?c v? công vi?c xét x?, chính quy?n ch? ?? c? ?ă cho xây d?ng thêm dăy nhà phía sau. Ki?n trúc s? ?? Bá Vinh ?ă tôn tr?ng v?i thi?t k? c?a ṭa nhà ?ă cho ra ??i dăy nhà ngang n?m v? phía ???ng Nguy?n Trung Tr?c; dăy nhà c?ng mang dáng v? uy nghi, hài ḥa v?i khu nhà phía tr??c, n?u không ???c gi?i thi?u, chúng ta s? ngh? r?ng ngay t? khi xây d?ng ?ă có nó. ?i?u ?ó nói lên tài ngh? c?a ki?n trúc s? ?? Bá Vinh trong vi?c c?i t?o công tŕnh này.

Sau khi ??t n??c hoàn toàn gi?i phóng, c?ng nh? hi?n nay, ṭa nhà này ???c b? trí cho 4 c? quan, ?ó là Ṭa án nhân dân thành ph?, Vi?n Ki?m sát nhân dân thành ph? làm vi?c t?i t?ng m?t, Ṭa Phúc th?m Ṭa án nhân dân t?i cao t?i thành ph? H? Chí Minh và Vi?n ki?m sát xét x? và th?c hành quy?n công t? III làm vi?c trên t?ng hai .Chúng tôi, nh?ng ng??i ?ang làm vi?c trong Dinh th? này luôn bi?t ?n các ki?n trúc s? ?ă thi?t k?, xây d?ng nó, ?? l?i cho nhân dân thành ph? m?t tuy?t tác v? ki?n trúc mà khó có n?i nào trên ??t n??c này có ???c.


Newer news items:
Older news items:

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng