Wed 23 Oct 2019
Error
 • XML Parsing Error at 1:671. Error 9: Invalid character

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Công tŕnh T??ng ?ài Thanh niên xung phong m? ???ng H?nh phúc ???c kh?i công t? tháng 3/2016 do S? v?n hóa th? thao và du l?ch t?nh Hà Giang làm ch? ??u t?. T??ng ?ài ???c xây d?ng cao 16 mét, ?iêu kh?c t? ch?t li?u ?á xanh Thanh Hóa v?i h́nh ?nh 5 TNXP ??i di?n cho các dân t?c tham gia m? ???ng H?nh Phúc, ???c phác h?a mô ph?ng chuy?n ??ng theo h́nh ch? S, khu nhà bia thi?t k? ki?u ki?n trúc truy?n th?ng 2 t?ng, 8 mái l?p ngói m?i hài. Các h?ng m?c ph? tr? g?m: h? th?ng móng t??ng, móng d?m sàn, chi?u ngh? 3 l?p, thang lên xu?ng ???c b? trí h?p lư, hài ḥa, phù h?p ph?i c?nh t?ng th? cùng v?i h? th?ng ?i?n chi?u sáng, ch?ng sét, thoát n??c.. T?ng m?c ??u t? c?a công tŕnh d? ki?n là g?n 50 t? ??ng ???c th?c hi?n theo h́nh th?c xă h?i hóa và ??n nay ?ă hoàn thành ph?n xây d?ng T??ng ?ài.
Qua ki?m tra th?c t?, H?i ??ng th?m ??nh ?ă ?ánh giá t?ng th? T??ng ?ài ??t yêu c?u c? v? m? thu?t và ???ng nét, h́nh kh?i, tính h́nh t??ng cao, l?t t? ???c n?i dung l?ch s? c?a quá tŕnh m? con ???ng h?nh phúc.


Newer news items:
Older news items:

Thông tin liên h?

 

CÔNG TY C? PH?N TU B? DI TÍCH TRUNG ??NG - VINAREMON

 • Tr? s? chính: S? 489 Nguy?n Trăi–P.Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân–TP.Hà N?i
 • Mă s? thu?: 0100123319
 • Ch? t?ch H?QT: Th.s KTS ?oàn Bá C?
 • T?ng Giám ??c - ng??i ??i di?n theo pháp lu?t: Ths.KSXD Tr?n V?n Khanh, U? viên TW H?i DSVH Vi?t Nam
 • ?i?n tho?i: (024) 3.5527232
 • Fax: (024) 3.8542851
 • Website: Http://www.Vinaremon.com.vn; http://www.tuboditich.com.vn; http://www.baotonditich.com.vn
 • Email: Vinaremon489@yahoo.com.vn; vinaremon489@gmail.com
 • Chi nhánh mi?n Trung: ???ng T?n ?à, ph??ng H??ng S?, thành ph? Hu?
 • ?i?n tho?i/ Fax: (0234) 3.526012
 • Chi nhánh mi?n Nam: S? 196/1/12 ???ng C?ng Ḥa, ph??ng 12, qu?n Tân B́nh, TP H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i: (028) 3.8111323 Fax: (028) 3.8111596
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Trung ( Công ty con ). MST: 3301632103. ??a ch?: Khu quy ho?ch H??ng S?, Ph??ng H??ng S?, TP Hu?
 • Công ty Cp Tu b? Di tích Trung ??ng - Vinaremon Mi?n Nam ( Công ty con ): S? 7/28 ???ng Thành Thái, t?ng 3 ṭa nhà Rivera Park Sài G̣n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh
 • Tel : 098.664.8326 / 091.304.9760
 • V?n pḥng ??i di?n H?i Pḥng: s? 764 ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng Quán Tr?, qu?n Ki?n An, TP H?i Pḥng