• Thi công tạo tác tượng minh họa ở nhà Đày Buôn Ma Thuột

  Gói thầu số 2 - mua sắm thiết bị thuộc dự án Tu bổ tôn tạo bảo tồn di tích Nhà Đày Buôn Ma Thuột Gói thầu số 2 - mua sắm thiết bị thuộc dự án Tu bổ tôn tạo bảo tồn di tích Nhà Đày Buôn Ma Thuột Giá trị hợp đồng: 898.200.000 đồng (Tám trăm chín mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng) Chủ đầu tư: Ban quả...
  Chi tiết
 • Tu bổ tôn tạo nhà thờ Phát Diệm - Ninh Bình

  Nhà thờ phát diệm Ninh Bình Nhà thờ phát diệm Ninh Bình Giá trị hợp đồng: 855.000.000 đồng Bằng chữ: Tám trăm năm mươi lăm triệu đồng Thời gian thực hiện: 1997-1999 Chủ đầu tư: Toà giám mục Phát Diệm...
  Chi tiết
 • Tu bổ tôn tạo bảo tồn di tích Nhà Đày Buôn Ma Thuột

  Gói thầu số 2 - mua sắm thiết bị thuộc dự án Tu bổ tôn tạo bảo tồn di tích Nhà Đày Buôn Ma Thuột Gói thầu số 2 - mua sắm thiết bị thuộc dự án Tu bổ tôn tạo bảo tồn di tích Nhà Đày Buôn Ma Thuột Giá trị hợp đồng: 898.200.000 đồng (Tám trăm chín mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng) Chủ đầu tư: Ban quả...
  Chi tiết